دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه حسابرسان مستقل، حسابرسی مستقل

[do_widget id=kl-erq-2]

حسابرسان باید از مشکلات مدیران بخش ها نیز آگاه باشند. در بسیاری از واحدها، غالباً مدیر یک بخش در جلب همکاری سایر بخش ها با مشکل مواجه می شود. این مشکلات بهترین فرصت را برای حسابرسان داخلی فراهم می آورند تا خدماتی را به مدیران بخش ها ارائه کنند.
بهترین استفاده از حسابرسی داخلی نوشیدن، بهترین استفاده از آب گوارا است. می توانید از آن برای شستن نیز استفاده کنید اما چنین کاری گواراتر از نوشیدن نیست. از حسابرسی داخلی می توان گهگاهی برای کنترل حساب ها یا برای طراحی نظیر کمک به حسابرس مستقل و شبیه آن استفاده کرد. اما چنین وظایفی با کار واحد حسابرسی داخلی در تضاد است.
این یک واقعیت انکارناپذیر است که مدیریت نمی تواند بهترین استفاده را از حسابرسی داخلی ببرد. مدیریت شینده است که حسابرس داخلی نقش با ارزشی دارد اما به دلیل ابهام و سردرگمی نمی تواند از آن استفاده ی درست به عمل آورد. این باعث می گردد تا برخی از حسابرسان داخلی وقت زیادی را برای انجام وظیفه ی دیگران صرف کنند، در حالی که می توانند در جای دیگر مثمر ثمر و اثربخش واقع شوند. به همین منظور بایستی یک وظیفه ی پویا و قابل قبول برای او در نظر گرفت.
حسابرسی داخلی جایگزینی برای بازبینی و کنترل داخلی نیست روش های مطلوب را باید برای همه ی کارهای اساسی، که در معرض بازبینی قرار می گیرند تدارک دید. یکی از این روش ها می تواند تفکیک وظایف باشد به نوعی که هیچ فردی کنترل تمامی مراحل یک معاملـه را نداشته باشد و کار وی را دیگری بررسی کند.
حسابرس داخلی نباید هیچ یک از این کنترلـهای عادی فعالیت ها را انجام دهد. در غیر این صورت او جزیی از سیستم خواهد شد. سیستم بازبینی داخلی باید طوری طراحی و برنامه ریزی شود که حفاظ مناسبی درمقابل اشتباهات و خطاها فراهم آورد، بی آن که نیازی به تکیه بر حسابرسی داخلی داشته باشد. بنابراین او جایگزین و جانشینی برای کنترلـهای داخلی مستمر نیست. قسمت نسبتاً کوچکی از فعالیت حسابرسی داخلی آزمون اثر بخشی سیستم شامل فعالیت های عادی بازبینی آن هم در فواصل غیر منظم است.
حسابرس داخلی نباید کارهای سیستمی انجام دهد اگربخش حسابرسی داخلی بخواهد همه ی روش ها را ایجاد یا برقرار ( تعبیه) نماید آن گاه، هدف اصلی اش که همانا ارزیابی سیستم است به زیر سئوال می رود. به علاوه همواره زمان برای انجام کار محدود است و می دانیم برای اجرای کار سیستمی باید زمان زیادی صرف کرد و در نتیجه وقت کمی برای ارزیابی فعالیت ها باقی می ماند.
هنگامی که حسابرس داخلی احساس می کند که سیستم نیاز به تغییرات اساسی دارد، بایستی توصیه های عمومی را ارائه کند، نه آن که جزئیات را حل کند. جزئیات کار سیستمی باید به دیگران واگذار شود و نقش بعدی حسابرس بررسی و گزارشگری نتایج تغییرات است.
حسابرسی داخلی الزامی به کمک به حسابرسی مستقل ندارد اگر وظیفه ی اصلی حسابرس داخلی ارائه ی خدمات و کمک موثر به مدیریت است، بنابراین تعهدی برای کمک به حسابرسی قانونی ندارد. حسابرس مستقل مسئول حسابرسی قانونی و بررسی صورت های مالی برای سهامداران است، در حالی که حسابرسان داخلی در برابر مدیریت سازمان مسئول و متعهدند. در واقع آنان مسئول مسائلی هستند که بر کارایی موسسه تاثیر می گذارد. بنابراین حسابرسی داخلی نمی تواند متعهد به حسابرسی مستقل باشد. در غیراین صورت او به جای خدمت به مدیریت به دیگران کمک می کند. ضمن آن که بایستی توجه داشت که هم حسابرسان مستقل و هم حسابرسان داخلی اثربخشی کنترلـهای حسابداری را بررسی می کنند.
کار حسابرسی داخلی می تواند منافع قابل توجهی برای حسابرسان مستقل داشته باشد از جملـه آن که حسابرسان مستقل می توانند برنامه ی خود را برمنبای کار واقعی حسابرسان داخلی تهیه و تنظیم نمایند. اما حسابرسان داخلی هیچ گونه تعهد و التزامی به حسابرسان مستقل ندارند.
حسابرسان داخلی باید کارشان را به تمامی عملیات تجاری توسعه دهند به دلیل آن که حسابرسان داخلی از آموزش و تجربه ی کافی در حوزه ی حسابداری برخوردارند معمولاً در وحلـه’ نخست جنبه های مالی و حسابداری را بررسی می کنند. این امر به آنها امکان می دهد تا شناخت کافی از فعالیت های تجاری داشته باشند و چارچوب مالی درستی فراهم کنند تا برپایه ی آن عرصه های عملیاتی را معین کنند که می تواند با بذل توجه ی حسابرسی داخلی مزایایی را در برداشته باشد. البته گاهی اوقات مدیران می کوشند تا فعالیت حسابرسان داخلی را تنها به موضوعات حسابداری محدود کنند.
همیشه متقاعد کردن مدیریت نسبت به این که حسابرسی داخلی می تواند خدماتی را به تمام بخش ها ارائه دهد، آسان نیست.
حسابرسان داخلی دریافته اند که دانش آنها از اصول کنترل در کنار شعور متعارف و نگرش هدفمندشان آنها را قادر می سازد تا خدمات ارزشمندی را به تمام قسمت ها عرضه کند. در واقع بیشتر اثربخشی فعالیت حسابرسی داخلی و زمینه های غیر حسابداری است. چراکه عرصه ی حسابداری را افرادی نظارت می کنند که کاملاً مفهوم کنترل را درک می کنند، و کارشان را حسابرسان مستقل به طور منظم بررسی می کنند.
12-2-2 حسابرسی دخلی پویا – پشتیبانی و حامی مدیریت
حسابرسی پویا موضوعی است که در سال 1970 مطرح شد. این نوع حسابرسی اشاره به یک روش قوی، سازگار و هدایت شونده برای به دست آوردن حداکثر نتایج برحسب سود یا کارایی دارد.
انتظار می رود برنامه ی حسابرسی در یک محیط پویا که کلید راهنمای توسعه و تغییرات است، در گام نخس ت تقاضاهای مدیریت را بررسی کند.
حسابرسی پویا مستلزم شناخت صحیح اهداف مدیریت، شامل رویکردی به کنترلـهای مدیریت، رضایت برای گام گذاشتن در یک زمینه ی ناشناخته و توانایی استفاده کردن از فنون یا خدماتی است که در هنگام نیاز با آن مواجه می شویم. حسابرسی داخلی برای اتخاذ این روش نیاز به آگاهی و بصیرت از عملیات شرکت دارد مهم تر از همه نیاز دارد افکار مدیریت را بداند.
13-2-2 رهنمودهایی برای حسابرسان داخلی
پیشنهادهای زیر به خصوص اگر به وسیلـه ی مدیریت ارائه و توسط حسابرسان داخلی اجرا شود حسابرس داخلی را قادر می سازد تا وظایفش را به طور موثری در سطوح مختلف سازمان انجام دهد:
ایجاد فضای کاری مناسب اولین و مهم ترین پیشنهاد در ارتباط با فضای کاری حسابرس است. اگر چه ممکن است حسابرسی داخلی مستقیماً فرصت نکند تغییرات مورد نظرش را به عمل آورد، اما باید گوش شنوا در میان مدیران اجرایی بیابد. جایگاه حسابرس داخلی و نتایج فعالیت او در یاری به بخش ها و دست یابی به اهداف باعث می گردد تا مدیریت مافوق او را به عنوان عضوی از تیم بداند تا یک شخص ثالث.
بهبودی افکار و تصورات
در یک فضای مناسب و مساعد ک مدیریت ایجاد می کند، حسابرس باید تقلا کند تا تصورش ار از کارکنان عملیاتی بهبود بخشد.
کارکنان عملیاتی نباید حسابرسان داخلی را صرفاً به عنوان یک متخصص حسابداری و مالی بنگرند. اما حسابرسان داخلی باید حقیقتاً در امور خرید، فروش، تولید و سایر عملیات نیز حضور یابند. این حضور آنها باید با استفاده از اصطلاحات و مفاهیمی به غیر از آنهایی باشد که در حسابداری به کار می برند و ضرورتی ندارد که حتماً رسمی باشد. احتمالاً هیج شغلی در سازمان نیست که به اندازه ی حسابرس داخلی از امور شرکت آگاهی داشته باشد.
]]>