دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه با موضوع نقطه تقاطع، الگوریتم

(3-12) [do_widget id=kl-erq-2]
رابطه میان محل قرار گرفتن در زمان سکون در جدول (3-4) آمده است.
جدول(3-4)- مکان ولتاژ مرجع و زمان سکون [42]
مکان
زمان سکون
یک شاخص مهم برای بررسی حوزه کار خطی یا غیرخطی اینورتر اندیس مدولاسیون می باشد. اندیس مدولاسیون با رابطه زیر بیان می شود:
(3-13)
ماکزیمم دامنه بردار مرجع، متناسب با شعاع بزرگترین دایره ای است که بوسیله شش ضلعی شکل (3-6) قابل نمایش است. از آنجائیکه شش ضلعی مورد نظر بوسیله شش بردار فعال با طول تشکیل شده است، به روش زیر محاسبه می شود:
(3-14)
با قرار دادن رابطه (3-14) در رابطه (3-13) شاخص مدولاسیون ماکزیمم بدست می آید. اینورترها می توانند در دو ناحیه خطی و غیرخطی کار کنند که تقسیم بندی حوزه ی خطی و غیرخطی را می توان به صورت زیر بیان نمود [33]:
(3-15)
مدولاسیون خطی
مدولاسیون غیرخطی
شاخص مدولاسیون در روش مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری (SVPWM)، خطی می باشد، یعنی در بازه صفر تا یک قرار دارد [79].
در شکل (3-2) ساختار اینورتر هفت سطحی MMCC نشان داده شده است. همان طور که دیده می شود هر فاز این اینورتر از سه سلول تمام پل CHB مدولار شده تشکیل شده است. بنابر روابط بیان شده در فوق، در اینورتر MMCC-7Level، بردار سوئیچینک وجود دارد که از این تعداد به 336 بردار غیر صفر و هفت بردار صفر دسته بندی می شود. حالاتی که بردار صفر ایجاد می کنند، عبارتند از:
(3-16)
حالت کلیدزنی متناظر با این حالت به صورت نقطه ای در مرکز مختصات نشان داده می شود. شکل (3-7الف) و (3-7ب) دیاگرام بردار فضایی اینورتر هفت سطحه را نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می گردد، دیاگرام بردار فضایی منتجه دارای 6 سکتور (بخش) و در هر سکتور 36 مثلث وجود دارد. محل تقاطع خطوط نشانگر یک یا چند حالت از 343 حالت کلیدزنی اینورتر هفت سطحه می باشد که توسط تبدیل به صفحه نگاشته شده است. مرکز دستگاه مختصات نشان دهنده هفت حالت کلیدزنی به صورت رابطه (3-16) است. در حالی که آخرین نقطه تقاطع روی محور مثبت تنها نماینده یک حالت کلیدزنی می باشد.
شکل(3-7الف): دیاگرام بردار فضایی اینورتر MMCC هفت سطحه
شکل(3-7ب): دیاگرام بردار فضایی اینورتر MMCC هفت سطحه [78]
برای تعیین شماره سکتور، زاویه ای که بردار مرجع با محور می سازد را محاسبه می کنیم. سپس با استفاده از این زاویه، شماره سکتور را بدست می آوریم. و نگاشته شده بردارهای و و در صفحه به صورت زیر محاسبه می شوند [79]:
(3-17)
(3-18)
زاویه ای که بردار مرجع با محور می سازد برابر است با:
(3-19)
حال اگر برابر باقیمانده تقسیم بر باشد با استفاده از الگوریتم بیان شده در جدول (3-5) شماره سکتور محاسبه می شود:
(3-20)
جدول(3-5)- الگوریتم محاسبه شماره سکتور
]]>