دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه بازده سرمایه گذاری، بازارهای مالی

در سال های اخیر، بازارهای اوراق اختیار معامله، در دنیای مالی سرمایه گذاری، اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. از این رو نحوه ی قیمت گذاری اختیار معاملات یکی از مسائل مهم در بازارهای مالی می باشد. سوال اساسی این است که آیا بازار مالی بهای یگانه ای را برای اختیار معاملات تعیین می کند و اگرپاسخ مثبت است، آیا می توان این بهای یگانه را محاسبه کرد. توجه به این مسأله تا حد زیادی مربوط به نتایج بلک، شولز و مرتون در دهه ی 1970 است، که با دادن پاسخ مثبت به این سوال جایزه ی نوبل در اقتصاد را از آن خود کردند. همچنین این مدل نقش اساسی و محوری در موفقیت مهندسی مالی در دهه های 1980 و 1990 داشته است[15]. الگوی بلک- شولز- مرتون با وجود زیبایی و ارزش نظری آن، دارای محدودیت ها و کمبودهایی است که منجر به سوال برانگیز شدن آن شده است. یکی از عمده ترین این موارد مشاهده ی رفتار آماری قیمت های سهام به صورت توزیع های دارای دم های سنگین است. این با مدل گاوسی مطابقت ندارد و لذا پیشنهاد شد که حرکت براونی با یک فرایند لوی کلی تر جایگزین شود. در این بخش هدف اصلی ما ارزش گذاری اختیارمعاملات اروپایی و توأم بامانع تحت فرایندهای لوی است. [do_widget id=kl-erq-2]
3-1 ساز و کار بازارهای اختیار معامله
در این پایان نامه در مورد قراردادهای اختیار معامله ی سهام بحث خواهیم کرد. همان طور که در فصل اول ذکر شد، به طور کلی دو نوع قرارداد اختیار معامله وجود دارد:
(1) «قرارداد اختیار خرید» (2) «قرارداد اختیار فروش»
خریدار اختیار خرید امیدوار است که قیمت سهم افزایش یابد، در حالی که خریدار اختیار فروش انتظار دارد که قیمت سهام کاهش یابد، اکنون می خواهیم با توجه به تصادفی بودن قیمت دارایی پایه (سهم) در تاریخ سررسید، بازده یا ارزش نهایی سرمایه گذار در اختیار معامله های اروپایی و توأم با مانع را در حالت کلی بیان کنیم. اگر را قیمت توافقی و را قیمت دارایی پایه در زمان سررسید بدانیم، بازده حاصل از اختیار خرید اروپایی عبارت است از:
رابطه ی بالا، این واقعیت را نشان می دهد که اگر باشد، اختیار معامله اعمال نخواهد شد و در غیر این صورت، یعنی اگر باشد، اختیار معامله اعمال خواهد شد. به همین منوال بازده سرمایه گذاری در قرارداد اختیار فروش اروپایی به صورت زیر می باشد:
در فصل اول اختیار معاملات توأم با مانع نیز تعریف شد، حال بازده سرمایه گذاری در این نوع اختیار معاملات به زیر است:
اگر زمان سررسید قرارداد باشد، فرایندهای ماکزیمم و مینیمم را به صورت زیر تعریف می شود:
بازده ی حاصل از اختیار خرید به صورت زیر است:
رابطه ی بالا، این واقعیت را نشان می دهد که اگر ماکزیمم قیمت دارایی بنیادین به سطح مشخص رسید، اختیار معامله بی ارزش می شود و نمی توان آن را اعمال کرد و در غیر این صورت اگر ماکزیمم قیمت دارایی به سطح مشخص نرسد، اختیار معامله دارای ارزش است و می توان آن را اعمال کرد. در واقع همان اختیار خرید اروپایی رسمی است. به همین ترتیب بازده ی حاصل از اختیار فروش به صورت زیر است:
بازده ی حاصل از اختیار خرید به صورت زیر است:
این رابطه، نشان می دهد که اگر ماکزیمم قیمت دارایی به سطح معین برسد، اختیار معامله دارای ارزش می شود و می توان آن را اعمال کرد، در غیر این صورت اختیار معامله بی ارزش است. به همین صورت بازده ی حاصل از
اختیار فروش به صورت زیر است:
بازده ی حاصل از اختیار خرید به صورت زیر است:
این رابطه نشان می دهد که اگر مینیمم قیمت دارایی به سطح مشخص برسد، با ارزش می شود. در غیر این صورت نمی توان آن را اعمال کرد. به همین منوال بازده ی حاصل از اختیار فروش به صورت زیر است:
بازده ی حاصل از اختیار خرید به صورت زیر است:
رابطه ی بالا نشان می دهد که اگر مینیمم قیمت دارایی به سطح مشخص برسد، بی ارزش می شود و نمی توان آن را اعمال کرد و بازده ی حاصل از اختیار فروش به صورت زیر می شود:
می توان بازده ی اختیار معاملات توأم با مانع مضاعف را نیز به دست آورد. که در واقع جمع دو نوع از اختیار معاملات توأم با مانع منفرد است، که در بالا بازده ی آن ها را تعریف شده است.
برای مثال بازده ی دو نوع مشهور از اختیار معاملات توأم با مانع مضاعف به صورت زیر است: الف) بازده ی حاصل از جمع اختیارخرید بامانع و اختیارخرید با مانع به صورت زیر تعریف می شود:
اگر مانع های و برابر باشند، آن گاه بازده ی این اختیار معامله همان بازده ی اختیار خرید اروپایی رسمی است.
ب) بازده ی حاصل از جمع اختیار خرید بامانع و اختیار خرید با مانع به صورت زیر است:
اگر مانع های و برابر باشند، آن گاه بازده ی این اختیار معامله، همان بازده ی اختیار خرید اروپایی رسمی است.
]]>