دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه حسابداری مدیریت، رضایت مشتریان

همچنین فایول معانی نظیر بازبینی، مقایسه یا رسیدگی را برای مفهوم کنترل مناسب می داند. برخی دیگر یک فرآیند دو مرحلـه ای را برای کنترل در نظر گرفته اند: [do_widget id=kl-erq-2]
1 – بازبینی و مقایسه ی میان آنچه در عمل اتفاق افتاده با آنچه برنامه ریزی شده بود
2 – عکس العمل مناسب برای اصلاح مغایرات مشاهده شده.
باید توجه داشت کنترل به عنوان فن بازبینی، مقایسه یا رسیدگی بیش از هر چیز معنای هدایت را می رساند و مورد توافق عموم نیست. بسیاری از نویسندگان هم روزگار وی نیز عمل اصلاح کنندگی را به تعریف کنترل اضافه کردند. این کار ضرورت نداشت زیرا که یک سیستم کنترلی کامل بایستی شامل عمل اصلاح کنندگی باشد.
هر چند عملیات اصلاحی نیز همانند برنامه ریزی، هدایت و غیره جزیی از وظایف مدیریت است. هم چنین اصلاح یک مفهومی منفی دارد و واژه ای «تعدیل» بیشتر قابل قبول است.
اما در برداشت عمومی یک دید منفی نسبت به کنترل وجود دارد و آن را مترداف «محدودیت یا سلطه گری» می دانند.
این تعاریف گوناگون از کنترل را می توان در یک طیف قرار داد:
1 – کنترل به عنوان محدود ه کننده یا نفوذ و تسلط.
2 – کنترل به عنوان مترادف با مدیریت.
اما در این نوشتار منظور از کنترل عبارت است از:
«اندازه گیری و ارزیابی فعالیتها برای هدف تصمیم گیری جهت هرگونه تعدیل مورد نیاز.»
3-2-2 حسابرسی داخلی
شاید بهترین تعریف از حسابرسی داخلی را انجمن حسابرسان داخلی ارائه کرده باشد:
«حسابرسی داخلی یک فعالیت و عمل ارزیابی مستقل در یک سازمان است که به منظور بررسی و ارزیابی حسابداری مالی و سایر عملیات و فعالیتهای آن برای ارائه ی خدمت به مدیریت انجام می شود. این کنترل مدیریتی با اندازه گیری و ارزیابی اثر بخشی سایر کنترلـهای دیگر به وظایف خود عمل می کند. هدف کلی حسابرسی داخلی کمک به اداره کنندگان (اعضای هیئت مدیره) در به انجام رساندن مؤثر مسئولیت هایشان از طریق تجزیه و تحلیل اهداف، ارزیابی، توصیه ها و تذکرات مربوط، به جا و مفید می باشد. بنابراین حسابرس داخلی در هر مرحلـه از فعالیتها و در هر جایی که بتواند به یاری مدیریت می شتابد (مهرانی،مجله حسابداری،شماره 148).
4-2-2 مدیریت
هدف حسابرسی داخلی ارائه ی خدمت به مدیریت می باشد. منظور از مدیریت گروهی از افراد گوناگون می باشد که مجموعاً مدیریت را شکل می دهند. به عبارت دیگر منظور اشخاصی هستند که تصمیماتشان می تواند بر سود آوری و کارایی موثر باشد. این اشخاص شامل هیات مدیره و مدیر عامل، روسای بخش ها و شعب، و سرپرستان است.
5-2-2 سیستم کنترل مدیریت و فعالیت های حسابرسی داخلی
سیستم کنترل مدیریت برای کمک به مدیران در برنامه ریزی، کنترل فعالیتها و کارکنان سازمان طراحی می شود. این سیستم به طور کلی شامل کنترلـهای چندگانه است که هر کدام برای دست یابی به اهدافی گوناگون و متفاوت استفاده می شود.
این سیستم ممکن است شامل سیستم کنترل مالی، سیستم حسابداری مدیریت و سیستم منابع انسانی باشد. آنتونی معتقد است که سیستم کنترل مدیریت شامل سه سیستم کنترلی است که در کنار یکدیگرند. این سه عبارتند از: کنترل مدیریت، کنترل وظایف (شامل حسابرسی داخلی) و برنامه ریزی راهبردی. واضح است که سیستم کنترل مدیریت دارای مفهومی گسترده است و اجزای بی شماری دارد که برای هدف های زیادی مورد استفاده قرار می گیرد. حسابرسی داخلی یکی از مهم ترین اجزای این سیستم کنترلی است.
متأسفانه بیشتر سازمان ها و ظیفه ی اصلی حسابرسی داخلی را بررسی کفایت کنترل داخلی و قابلیت اتکای اطلاعات صورت های مالی تعیین کرده اند. اما در حال حاضر دامنه ی فعالیت های حسابرسی داخلی به مراتب بیش از پیش گسترش یافته است. آنها به بررسی کارایی عملیات، قابلیت اتکای فن آوری اطلاعات، اثر بخشی و کارایی معاملات تجاری داخل و خارج از کشور، کمک به بهبود فرآیند ها و عملیات شرکت و نظارت بر رضایت مشتریان می پردازند. این وظیفه ی جدید در کنار همان کارکرد قدیمی یعنی جستجو و کشف تقلبات، صورت می گیرد. به عبارت دیگر دامنه ی فعالیت آنها به مراتب از فضای کنترل مالی و نقش مباشرتی سنتی فراتر رفته است.
به طور کلی حسابرسی داخلی طراحی و اثر بخشی سیستم کنترل را ارزیابی می نماید. یک سیستم کنترل داخلی که از طراحی خوب برخوردار باشد اطمینان می دهد، که اهداف واحد با هزینه های معقولی انجام خواهد شد. سیستم کنترلی کارآ سیستمی است که آنچه در هر مرحلـه طراحی مدنظر بوده به انجام برساند.
به طور خلاصه از این دیدگاه، نوع فعالیت حسابرسی داخلی سه مرحلـه ی زمانی راگذرانده است:
]]>