دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی، نظام حقوقی ایران

. «هرکس حق آزادی بیان دارد.این حق شامل آزادی دریافت اطلاعات و نظریات یا ارتباط با دیگران است. این حق باید بدون مداخلهی مقامهای عمومی و در نظر گرفتن مرزها اعمال شود. …» [do_widget id=kl-erq-2]<br />. همان، ص 93 تا 95.
. A Du, Plessis, “Public Participation, Good Environmental Governance and Fulfilment of Environmental Rights”, Potchefstroom Electronic Law Journal, Vol. 11, No. 2(2008): 14.
. Michael, Kidd, “Environmental Rights”, South African Journal on Humanrights, Vol. 111, (1993): 121.
. Decision Making
. همان، صص 96 تا 100.
. Michael Kidd, Environmental Rights, 121.
. Access to Justice
. همان، صص 93 الی 109.
. «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
. همان، صص 95 الی 97.
. یکی از بارزترین نمونههای عملی در خصوص طرح دعوای سازمانهای غیردولتی زیست محیطی مربوط به جنگل لویزان در سال 1384 علیه معاونت فنی شهرداری تهران به دلیل تخریب این جنگل و قطع بیش از هزار اصله درخت جنگلی میباشد که منتهی به هیچ نتیجهی عملی نشد و خلا قانونی را برای ما مشخص کرد. ولی به هر حال ذکر این نکته ضروری است که مرجع رسیدگی دعوا را استماع نمود که این خود تحول قابل توجهی در حقوق ایران است.
. محمد حسین، رمضانی قوام آبادی، “پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمانهای غیردولتی در نظام حقوقی ایران”، مجله حقوقی دادگستری، 75(سال 1390): ص 221.
. ابوالفضل، قاضی، بایستههای حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ چهل و پنجم، (دانشگاه تهران، 1391)، جلد اول، صص124 و 125.
. برای مطالعهی بیشتر رجوع شود به: محمد صالح تسخیری، شخصیت حقوقی سازمانهای غیر دولتی، پایاننامهی کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر غلامعلی قاسمی، دانشگاه قم، 1391.
. ابراهیم، بیگزاده، “سازمانهای غیر دولتی و حقوق بینالملل“، مجلهی تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 31 و 32 (پاییز و زمستان 1379)، ص 21.
3. همان، ص 21.
. همان، ص 22.
. همان، ص 22 و 23.
. همان، ص 24.
. همان، ص 25.
. همان، ص 25 و 26.
. Ecologist
. Human Environment Declaration
. سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت آموزش و پژوهش، دفتر مشارکت و آموزش همگانی، طرح مدیران سبز اندیش، حقوق محیط زیست، ش 7، سال 1387، ص 3.
. Our Common Future
]]>