دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه جریان نقد عملیاتی، ثبات واریانس ها

1) تعیین هم خطی سرمایه در گردش و نسبت جاری: با توجه به جدول 10-4، میزان تولرانس و عامل واریانس برای این دو متغیر به ترتیب 0.6584و 1.3254 می باشد، با توجه به اینکه مقدار تولرانس بیشتر از 2/0، و عامل تورم واریانس نیز بسیار نزدیک به 1 است (از 5 خیلی کمتر است)، در نتیجه فرضیه فقدان هم خطی بین این دو متغیر مستقل پذیرفته می شود. [do_widget id=kl-erq-2]
2) تعیین هم خطی بین سرمایه در گردش و نسبت آنی: با توجه به جدول 10-4، میزان تولرانس و عامل واریانس برای این دو متغیر به ترتیب 0.4587 و 1.8547 می باشد، با توجه به اینکه مقدار تولرانس بیشتر از 2/0، و عامل تورم واریانس نیز بسیار نزدیک به 1 است (از 5 خیلی کمتر است)، در نتیجه فرضیه فقدان هم خطی بین این دو متغیر مستقل پذیرفته می شود.
3) تعیین هم خطی بین سرمایه در گردش و جریان نقد عملیاتی: با توجه به جدول 10-4، میزان تولرانس و عامل واریانس برای این دو متغیر به ترتیب 0.9856 و 1.0023 /می باشد، با توجه به اینکه مقدار تولرانس بیشتر از 2/0، و عامل تورم واریانس نیز بسیار نزدیک به 1 است (از 5 خیلی کمتر است)، در نتیجه فرضیه فقدان هم خطی بین این دو متغیر مستقل پذیرفته می شود.
4) تعیین هم خطی بین نسبت جاری و نسبت آنی: با توجه به جدول 10-4، میزان تولرانس و عامل واریانس برای این دو متغیر به ترتیب 0.7254 و 1.003 می باشد، با توجه به اینکه مقدار تولرانس بیشتر از 2/0، و عامل تورم واریانس نیز بسیار نزدیک به 1 است (از 5 خیلی کمتر است)، در نتیجه فرضیه فقدان هم خطی بین این دو متغیر مستقل پذیرفته می شود.
5) تعیین هم خطی بین نسبت جاری و جریان نقد عملیاتی: با توجه به جدول 10-4، میزان تولرانس و عامل واریانس برای این دو متغیر به ترتیب 0.8957 و 1.5246 می باشد، با توجه به اینکه مقدار تولرانس بیشتر از 2/0، و عامل تورم واریانس نیز بسیار نزدیک به 1 است (از 5 خیلی کمتر است)، در نتیجه فرضیه فقدان هم خطی بین این دو متغیر مستقل پذیرفته می شود.
6) تعیین هم خطی بین نسبت آنی و جریان نقد عملیاتی: با توجه به جدول 10-4، میزان تولرانس و عامل واریانس برای این دو متغیر به ترتیب 0.9985و 1.6325 می باشد، با توجه به اینکه مقدار تولرانس بیشتر از 2/0، و عامل تورم واریانس نیز بسیار نزدیک به 1 است (از 5 خیلی کمتر است)، در نتیجه فرضیه فقدان هم خطی بین این دو متغیر مستقل پذیرفته می شود.
در مجموع با توجه به اینکه در همه موارد ده گانه فوق، مقادیر تولرانس بیش از 0.2 و عامل تولرانس تقریبا به یک میل کرده ( از پنج خیلی کمتر است) فرض فقدان هم خطی در بین کلیه متغیرهای مستقل را می توان پذیرفت.
و) آزمون همگنی یا ثبات واریانس ها:
در تحقیقات مرتبط یا مشابه، معمولا از نمودار پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده یا از آزمون همسانی واریانس های وایت استفاده شده است. در صورت استفاده از نمودار پراکندگی وجود تقارن حول خط صفر و عدم وجود روند در نمودار مذکور نشان دهنده همگنی در واریانس می باشد.
در این تحقیق از آزمون همسانی وایت با دو معیار فیشر و کااسکوئر استفاده شده است. در این آزمون فرض صفر برابری یا همسانی واریانس ها در مقابل نابرابری آن ها به عنوان فرض مخالف است. نتایج این آزمون در جدول شماره 11-4 خلاصه شده است:
جدول شماره 11-4: آزمون همسانی واریانس ها(وایت)
معیار آزمون
آماره آزمون
سطح معنی دار
نتیجه آزمون
آزمون فیشر
5.7865
0.0000
فرض یا همسانی واریانس ها پذیرفته می شود.
آزمون کای دو
65.1254
0.0000
فرض یا همسانی واریانس ها پذیرفته می شود.
بر مبنای نتایج آزمون به شرح جدول 11-4 سطح آزمون در هر دو آزمون فیشر و کااسکوئر به سمت صفر میل کرده و کمتر از 5 و 1 درصد می باشد. بنابراین هم درسطح 95 و هم در سطح 99 درصد اطمینان می توان فرض صفر مبنی بر همسانی یا برابری واریانس ها را پذیرفت.
ز) تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون
با توجه به ادبیات تحقیق موجود از یک طرف، و نیز محدودیت حجم نمونه در شرکت های منتخب بورسی و تعداد متغیرها در معادله برآوردی از طرف دیگر استفاده از رگرسیون مقطعی به ازای هرسال نتایج معنی داری در برنداشت. لذا در این پژوهش از داده های ترکیبی یا دیتا پنل استفاده شده است. به منظور تعیین مدل مناسب (تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی) از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است.
]]>