دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه با موضوع مکان بهینه، بهینه‌سازی

[do_widget id=kl-erq-2]

اینورتر نشان داده شده در شکل (3-2) قادر به تولید ولتاژ فاز با هفت سطح ولتاژ است. که این سطوح ولتاژ به ترتیب برابر
(3-1)
اگر کلیدهای هدایت نمایند، ولتاژ خروجی سلول های توان، و مساوی شده و در نتیجه ولتاژ منتجه فاز یا ترمینال اینورتر نسبت به نقطه خنثی مساوی خواهد شد. بطور مشابه وقتی کلیدهای هدایت نمایند، ولتاژ خروجی سلول های توان، و مساوی شده و در نتیجه ولتاژ منتجه فاز یا ترمینال اینورتر نسبت به نقطه خنثی مساوی خواهد شد. پنج سطح ولتاژ دیگر ، و متناسب با وضعیت های کلیدزنی مختلف در جدول (3-2) آورده شده است.
جدول(3-2)-سطوح ولتاژ و وضعیت کلیدزنی هر فاز اینورتر MMCC هفت سطحی [74]
ولتاژ خروجی
ولتاژ خروجی هر فاز حاصل جمع ولتاژ خروجی هر سلول می باشد. که طبق رابطه (3-2) قابل محاسبه است.
(3-2)
کهتعداد سلول های توان در هر فاز اینورتر می باشد. در اینورتر هفت سطحی ولتاژ منتجه فازی برابر خواهد بود. جدول (3-3) رابطه بین ولتاژ هر سلول را با ولتاژ خروجی در هر فاز نشان می دهد.
جدول(3-3)-مقدار ولتاژ هر سلول از اینورتر MMCC هفت سطحی [74]
ولتاژ خروجی سلول 3
ولتاژ خروجی سلول 2
ولتاژ خروجی سلول 1
ولتاژ خروجی
ولتاژ خط به خط اینورتر به صورت محاسبه خواهد شد. حداکثر سطوح ولتاژ اینورتر MMCC هفت سطحی با سه سلول توان در هر فاز برابر سیزده سطح خواهد بود که طبق رابطه (3-3) قابل محاسبه می باشد.
(3-3)
که تعداد سلول های توان در هر فاز اینورتر می باشد. شکل (3-3) طریقه تشکیل شکل موج ولتاژ را متناظر با جدول (3-2) نشان می دهد که منظور از زمان نمونه برداری است.
شکل(3-3): نحوه شکل گیری ولتاژ خروجی اینورتر MMCC هفت سطحی متناسب با ولتاژ سلول های توان [74]
شکل (3-4) تکمیل شده شکل (3-3) می باشد که ولتاژ خروجی یک فاز اینورتر MMCC-7level را متناظر با جدول (3-3) نشان می دهد.
شکل(3-4): ولتاژ فاز خروجی اینورتر MMCC-7level [74]
همان گونه که بیان شد، طبق رابطه (3-3) ولتاژ خروجی خط به خط اینورتر مذکور سیزده سطحی خواهد بود. شکل (3-5) نحوه ایجاد شکل موج ولتاژ خط به خط اینورتر را نشان می دهد.
شکل(3-5): ولتاژ خط به خط اینورتر MMCC-7level[74]
3-2-1-1- مدولاسیون SVPWM پیشنهادی
انتخاب مناسب ترین نوع مدولاسیون پهنای پالس به منظور دست یابی به ولتاژ خروجی با کیفیت بالا در اینورترهای چند سطحه امری ضروری می باشد. در اینورتر MMCC-7level مورد استفاده در این پایان نامه جهت کنترل ولتاژ خروجی از روش مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری (SVPWM) بهره گرفته ایم. زیرا با توجه به انواع روش مدولاسیون بحث شده، روش مدولاسیون پهنای پالس بردار فضایی گزینه مناسبی می باشد. علت این امر، مزایایی همچون [28] و [31] و [75]:
1- این روش متغیرهای کنترلی را که توسط سیستم کنترل داده می شود، به طور مستقیم مورد استفاده قرار می دهد و هر بردار سوئیچینگ را به صورت نقطه ای در فضای مختلط مشخص می کند.
2- این روش برای پیاده سازی در پردازنده های سیگنال دیجیتال (DSP) بسیار مناسب است.
3- در این روش امکان بهینه سازی توالی سوئیچینگ وجود دارد.
4- در این روش حداکثر استفاده از باس DC صورت می گیرد.
]]>