دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درباره تفاوت ها، ویژگیها

نمودار 4-4- جریانهای بحرانی برحسب شدت سد در دمای صفر درجه a) جریان در جهت y b) جریان در جهت x [do_widget id=kl-erq-2]
4-3-3- اثر جفت شدگی نوع d در اتصال جوزفسون پایه گرافن کش دار
در این بخش اتصال SG/IG/SG با پایه گرافن کش دار بدون گاف انرژی را محاسبه می کنیم که تقارن جفت شدگی ابررسانا نوع d در نظر گرفته شده است. هدف مطالعه اثر جوزفسون این اتصالات است که برای این منظور با استفاده از معادله dBG در چارچوب نسبیتی ابررسانایی برای یک اتصال ابررسانای d-wave ، عایق، ابررسانا، با پایه گرافن کش دار، توابع موج وابسته به اسپینورهای دیراک محاسبه می گردد و پس از محاسبات، طیف انرژی آندریف و جریان جوزفسون، رسم نمودارها صورت گرفته است و نتایج عددی روی رفتار جوزفسون ساختار بحث می شود و تفاوت های این نوع جفت شدگی با حالت تقارن s مشخص گردیده است.
شکل 4-3- نمایی از اتصال S/I/S در پایه گرافن کش دار با جفت شدگی نوع d
مطابق قبل، حرکت ذرات نسبیتی از حل معادله (4-4) خواهد بود که منجر به پیدا شدن توابع موج توصیف کننده شبه ذرات سیستم می شود که برای سه ناحیه مختلف، متفاوت می باشد و با درنظر گرفتن ویژگیهای این ساختار، هامیلتونی برای کل سیستم نوشته شده است و با حل معادله، اسپینورها با درنظر گرفتن ضرایب مربوطه برای الکترونها و حفره ها بدست آمد (روابط 4-5).
ابررسانایی القا شده در این لایه گرافنی از نوع d خواهد بود که باید ویژگیهای این نوع جفت شدگی نیز در روابط وارد شود.
تفاوت های اعمال شده در این جفت شدگی با جفت شدگی نوع S این اتصال، به این صورت می باشد که زاویه چرخش مشخصه جفت شدگی نوع S یعنی به و تبدیل شده است (در نواحی و ) و در نتیجه آن:
(4-17)
بطوریکه
در این ساختار پتانسیل جفت شدگی نوع d بصورت زیر می باشد:

(4-18)
با توجه به فیزیک مسئله و تفاوت های ذکر شده با قسمت قبل، توابع موج مناسب را برای این نواحی تعریف می کنیم و سپس شرایط مرزی را برای دو مرز مشخص اعمال می کنیم.
تحت تبدیل در نواحی ابررسانا، مربوط به تابع موج الکترون و حفره، اعمال تغییرات در روابط (4-6) بصورت زیر انجام می گیرد:
(4-19)
اسپینورهای نواحی اتصال SIS پایه گرافن کش دار تحت جفت شدگی نوع d ، با جایگذاری روابط بالا در (4-5) بصورت زیر بدست می آیند:
(4-20)
اصول و شرایط کلی ذکر شده ساختار همانند قبل و همچنین روابط (4-8) برقرار می باشند.
برای سادگی انجام محاسبات، تغییر پارامترهای زیر را انجام می دهیم
(4-21)
با اعمال دو شرط مرزی در محل اتصالات:
(4-22)
هشت معادله بصورت زیر بدست می آید:
(4-23)

]]>