دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی، حل و فصل …

2-7-دادخواهی به موجب ساز و کارهای قراردادی 89 [do_widget id=kl-erq-2]
گفتارسوم-ارائهی پیشنهاد در زمینهی مشارکت سازمانهای غیردولتی در مراجع قضایی بینالمللی 91
مبحث سوم- مشارکت در سطح اروپای معاصر 94
گفتاراول- انواع ساز و کارهای قراردادی نظارتی سازمانهای غیردولتی 94
گفتاردوم-دادخواهی در مراجع بینالمللی حل و فصل اختلافات 95
2-1-دیوان دادگستری اروپایی 96
2-2-دادخواهی به موجب ساز و کارهای قراردادی 98
نتیجهگیری 103
فهرست منابع و مآخذ 106
مقدمه
الف-تعریف مسئله و بیان سوالات اصلی تحقیق
موضوع محیط زیست که عبارت است از آب، هوا، خاک و عوامل بیرونی و درونی مربوط به حیات هر موجود زنده، قسمت عمدهی حاکمیت ملی کشورها را به خود اختصاص داده است. در نتیجه این دولتها هستند که دارای صلاحیت برخورد پیشگیرانه و سرکوبگرانه با عوامل تخریب محیط زیست میباشند. اما دولتها در این زمینه به اندازهی کافی مشتاق عمل نمیکنند. این موضوع از یک طرف ناشی از بیانگیزگی دولتها است چرا که برنامههای زیستمحیطی برنامههایی طولانی مدت و در نتیجه دیربازده و متضمن هزینههای بالا هستند. از طرف دیگر ناشی از عدم وجود ظرفیت کافی دولتها در این خصوص میباشد. زیرا موضوع محیط زیست مقولهای است که نیاز به کارشناسی و نیز مشارکت عموم و نه فقط دولتها دارد. حال سوالهایی که مطرح میشوند عبارتند از:
1-آیا نقشدهی به سازمانهای غیردولتی در زمینهی توسعه و اجرای حقوق بینالملل محیط زیست میتواند بیانگیزگی وعدم وجود ظرفیت کافی دولتها را جبران کند؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد؛
الف-باتوجه به ساختار جامعهی بینالملل، سازمانهای غیردولتی چه نقشی در تدوین و توسعهی حقوق بینالملل محیطزیست میتوانند ایفا کنند؟
ب-باتوجه به ساختار جامعهی بینالملل، سازمانهای غیر دولتی چه نقشی در اجرای حقوق بینالملل محیط زیست میتوانند ایفا کنند؟
ب-فرضیهها:
1-سازمانهای غیردولتی به واسطهی ارزش محور بودن، ظرفیت کارشناسی و امکان بسیج افکار عمومی و توان نظارتی میتوانند جبران کنندهی بی انگیزگی و عدم وجود ظرفیت کافی دولتها در زمینهی برخورد با عوامل تخریب محیط زیست باشند و در نتیجه نقشدهی به آنها در زمینهی توسعه و اجرای حقوق بینالملل محیط زیست میتواند مثمر ثمر باشد؛
الف-امروزه به واسطهی جهانی شدن، مرزهای ملی و فاصلههای فرهنگی و اجتماعی کاهش یافته و در نتیجه مشارکت در تدوین و توسعهی حقوق بینالملل محیط زیست از محدودهی دولتها فراتر رفته و به بازیگران دیگری از جمله سازمانهای غیردولتی گسترش یافته است.
ب-امروزه به واسطهی جهانی شدن، مرزهای ملی و فاصلههای فرهنگی و اجتماعی کاهش یافته و در نتیجه مشارکت در اجرای حقوق بینالملل محیط زیست از محدودهی دولتها فراتر رفته و به بازیگران دیگری از جمله سازمانهای غیردولتی گسترش یافته است.
ج-ضرورت انجام تحقیق
امروزه با توجه به دخالتهای بیش از حد بشر در محیط زیست و با توجه به پررنگ شدن اهمیت سازمانهای غیردولتی در عرصهی حقوق بینالملل و نیز با لحاظ ضعف و خلاء موجود در کشور ما در این زمینه، به نظر میرسد موضوع موردنظر درخور توجه باشد.
د-سابقه و پیشینهی تحقیق
در این زمینه آقای دکتر محمد حسین رمضانی قوام آبادی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی مقالات متعددی از جمله بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بینالملل محیط زیست، پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمانهای غیردولتی در نظام حقوقی ایران، حضور سازمانهای غیردولتی در پیشگاه مراجع قضایی بینالمللی به نگارش درآوردهاند. همچنین کتب و پایاننامههایی که به نقش سازمانهای غیردولتی در حقوق بینالملل پرداختهاند معمولا به موضوع محیطزیست نیز وارد شدهاند. از آن جمله میتوان به بخشهایی از کتاب “حقوق بینالملل سازمانهای غیر دولتی” نوشتهی آقای دکتر غلامعلی قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه قم که توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است اشاره داشت.
و-جنبهی جدید بودن و نوآوری طرح
اصل موضوع در مقالات و کتب مختلفی به صورت پراکنده و جسته گریخته بررسی شده است. در این زمینه پایاننامهی خانم الناز شعاریان ستاری نیز وجود دارد که دارای موضوعی بسیار مشابه تحت عنوان نقش سازمانهای غیردولتی در گسترش حقوق محیط زیست میباشد. با اینحال در پایاننامهی مذکور موضوع آن طور که باید و شاید تبیین نشده و به گونهای نیست که خواننده پس از اتمام مطالعه، درک جامع و مانعی از موضوع به دست آورد. همچنین پایاننامهی دیگری در این خصوص تحت عنوان نقش سازمانهای غیردولتی در حمایت و ارتقای هنجارهای زیستمحیطی در حقوق ایران نوشتهی خانم عزتالسادات میرطاهری وجود دارد. ولیکن در آن صرفا به مسائل حقوق داخلی پرداخته شده است. بنابراین جنبهی نوآوری در این نوشتار، مربوط بودن آن به جامعهی بینالملل و نه جوامع داخلی کشورها و نیز جامع و مانع بودن آن میباشد.
ه-بیان روش تحقیق مقدمه
]]>