دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درباره استقرار بودجه ریزی عملیاتی، بودجه ریزی عملیاتی

8 قابلیت سیستم حسابداری فعلی برای اجرای بودجه عملیاتی 0 0 25 32.2 29 37.2 18 23.1 6 7.7 [do_widget id=kl-erq-2]
9 وجود کارشناسان مالی خبره در زمینه اصلاح سیستم حسابداری و تعیین قیمت تمام شده کالا و خدمات 0 0 20 25.6 35 44.9 17 21.8 6 7.7
4-3- 2- بررسی توزیع فراوانی پاسخ های مرتبط با اختیارات بودجه ریزی عملیاتی
نتایج پژوهش حاضر در مورد میزان اختیارات موجود برای بودجه ریزی عملیاتی، بیانگر آن است که 33 نفر از پاسخگویان (42.3%) “میزان اختیارات قانونی جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی” را درحد کم و خیلی کم، 39 نفر از پاسخگویان (50.0%) ” میزان اختیارات سازمانی جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی ” را در حد متوسط و 27 نفر از پاسخگویان (34.6%) ” میزان اختیارات رویهای استقرار بودجه ریزی عملیاتی ” را در حد زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نموده اند.
جدول(4-7 ) توزیع فراوانی پاسخ های مرتبط با اختیارات بودجه ریزی عملیاتی
ردیف گویه ها
خیلی
کم
کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
1 میزان اختیارات سازمانی جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی 0 0 29 26.9 39 50.0 4 5.1 2 2.6
2 میزان اختیارات قانونی جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی 1 1.3 32 41.0 29 37.2 14 17.9 2 2.6
3 میزان تعارض قوانین و مقررات موجود با استقرار بودجه ریزی عملیاتی 1 1.3 30 38.5 30 38.5 15 19.2 2 2.6
4 وجود قوانین لازم برای تسهیل در اجرای بودجه عملیاتی 0 0 27 34.6 26 33.3 20 25.6 5 6.4
5 میزان اختیارات رویهای استقرار بودجه ریزی عملیاتی 0 0 21 26.9 30 38.5 20 25.6 7 9.0
6 میزان اختیارات در تسهیم بودجه و هزینه کرد ها 0 0 28 35.9 35 44.9 10 12.8 5 6.4
4-3- 3- بررسی توزیع فراوانی پاسخ های مرتبط با پذیرش بودجه ریزی عملیاتی
نتایج پژوهش حاضر در مورد میزان پذیرش برای بودجه ریزی عملیاتی، بیانگر آن است که 35 نفر از پاسخگویان (44.9%) ” میزان پیشبینی طرحهای تشویقی و تنبیهی در راستای اجرا یا عدم اجرای بودجهریزیعملیاتی”را درحد کم و خیلی کم، 34 نفر از پاسخگویان (43.6%) “میزان انطباق سیاستگزاری موجود با استقرار بودجهریزی عملیاتی”را در حد متوسط و 25 نفر از پاسخگویان (32.1%) ” میزان پذیرش بودجه عملیاتی به عنوان روش مناسب برای بودجهریزی توسط مدیران ” را در حد زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نموده اند.
جدول(4-8 ) توزیع فراوانی پاسخ های مرتبط با پذیرش بودجه ریزی عملیاتی
ردیف گویه ها
خیلی
کم
کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
1 میزان انطباق سیاستگزاری موجود با استقرار بودجه ریزی عملیاتی 0 0 23 29.5 34 43.6 15 19.2 6 7.7
]]>