دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


تکه ای از متن پایان نامه :


 

-8. روش‌های آماری پژوهش


آغاز از آمار توصیفی برای دسته‌بندی داده‌های خام و رسم جداول و نمودار بهره گیری گردید. برای تعیین طبیعی بودن داده‌ها از آزمون کولموگراف ـ اسمیرنوف و با در نظر داشتن این که نتایج این آزمون طبیعی بودن توزیع داده‌ها را نشان داد، از آزمون‌ها آماری پارامتریک بهره گیری گردید. برای بررسی تغییرات بین گروهی از آزمون t مستقل بهره گیری گردید و جهت مطالعه تغییرات درون گروهی از طریق آزمون t وابسته بهره گیری شده می باشد.


داده‌های آماری جمع‌آوری شده به کمک نرم‌افزار آماری SPSS16 تجزیه و تحلیل شدند که تمام آزمون‌های آماری با در نظر داشتن سطح معنی‌داری در نظر گرفته گردید.


 


 
 

 
 
 

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : مطالعه و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی]]>

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله