دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درباره تفاوت ها، مقایسه

شکل4-26: تاثیر افزودن محوشدگی برSINR-CDF (خطی وdB )لایه هِدِرها در سناریوی پراکنده [do_widget id=kl-erq-2]
شکل4-27: تاثیر افزودن محوشدگی بر-PDF ظرفیت ارگادیک لایه هِدِرها، در سناریوی پراکنده
شکل4-28: تاثیر افزودن محوشدگی برPDF- ظرفیت ارگادیک لایه سنسورها، در سناریوی پراکنده
شکل4-29 : تاثیر افزودن محوشدگی برPDF -ظرفیت قطع(اوتیج) لایه هِدِرها، در سناریوی پراکنده
همانطوریکه مشاهده میکنید، با اضافه شدن محو شدگی، اثرات مشابهی با SINR را برای ظرفیت نیز مشاهده میکنیم. گستردگی بازه تغییرات ظرفیت، افزایش حداکثر ظرفیت، و باتبع کاهش فراوانی آن از نتایج اضافه شدن محو شدگی به شبکه می باشد.
شکل4-30 : تاثیر افزودن محوشدگی برPDF-ظرفیت قطع(اوتیج) لایه سنسورها، در سناریوی پراکنده
حال برای مشاهده و تحلیل هرچه بهتر ظرفیت، قصد داریم سناریو ای را در نظر بگیریم که هم تعداد سنسور ها و هِدِر ها در آن زیاد است (متراکم) و هم اثرات تغییر نمای تضعیف فضای آزاد کانال را در آن بررسی کنیم. برای جلوگیری از تکرار، نتایج تغییرات توابع توزیع احتمال SINR را رسم نمیکنیم و مستقیما به بررسی توابع فراوانی ظرفیت می پردازیم؛ بنابر این خواهیم داشت :
شکل4-31: PDF ظرفیت ارگادیک لایه هِدِرها،در سناریوی متراکم، قبل از تغییر نمای تضعیف
شکل4-32: تاثیر تغییرات نمای تضعیف بر-PDF ظرفیت ارگادیک لایه هِدِرها،در سناریوی متراکم
برای ظرفیت ارگادیک در اقدامی متفاوت برای α های مختلف از 1 تا 4 تابع توزیع فراوانی HSINR را بصورت لایه لایه مجزا رسم میکنیم. تا نتایج بصورت گویا قابل تفسیر باشد.
شکل4-33: PDF ظرفیت ارگادیک لایه سنسورها،در سناریوی متراکم، قبل از تغییر نمای تضعیف(α=1)
شکل4-34: PDF ظرفیت ارگادیک لایه سنسورها،در سناریوی متراکم، با تغییر نمای تضعیف(α=2)
شکل4-35: PDF ظرفیت ارگادیک لایه سنسورها،در سناریوی متراکم، با تغییر نمای تضعیف(α=3)
شکل4-36: PDF ظرفیت ارگادیک لایه سنسورها،در سناریوی متراکم، با تغییر نمای تضعیف(α=4)
با مقایسه شکلهای بیان شده در فوق، مشاهده میکنیم که هم برای ظرفیت در لایه هِدِر ها که در شکل اول رسم شد و هم برای ظرفیت در لایه سنسوری، ابتداً منحنی فراوانی (هیستوگرام) ظرفیت دارای یک پیک نسبی در حدود مرکز توزیع آن میباشد؛ این پیک طبق انتظار متناسب با توزیع SINR است، زیراکه رابطه ظرفیت و SINR رابطه مستقیم و افزایشی لگاریتمی است. از طرفی SINR نیز، خود با توزیع فاصله ها رابطه دارد، بنابراین فرم توزیع فراوانی ظرفیت، SINR و فاصله ها به یکدیگر شبیه می باشند. حال، هنگامیکه اثرات افزایش نمای تضعیف را در نظر میگیریم، مشاهده میکنیم که با افزایش مقدار نمای تضعیف کانال، رفته رفته از مقدار این پیک کاسته می شود و گستردگی توزیع افزایش مییابد زیرا هنگامیکه تضعیف کم بود، مقادیر ظرفیت ای که به هم نزدیک بودند و در یک بازه در هیستوگرام قرار میگرفتند، با افزایش تضعیف مقادیرشان تغییر کرده،بطوریکه در بازه های مختلف هیستوگرام قرار خواهند گرفت؛ علل خصوص توجه به ابتدا و انتهای نمودار ها که بیان از فراوانی حداقل و حداکثر ظرفیت میکند، این نکته را میرساند که اگر تاثیر تضعیف را برای کاهش میزان تداخل در نظر بگیریم، بطوریکه از اثر کاهنده اش برای سیگنال مطلوب بیشتر باشد، آنگاه مشاهده میکنیم که مقدار حداکثر برای ظرفیت افزایش می یابد؛ و هنگامی که این اثر کاهش سیگنال اصلی ناشی از افزایش نمای تضعیف بیشتر از میزان کاهش تداخل باشد، آنگاه شاهد کاهش مقدار ظرفیت خواهیم بود که در شکل مشاهده میشود. اصولا برای هر بازه هیستوگرام این اتفاق رخ داده است و به بازه هایی که هم بیشتر و هم کمتر از بازه اصلی شکسته شده است. هرچه مقدار افزایش نمای تضعیف کانال بیشتر باشد، این اتفاق بیشتر رخ میدهد.
قبل از آنکه به سراغ تحلیل ظرفیت بر اساس تغییر تعداد سنسور ها و هِدِر ها برویم، به بررسی یک حالت از مقیاس پذیری می پردازیم که در آن نسبت SINR و ظرفیت های ارگادیک و قطع یک شبکه پراکنده را با یک شبکه متراکم مقایسه میکنیم.
در شبکه پراکنده تعداد سنسور ها را N=100 و تعداد هِدِر ها را برابر با H=70 در نظر میگیریم. میخواهیم ببینیم با ده برابر کردن تعداد گره ها (سنسور ها و هِدِر ها) از یک چگالی کم (تعداد گره ها در این ابعاد شبکه، نسبتا کم است و سناریوی پراکنده محسوب می شود ) تفاوت های حاصله را برای پارامتر هایی که ذکر شد مشاهده کنیم . بنابر این برای سناریوی متراکم تعداد سنسور ها بابر با N=1000 و تعداد هِدِر ها برابر خواد بود با H=700 و در این مساحت از ناحیه توزیع شبکه سنسوری، این چگالی برای گره ها در حد نسبتا متراکم محسوب می شود . اینکه برای دیگر مقادیری از سنسور ها و هِدِر ها، که فاصله تا این حد زیاد نیست و اینکه تا چه مقداری از چگالی باعث افزایش ظرفیت خواهد شد و از چه مقدار به بعد با افزایش چگالی تعداد گره ها، ظرفیت
کاهش می یابد، را در بخش بعدی بررسی میکنیم.
(ب). مقیاس لگاریتمی(dB) (آ). مقیاس خطی
شکل4-37 : SINR-CDF -لایه سنسوری- مقایسه یک شبکه پراکنده با یک شبکه متراکم
(ب). مقیاس لگاریتمی(dB) (آ). مقیاس خطی
شکل4-38 : SINR-CDF -لایه هِدِر ها- مقایسه یک شبکه پراکنده با یک شبکه متراکم
شکل4-39 : PDF ظرفیت ارگادیک لایه هِدِرها- مقایسه یک شبکه پراکنده با یک شبکه متراکم
شکل4-40 : PDFظرفیت ارگادیک لایه سنسوری- مقایسه یک شبکه پراکنده با یک شبکه متراکم
]]>