دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درباره استقرار بودجه ریزی عملیاتی، بودجه ریزی عملیاتی

پذیرش سیاسی : پذیرش مقامات سیاسی در حمایت وتامین منابع مالی برای اجرای بودجه عملیاتی بسیار حیاتی می باشد درحالیکه سنجش واستفاده از اطلاعات عملکرد پیامدهایی برای مقامات انتخابی وانتصابی دارد .صاحبنظران معتقدند سیاستمداران اغلب در مقابل استفاده از اطلاعات عملکرد در تصمیمات تخصیصی مقاومت می کنند .چون یک چنین اطلاغاتی اسیب پذیری انها دربرابر مردم را افزایش می دهد به خصوص دررابطه با برنامه های بلند مدت که ممکن است در کوتاه مدت به خوبی اجرا نشود .به همین خاطر اهداف کوتاه مدت به جای اهداف بلند مدت مورد توجه قرار می گیرد . [do_widget id=kl-erq-2]
پذیرش مدیریتی : بررسیها نشان می دهد که پذیرش بودجه ریزی عملیاتی ازجانب مدیران به خصوص در ارتباط بااستفادهاز اطلاعات عملکرد درتصمیم گیری مدیریتی وایجاد طرحهای انگیزش اساسی است .
یک چالش اساسی در بودجه ریزی عملیاتی متقاعد کردن مدیران برنامه در مورد ارزش طرحهای استراتژیک وسنجش عملکرد می باشد.
پذیرش انگیزش: فرایند بودجه ریزی سرشارازمشوقها می باشد .سیاستمداران مدیران مشابه یکدیگرانگیزه هایی برای استفاده از انواع خاصی از اطلاعات ورفتارهای معین دارند.اگر این انگیزها ناسازگاربابودجه ریزی عملیاتی باشند اجرای ان با مشکل روبروخواهدشد.
به اعتقاد بروم کسب اطمینان ازاینکه کارکنان ومجریان این طرح درک صحیحی ازنیاز به اصلاحات دارند برای اجرای موفق بودجه عملیاتی حیاتی است.وی همچنین پیشنهاد می کندکه تصمیم گیران باید درک کنند که اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد بیشتر برای بهبود مدیریت مفید است تا بهبود فرایند بودجه ریزی .
استواری بودجه ریزی عملیاتی: اجرای اقدامات لازم برای برقراری بودجه ریزی عملیاتی در سازمان شامل توانایی ،اختیار و پذیرش
1-8) روش تحقیق:
روش تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها مشخص می شوند.تحقیق توصیفی مجموعه روشهایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است.به عبارت دیگر در اینگونه تحقیقات سعی می شود تا آنچه که هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد.(صفرزاده،270،1386)
با توجه به این پژوهش برای رسیدن به اهداف تحذیقیق مشکلات و موانع موجودتوصیف و تشریح می شوند و داده ها بدون دستکاری گردآوری می شوند.این نوع تحقیق توصیفی پیمایشی محسوب می شود.
1-9) قلمرو تحقیق:
1-9-1) قلمرو مکانی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری (مجتمع یادگار امام (ره) )می باشد.
1-9-2) قلمرو زمانی: این تحقیق با توجه به اطلاعات گردآوری شده در محدوده تیرماه 1390 تا تیرماه 1391 در رابطه با بودجه ریزی عملیاتی می باشد.
1-9-3) قلمرو موضوعی: موضوع این تحقیق بودجه ریزی سنتی و بودجه ریزی عملیاتی است .
1-10) جامعه آماری مورد مطالعه و حجم نمونه :
شامل معاونین واحد شهر ری ، روسای دانشکده ها و مدیران و کارشناسان حسابداری و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری میباشد. تعداد جامعه آماری 78 نفر است و کل جامعه مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه:
بودجه نمایانگر همه برنامه ها و فعالیتهای دولت بوده و نقش بسار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می کند. با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضع عمومی اقتصاد کشور ، کنترل مخارج، اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح شد تا تصمیم گیرندگان را قادرسازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیتها داشته باشند. این موضوع موجب توجه دولتها به اقتصادی بودن ،کارآیی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد.
برقراری این شرایط نیازمند بهبود روشهای بودجه بندی کنونی می باشد. در این میان سیستم بودجه ریزی عملیاتی را می توان برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیتهای دولتی مطرح ساخت.وجه تمایز این سیستم با سیستم بودجه ای متداول ،تکیه این سیستم بر اهداف ،نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و پاسخ دادن به این سئوال است که درآمدهای دولت برای چه کاری خرج می شوند.انتظار می رود که استقرار بودجه ریزی عملیاتی اعمال دولت را شفاف تر و پاسخگوتر سازد. در این پژوهش سعی بر این است که مطابق برنامه چهارم توسعه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری نیز دارای شفافیت بودجه و پاسخگویی بهتر باشد.

بخش اول:مبانی نظری تحقیق
2-1) تاریخچه بودجه :
بودجه از نظر لغوی در قانون مالی ایران از کلمه بوژت فرانسوی ( Bouyette) گرفته و سپس در زبان انگلیسی بنام (Budget) اقتباس شده است و امروزه دیگر متداول فرانسویان نیست . )الماسی،1387 ، 15)
علت این امر آن است که رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است واژه بوجت یک واژه انگلیسی قدیم است و به کیفیت چرمی اطلاق می شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند . بدین جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی صورت دخل و خرج دولت انگلیسی بوده و وزیر دارایی انگلیس آنرا با خود به پارلمان می برده و صورتهای مخارج و درآمدهای مملکتی را از آن کیف خارج می کرده و برای نمایندگان پارلمان توضیح می داده که بعدها این واژه را از خود کیف به محتویات آن تغییر معنی داد. .( الماسی، 1387، 15)
قبل از انقلاب مشروطه چنین واژه ای در زبان فارسی بکار نمی رفته است و پس از آن چون قانون اساسی ایران از قوانین بلژیک و فرانسه ترجمه و اقتباس شده و این واژه نیز همواره از قوانین مالی فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومی ایران و زبان فارسی گشته است .برخی از تعاریفی که در بحث بودجه وجود دارد بر جنبه سیاسی بودجه تأکید دارد . در این دسته تعاریف ریشه اصلی تنظیم بودجه را باید در عامل سیاسی جستجو کرد . بودجه بعد از تشکیل حکومتهای پارلمانی شکل گرفت یعنی از زمانیکه حق نظارت مردم به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولت از طریق سازوکارهای نمایندگی مجلس تحقق یافت .( الماسی،1387 ، 39)

]]>