دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درباره استقرار بودجه ریزی عملیاتی، بودجه ریزی عملیاتی

[do_widget id=kl-erq-2]

در چنین شرایطی که هزینه های سربار سهم زیادی را نسبت به هزینه های مستقیم به خود اختصاص می داد سرشکن کردن سربار بر محصولات با نرخ یکسان به ویژه در هنگام تنوع محصولات زیاد ، قیمت تمام شده واقعی را نشان نمی دهد .قیمت تمام شده نادرست نیز موجب اتخاذ تصمیم های نادرست مدیریت می شود این شرایط باعث شد تا میان حسابداران از یک سو و مدیران و مهندسان از سوی دیگر اختلاف نظر حاصل شود .حسابداران عامل افزایش یا کاهش قیمت تمام شده محصولات را مواد هزینه می دانستند اما مدیران و مهندسان ، عامل افزایش یا کاهش قیمت تمام شده محصول را فرآیند قلمداد می کردند .
در سال 1988 کاپلان و کوپر که خود از حسابداران خبره و متخصص بوده اند و در حوزه مدیریت نیز فعالیت داشتند کتابی را منتشر کردند با نام « حلقه مفقوده». آنها بیان کردند آنچه که باعث هزینه می شود فعالیت است نه محصول یا خدمت نهایی .یعنی اینکه اگر چینش کارها یا همان فرآیند انجام کار تغییر کند هزینه ها نیز تغییر می یابد .لذا برای تعیین قیمت تمام شده خروجی یک فرآیند باید مجموع هزینه های فعالیتهای دخیل در فرآیند را محاسبه کرد و هزینه های سربار را به تفکیک فعالیتها و با نرخ جذبهای متفاوت به آنها تخصیص داد .بدین صورت رویکرد جدیدی به حوزه حسابداری مدیریت و هزینه اضافه گردید تحت عنوان هزینه یابی بر مبنای فعالیت .
این شیوه هزینه یابی از بخش صنعت و تولید به بخش خدمات و نیز خدمات بخش دولتی نیز کشیده شد و اکنون در اغلب کشورها برای محاسبه قیمت تمام شده خدمات دولتی از این شیوه استفاده می شود .تأکید بر خروجیها و پیامدها نیاز به شناسایی ورودیها را مرتفع نمی سازد .یک ساختار برنامه ای هنگامی اجرایی خواهد بود که سازوکارهای مناسب برای هزینه یابی کامل برنامه ها وجود داشته باشد .بدین ترتیب می توان خروجیهای برنامه ها را به هزینه های بودجه ای آنها و سپس به پیامدهای نهایی آنها مرتبط ساخت تا بتوان عملکرد برنامه ها را مورد ارزیابی قرار داد .
در روش بودجه ریزی عملیاتی باید عملیات داخل برنامه ها و فعالیتها به نوعی مشخص باشد که به آسانی بتوان واحدی برای سنجش عملیات داخل فعالیت بدست آرود و سپس با استفاده از فنون مذکور هزینه واحد مورد بحث را محاسبه کرده ، میزان واحدها را در سال بودجه پیش بینی و بدین ترتیب بودجه فعالیت خاصی را برآورد نمود. (الماسی،1387، 171)
در چارچوب بودجه عملیاتی هر مدیر دولتی در هر سطحی باید اطلاعات دقیق و به هنگام ی در خصوص هزینه و عملکرهای سازمان تحت امر خود داشته باشد تا بتواند منابع تحت کنترل خود را به کار آمدترین شیوه اداره کند. البته بودجه ریزی عملیاتی، نظام پاداش و تنبیه مبتنی بر سطح عملکرد محسوب نمی شود ، بلکه رویکردی به تصمیم گیری مبتنی بر شواهد است. ( پناهی، ،1389، 65)
مزیت اصلی مورد نظر تغییر کانون توجه و بحث از سطح ورودی های برنامه به سمت نتایج است.اگر سطح کنونی نتایح قابل فبول نباشد دلایل ضعف عملکرد باید بررسی شوند و اگر راهبردهای کنونی اثر بخش نباشد ممکن است تغییر برنامه ضروری باشد. در عمل نه بودجه ریزی عملیاتی و نه سایر شیوه های بودجه ریزی را نمی توان بطور کامل جایگزین فرآیند بودجه ریزی موجود کرد، ولی این شیوه با تغییر پرسشهایی که در این فرآیند مطرح می شود می تواند به تغییر حوزه های مورد تاکید بحثهای بودجه ای و فعالیت های نظارتی کمک کند.بودجه ریزی در اصل تخصیص منابع است و به طور ذاتی مستلزم تعیین اولویت هاست .
در بودجه ریزی عملیاتی ، نباید همواره انتظار داشت که نتایج خوب در فرآیند بودجه با پاداش مواجه شوند و نتایج ضعیف ، پیامدهای مالی منفی در بر داشته باشند . این نگرش که بودجه ریزی عملیاتی شیوه ای مکانیکی (سطح مشخصی از عملکرد در مقابل سطح مشخصی از منابع مالی)یا فرآیندهای تنبیهی است(کاهش منابع مالی به دلیل دست نیافتن به نتایج مورد نظر) سودمند نیست.این روابط مکانیکی را نمی توان ایجاد کرد چون ممکن است به جای افزایش پاسخگویی یا طرفداری از مدیرانی که اهداف دست پایینی را برآورده کرده اند ، ارزش این فرآیند را از میان ببرند.(علی پناهی،1389، 67)
در نهایت باید گفت بودجه ریزی عملیاتی ، به دنبال افرایش درک تصمیم گیران از پیوندهای موجود میان منابع درخواستی و نتایج عملیات مورد نظر است.این مسئله برای حفظ و نهادینه کردن اصلاح مدیریت عملیات اهمیتی حیاتی دارد.
اگر نتیجه ی این یکپارچه سازی اطلاعات عملکرد بهتر و قابل اتکاتر باشد می توان بر فرآیند بودجه ریزی به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت که به بررسی و باز بینی منظم برنامه ها و فعالیت ها می پردازد نیز تاثیر مثبت بگذارد.
2-2-10) فواید بودجه ریزی عملیاتی :
به لحاظ نظری، بودجه ریزی عملیاتی کیفیت خدمات و برنامه ها را فزایش می دهد. در این شیوه ی بودجه ریزی سازمانها باید علاوه بر فعالیت های خود به نتایج این فعالیت ها نیز توجه کنند.فرآیند بودجه ریزی عملیاتی در پی پاسخگویی به این پرسشهاست :
جایگاه کنونی ما کجاست؟
می خواهیم کجا باشیم ؟
چگونه باید به این هدف برسیم ؟
چگونه باید پیشرفت خود را بسنجیم؟
فواید بودجه ریزی عملیاتی را م ی توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
افزایش پاسخگویی و کارآیی
ارتقاء روز افزون اطلاعات سیاست گذاران درباره ی خدمات و برنامه های دولت .
بهبود ارزیایی برنامه ها
شناسایی فرصتهای همکاری های بین سازمانی
بهبود ارتباط سازمانها با شهروندان (علی پناهی ،1389، 74)
2-2-11) الزامات بودجه ریزی عملیاتی :
بودجه ریزی عملیاتی علی رغم ویژگیها و فوایدی که دارد در مراحل اجرا با پیچیدگی و مشکلاتی مواجه می شود. بنابراین اجرای دقیق آن نیازمند طی مراحلی است که به لحاظ تقدم و تاخر دارای اهیمت هستند.
2-2-11-1) جلب موافقت و تعهد نقش آفرینان اصلی
ازآنجایی که این شیوه ی بودجه ریزی به دنبال انتخاب کاراترین شیوه برای تولید خدمات و کالاهای عمومی است خواه ناخواه زمینه های مختلف مدیریتی، اداری، قانونی و فنی را تحت تاثیر قرار می دهد. هماهنگی در سطحی به این گستردگی اقدامات مختلفی را در بر می گیرد و در این بخش اصلی ترین اقدامات و الزامات را برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .بستر سازی ، ایجاد زمینه و حفظ چارچوب حمایتی در قالب دو رویکرد اصلی برای ایجاد ساختارهای لازم بلند مدت بودجه ریزی عملیاتی محسوب می شوند.رویکرد اول ناظر بر دستورالعمل ها یا قوانین اجباری است که مبدا آن قوه مقننه است و رویکرد دوم رویکرد پایین به بالااست که به دنبال اجماع در سطوح پایین سازمانهاست.تصمیم گیران و دست اندر کاران اجرایی معمولا از شاخصهای عملکردی پشتیبانی می کنند که خود در ایجاد آن نقش داشته اند. زیرا نه تنها احتمال اینکه چنین شاخصهایی پاسخگوی نیازهای آنها باشد بیشتر است بلکه ذاتا برای آنان چندان تهدید کننده نیز محسوب نخواهد شد.
]]>