دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه با موضوع روابط مثبت با دیگران، درمان شناختی رفتاری

[do_widget id=kl-erq-2]

شکوفا کننده خود
کیفی
معنوی
شهود
2-7 پیشینه پژوهش
2-7-1پژوهش های داخلی و خارجی
– مرعشی و همکاران در سال (1391) در پژوهشی که تحت عنوان «تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان شناختی، اضطراب وجودی و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز» انجام دادند، نتایج تحلیل واریانس های چند متغیری بیان گر افزایش معنی دار تمام مؤلفه های بهزیستی روان شناختی (شامل پذیرش خود، هدف و جهت گیری در زندگی، رشد شخصی، تسلط بر محیط، استقلال و خودمختاری و روابط مثبت با دیگران) و هوش معنوی و کاهش اضطراب وجودی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه است.
– کیومرثی و ابوالقاسمی (1389) در پژوهش نشان دادند که هوش معنوی باکیفیت زندگی در نمونه ای از بیماران که دارای سندرم روده تحریک پذیر بودند رابطه مثبت و معناداری دارد.
– غلامی، پاشا و سودانی (1388) در پژوهش خود که باهدف بررسی اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی برافزایش امید به زندگی و سلامت عمومی بیماران دختر نوجوان تالاسمی ماژور شهر اهواز انجام دادند. از بین 110 نفر بیمار 46 نفر که پایین ترین نمره در آزمون سلامت عمومی و پایین ترین نمره در آزمون امید به زندگی میلر را به دست آوردند را به صورت تصادفی در دو گروه 23 نفری گروه آزمایش و گواه جایگزین کردند؛ که گروه آزمایشی طی 10 جلسه یک ساعته فنون معنا درمانی آموزش داده شد که بعد از یک ماه آزمون پیگیری انجام داده شد که نشان داد آموزش معنا درمانی باعث افزایش امید به زندگی و سلامت عمومی بیماران تالاسمی شده است.
– در پژوهشی حسینیان، سودانی، مهرابی زاده هنرمند (1388) به بررسی اثربخشی معنی درمانی بر امید به زندگی بیماران سرطانی بیمارستان اهواز پرداختند. در این پژوهش که از نوع نیمه آزمایشی با گروه گواه بود از بین 45 بیمار مبتلابه سرطان 40 نفر که نمره پائینی را در آزمون امید به زندگی میلر را کسب کردند انتخاب شدند. 20 نفر (در دو گروه 10 نفری) و 20 نفر به عنوان گروه گواه که آموزش معنا درمانی در 10 جلسه 45 دقیقه ای روی گروه آزمایشی صورت گرفت که بعد از تجزیه وتحلیل داده ها به طور معناداری امید به زندگی بیماران تحت آموزش افزایش یافته بود.
– کاویانی، جواهری و بحیرایی (1384) برای اولین بار پژوهشی تحت عنوان بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افکار خود آیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب بیماران سرطانی با پیگیری 06 روزه را در ایران انجام دادند. نتایج این پژوهش حاکی از اثرگذاری شناخت درمانی مبتنی بر شناخت درمانی بر کاهش اضطراب و افسردگی و نیز کاهش افکار خود آیند منفی و نگرش ناکارآمد این بیماران بود.
– امی و پارک (2010) در پژوهشی که به بررسی 309 بیمار قلبی در مرکز پزشکی دانشگاه میشیگان انجام دادند به نتایج مهمی در مورد اهمیت و نقش مثبت اعتقادات معنوی دست یافتند. نتایج آن ها نشان داد که بیمارانی که اعتقادات مذهبی قویی تری دارند و در زندگی روزانه خود از روش های مقابله ای مثبت مانند عفو، بخشش، جستجو برای ارتباط معنوی باخدا، دوستی با افراد مذهبی، دریافت حمایت معنوی- اجتماعی، امید داشتن، شناخت خدا به عنوان خیرخواه و مهربان استفاده می کنند، سریع تر بهبود میابند و سلامت روان بالاتری دارند. افرادی که از این مقابله ها در زندگی روزانه خود استفاده می کنند افسردگی و اضطراب کمتری دارند و سریع تر بهبود می یابند.
– کانگ کیونگ و همکاران (2004) در پژوهشی که در مورد اثربخشی آموزش معنا درمانی در نوجوانان سرطانی انجام دادند. هدف از این تحقیق معنا بخشیدن به زندگی بیماران سرطانی و در درجه بندی خوب بودن روحیه آن ها و کاهش رنج آن ها بود. این تحقیق شامل نمونه ای از 29 نوجوان سرطانی بود. گروه آزمایش در این تحقیق 17 نفر بودند که در برنامه آموزشی معنا درمانی شرکت داشتند. گروه گواه 12 نفر بودند که فقط مراقبت های پرستاری را دریافت می کردند. نتیجه تحقیق نشان داد که معنا درمانی بر روی کاهش رنج و افزایش معنا بخشی به زندگی در بین نوجوانان سرطانی اثربخش است.
– ایرونسون (2003) در یک تحقیق پنج ساله اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود خلق، کیفیت زندگی، رفتارهای سالم و سازگاری های موردبررسی قرارگرفته، نتایج این پژوهش نشان داد که مداخلات گروهی شناختی رفتاری موجب کاهش انزوای اجتماعی، کاهش افکار خود آیند منفی و بهبود روش های مقابله ای سازگارانه، کاهش افسردگی، کاهش تخریب سلول ها، افزایش رفتارهای سالم، پیروی از درمان، کاهش مصرف مواد، کاهش پیشرفت بیماری و درمجموع بهبود کیفیت زندگی در افراد گروه آزمایشی، در مقایسه با گروه کنترل شد.
– مولاسیوتیس (2002)، در پژوهش خود که بر روی 46 بیمار سرطانی چینی در یک بررسی مقایسه ای به منظور بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی رفتاری (CBT) و گروه درمانی مشاورهای/ حمایتی همتا PSC در ارتباط با بهبود خلق و کیفیت زندگی و کاهش بی ثباتی در درمان، در مقایسه با یک گروه که درمان عادی بدون هیچ گونه مداخله روان شناختی رسمی دریافت می کردند، نشان دادند که خلق آزمودنی های گروه CBT در مورد خشم، تنش، اضطراب، افسردگی، آشفتگی و خلق کلی بهبود یافت. کیفیت زندگی در این گروه، در مقایسه با دو گروه دیگر به طور معناداری افزایش و به همان نسبت بی ثباتی در درمان نیز بهبودیافته بود. در گروه PSC، بلافاصله پس از شروع مداخلات، وضعیت روان شناختی بدتری در آزمودنی ها مشاهده شد، اما این وضعیت در ارزیابی های پیگیری به طور چشمگیری بهبودیافته بود. این بررسی نشان د اد که مداخلات روان شناختی می تواند فشارهای روان شناختی را در بیماران سرطانی کاهش دهد و کیفیت زندگی آن ها را بهبود بخشد. در مطالعه ای بر روی 40 نفر از بیماران مبتلابه بیماری سرطان مشخص شد که بین میزان بکار گیری سبک های مقابله ای مذهبی مثبت و کیفیت بهینه زندگی و میزان پایین تنش در بین این گروه از بیماران همبستگی مثبتی وجود دارد (کلمن، هالزمر، 1999) مطالعات دیگر نشان دادند که عواملی از قبیل ضعف باورهای معنوی در افراد سرطانی با افزایش خطر ابتلا به افسردگی رابطه دارد (سیمونی واورتیز، 2003).
– فابریکا و همکاران (2000)، در پژوهش خود دریافتند که معنویت بر رضایتمندی کلی زندگی تأثیر می گذارد و معنویت شخصی به طور موثقی، رضایتمندی بیشتر از زندگی را پیش بینی می کند و همچنین به عنوان یک مکانیسم سازگاری ارزیابی می رود که به افراد کمک می کند نسبت به کسانی که سطح پایین تری از معنویت را دارا هستند، بهتر و آسان تر عوامل تنش زا را کنترل کنند.

فصل سوم
روششناسی پژوهش
3-1 مقدمه

]]>