دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه بورس اوراق بهادار، مشکلات اقتصادی

مرحلـه ی دوم کمک به حسابرسان مستقل است که مسئول گواهی کردن صورت های مالی و بررسی مدارک حسابداری به شمار می روند. [do_widget id=kl-erq-2]
مرحلـه ی نهایی بررسی کامل سیستم کنترل مدیریتی در هر یک از وظایف و مسئولیت های عملیات می باشد. آیا تاکنون بررسی گردیده که چرا وظیفه ی بررسی مخارج در نخستین مرحلـه به حسابرسی داخلی محول گردیده است؟ آیا دلیل آن جلوگیری از تقلب است یا آن که حسابرس داخلی قسمتی از کنترلـهای داخلی محسوب می شود؟ پاسخ قطعاً منفی است.
دلیل آن مقابلـه با از دست دادن وجوه یا سود است، شاید بسیاری از مدیران معنی و مفهوم کنترل داخلی را ندانند و آموختن آن را هم ضروری نبینند، بلکه انگیزه ی آنها برای افزایش و بهبود سودآوری باعث می شود که حسابرسی داخلی را توسعه دهند.
حتی در دومین مرحلـه نیز قواعد تغییر نمی کند. هدف حسابرسان داخلی و کمک به حسابرسان مستقل چیست؟ هدف، فقط کاهش هزینه ی حق الزحمه ی حسابرسی و تقلیل ریسک زیان پولی از طریق توصیه ی روش های بهتر و در یک کلمه، سود، است.
فقط مرحلـه ی سوم است که با دو مرحلـه دیگر تفاوت دارد. زیرا حسابرسان داخلی، به دنبال فرصت هایی برای افزایش سود هستند. در فضای مشکلات اقتصادی امروز بدون وجود حسابرسی داخلی نمی توان عملیات و کارها را بدرستی انجام داد. استفاده صحیح و محسوس از حسابرسی داخلی کمک قابل ملاحظه ای به سطوح مختلف مدیریت در اعمال کنترلـهای بیشتر، کارایی و در نتیجه به دست آوردن سود بیشتر می کند. در واقع استحکام روند بهبود سودآوری با کوشش حسابرسان داخلی امکان پذیر می شود. در این راستا رضایت بعضی از سازمان های قانونی نظیر بورس اوراق بهادار نیز فراهم می شود و می تواند تحمل برخی جرایم که ممکن است منافع و منابع را تحلیل برد، جلوگیری نماید.
به همین دلایل است که مدیریت امروز نگرانی خاصی به هر نوع کاهش حاشیه ی سود عملیاتی از خود نشان می دهد. این کاهش سود بهتر و درست تر اندازه گیری می شود اگر از حسابداری قدرت خرید جاری یا حسابداری بهای جاری استفاده شود. به همین دلیل دید حسابرس داخلی به سازمان متفاوت از دید یک مهندس یا فروشنده است. در بالای سازمان مدیر وجود دارد که وظیفه ی آن برنامه ریزی و هدایت منابع در فعالیتهای واحد تجاری به قصد کسب سود است. دست یافتن به این هدف مستلزم وجود سیستم کنترل مدیریتی در راس سازمان است که مهم ترین بخش آن حسابرسی داخلی است.
بنابراین پیشنهاد می شود انجمن حسابرسان داخلی شعار «حسابرسی برای سود» را در سرلوحه ی کار خود و علامت ریال (Rs) را سمبل خود قرار دهد.
برای رسیدن به هدف اصلی و سایر اهداف، حسابرسی داخلی بایستی دارای ویژگی ها، وظایف و موقعیت مناسب سازمانی خاص باشد تا بتوان بهترین استفاده را از آن برد.
9-2-2 ویژگی های حسابرسی داخلی
برای آن که بتوان به اهداف از پیش تعیین شده دست یافت حسابرس بایستی دارای ویژگی هایی باشد. مهمترین این ویژگی ها عبارتند از:
*- عقل سلیم نیرومند.
* – زمینه ی فنی.
* – دانش عمومی از صنعتی که واحد تجاری در آن فعالیت دارد.
* – اطلاعات از عملیات و سازمان واحد تجاری.
* – کنجکاوی – مهارت – انگیزه
* – توانایی و هنر در روابط انسانی و ارتباطات.
*- اعتقاد به این که نتیجه ی فعالیت او جذاب، مطلوب و به واقع است.
* – و مهم تر از همه آن که مانند یک مدیر بتواند فکر کند.
ویژگی های دیگری را می توان به فهرست بالا افزود اما بیم آن می رود که همگان بپندارند حسابرس داخلی باید یک ابرمرد باشد.
10-2-2 وظایف حسابرس داخلی
وظایف حسابرس داخلی در هر سازمانی باید به طور مشخص با سیاست های مدیریت هماهنگ و منطبق باشد. در حال حاضر فعالیتهای حسابرسی داخلی به سه بخش حسابرسی صورت های مالی، رعایت و عملیاتی تقسیم می شود.
در بخش حسابرسی مالی وظایف حسابرس داخلی همانند حسابرس مستقل است.
]]>