دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه برآورد پارامترهای رگرسیونی، میزان سرمایه در گردش

EVAi =4724 + 0.597 WCi + 0.2149 CRi -0.170 QRi + 0.363 OPCASHi + ε [do_widget id=kl-erq-2]
و با حذف عرض از مبدا رابطه خطی برآوردی یا مقدار ثابت این رابطه، رابطه خطی به صورت زیر در می آید. در این حالت که به فرم استاندارد یا تعدیل شده معروف است، همه تغییرات متغیر وابسته یعنی ارزش افزوده اقتصادی بر مبنای تغییرات متغیرهای مستقل شامل سرمایه در گردش، نسبت جاری، نسبت آنی و جریان نقد عملیاتی بیان شده است.
EVAi =0.000 + 0.443 WCi + 0.011 CRi -0.008 QRi + 0.402 OPCASHi + ε
ج) نوع ارتباط بین متغیرها:
بر مبنای نتایج مربوط به برآورد پارامترهای رگرسیونی به شرحی که در جدول شماره 14-4 خلاصه شده است، می توان نوع ارتباط بین هریک از متغیرهای مستقل را با متغیر وابسته ارزش افزوده اقتصادی تفسیر کرد. به عنوان یک قاعده کلی در مواردی که ضریب برآوردی یا شیب متغیر مستقل مثبت بوده بین متغیر مستقل مربوطه و متغیر وابسته رابطه مستقیم و در حالتی که شیب برآوردی منفی و کوچکتر از صفر برآورد شده است حاکی از وجود رابطه معکوس بین متغیرها ی مستقل و تابعی بوده است. در این بخش با عنایت به این قاعده کلی و علامت های ضرایب یا شیب های برآوردی، نوع ارتباط بین متغیرها تحلیل شده است:
1) رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه در گردش: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول 14-4 ضریب این متغیر که با نماد ریاضی WC نشان داده شده برابر 0.597محاسبه شده است. با توجه یه اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می توان نتیجه گرفت که :
“بین میزان سرمایه در گردش در شرکت های نمونه تصادفی و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت ها ارتباط مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به موازات افزایش سرمایه در گردش در شرکت، ارزش اقتصادی شرکت نیز افزایش یافته به عبارتی افزایش سرمایه در گردش امکان ایجاد ارزش اقتصادی بیشتری را در اختیار شرکت ها قرار می دهد.”
سطح معنی دار آن که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می باشد، برابربا 0.000و کمتر از یک درصد می باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی در جامعه آماری یا شرکت های منتخب بورسی رد شده است. به عبارتی در سطح 99 درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی” پذیرفته شده” است.
2) رابطه بین نسبت جاری و ارزش افزوده اقتصادی: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول 14-4 ضریب این متغیر که با نماد CR نشان داده شده برابر 0.2149محاسبه شده است. با توجه یه اینکه علامت این ضریب مثبت شده است می توان نتیجه گرفت که :
“بین میزان نسبت جاری بر حسب مرتبه در شرکت های نمونه تصادفی وارزش افزوده اقتصادی رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به موازات افزایش نسبت جاری یا افزایش میزان دارایی های جاری به میزانی بیش از بدهی های جاری، ارزش افزوده اقتصادی در شرکت ها نیز افزایش می یابد. به عبارتی افزایش نسبت جاری در شرکت ها به امکان تولید ارزش افزوده اقتصادی بیشتری منجر می شود. .”
سطح معنی دار آن که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می باشد، برابر با 0.871 و بیشتر از یک صدم می باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین نسبت جاری و ارزش افزوده اقتصادی در جامعه آماری یا شرکت های منتخب بورسی پذیرفته شده است. به عبارتی در سطح 99 درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین نسبت جاری و ارزش افزوده اقتصادی ” رد شده” است.
3) رابطه بین ریسک آنی و ارزش افزوده اقتصادی: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول 14-4 ضریب این متغیر که با نماد ریاضیOR نشان داده شده برابر 0.170- محاسبه شده است. با توجه یه اینکه علامت این ضریب منفی شده است می توان نتیجه گرفت که :
“بین میزان نسبت آنی یا اسیدی بر حسب مرتبه در شرکت های نمونه تصادفی و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معکوسی وجود داشته است. به این معنی که به موازات افزایش نسبت آنی در شرکت، ارزش افزوده اقتصادی در شرکت کاهش یافته به عبارتی شرکت از امکان ارزش افزوده اقتصادی کمتری برخوردار شده است.”
سطح معنی دار آن که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می باشد، برابر با 0.905 وبیشتر از یک صدم می باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین نسبت آنی یا اسیدی و ارزش افزوده اقتصادی آن ها در جامعه آماری یا شرکت های منتخب بورسی پذیرفته شده است. به عبارتی در سطح 99 درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت آنی یا اسیدی” رد شده” است.
4) رابطه بین جریان نقد عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول 14-4 ضریب این متغیر که با نماد ریاضیOPXCASH نشان داده شده برابر 0.363 محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت شده است می توان نتیجه گرفت که :
“بین میزان جریان نقد عملیاتی برحسب واحد پولی در شرکت های نمونه تصادفی و ارزش افزوده اقتصادی رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این مع نی که به موازات افزایش سطح جریان نقد عملیاتی در نمونه تصادفی، سطح ارزش افزوده اقتصادی ایجاد شده در شرکت ها افزایش یافته به عبارتی شرکت با امکان ایجاد ارزش اقتصادی بیشتری یافته است.”
سطح معنی دار آن که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می باشد، تقریبا برابر با 0.0000 و کمتر از یک صدم می باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین جریان نقد عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی در جامعه آماری یا شرکت های منتخب بورسی رد شده است. به عبارتی در سطح 99 درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین جریان نقد عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی” پذیرفته شده” است.
د) اعتبار سنجی رابطه برآوردی:
به طوری که قبلا ملاحظه شد، بر مبنای محاسبات خلاصه شده در جدول شماره 8-4 ضریب تعیین برابر 0.713بوده و مقدار تعدیل شده آن در حالت استاندارد یا حذف عرض از مبدا برابر 0.508 می باشد که نشان می دهد بیش از 71 درصد تغییرات بین متغیرهای مستقل و تابعی توسط رابطه برآوردی بیان شده است. به جهت میل کردن ضریب تعیین برآوردی به عدد یک ، می توان نتیجه گرفت که رابطه خطی نسبتا قوی بین ارزش افزوده اقتصادی به عنوان متغیر وابسته با متغیرهای مستقل سرمایه در گردش، نسبت جاری، نسبت آنی و نهایتا جریان نقد عملیاتی به عنوان متغیرهای مستقل وجود داشته است. جمع بندی موارد مطرح شده در تحلیل ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل و تابعی را می توان به شرح جدول شماره 15-4 خلاصه کرد:
جدول شماره 15-4: جمع بندی ارتباط بین ارزش اقتصادی و متغیرهای مستقل
ردیف
متغیر مستقل
نماد
قضاوت آماری
نتیجه گیری
1
]]>