دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درباره زمان بندی، محاسبه

زاویه ی فاز: زاویه ی فاز در مسیر نقشه ی فاز، با کمّی کردن رفتار سگمان ها، محل قرارگیری تراژکتوری در نقشه ی فاز را در گذر زمان را مشخص می نماید. برای محاسبه ی این زاویه که لازمه ی محاسبات بعدی برای محاسبه ی فاز نسبی می باشد، تراژکتوری های نقشه ی فاز از مختصات کارتزین (x,y) به مختصات قطبی (91) (با شعاع r و زاویه ی فاز θ) تبدیل می شوند. زاویه ای که بین شعاع و محور افقی تشکیل می شود (شکل2)، زاویه ی فاز تراژکتوری خواهد بود:
θ = [ ]
y = سرعت زاویه ای، x = وضعیت زاویه ای، i = نقطه ی تراژکتوری

[do_widget id=kl-erq-2]

تصویر ‏3 6 زاویه فاز
زاویه های مثبت و منفی، به ترتیب، در ربع های اول و چهارم تراژکتوری محاسبه می گردند.
فاز نسبی: فاز نسبی مقیاسی برای تعامل و هم آهنگی دو سگمان حین سیکل راه رفتن می باشد. برای محاسبه ی فاز نسبی برای داده های هر نقطه ی i اُم سیکل راه رفتنی که بر اساس زمان نرمالیزه شده باشد، زاویه ی فاز سگمان پروگزیمال را از زاویه ی فاز سگمان دیستال کم می کنیم.
θ_(نسبی فاز) = ɸ_(دیستال سگمان) – ɸ_(پروگزیمال سگمان)
= زاویه ی فاز نسبی بین سگمان های دیستال و پروگزیمالθ_(نسبی فاز) = زاویه ی فاز سگمان دیستالɸ_(دیستال سگمان)
= زاویه ی فاز سگمان پروگزیمالɸ_(پروگزیمال سگمان)
ویژگی منحصر به فرد مقیاس فاز نسبی این است که چهار متغیر ( جابجایی زاویه ای سگمان های پروگزیمال و دیستال، و سرعت های زاویه ای آن ها) را در قالب یک مقدار، فشرده می نماید.
مقادیر فاز نسبی که صفر هستند، نشان می دهند که دو سگمان نوسان کننده «هم فاز» هستند، حال آن که مقادیری که به 180 درجه نزدیک می شوند، «غیر هم فاز» محسوب می شوند.
مقادیر فاز نسبی مثبت بیانگر جلوتر بودن سگمان دیستال نسبت به پروگزیمال در فضای فاز هستند در حالی که مقادیر فاز نسبی منفی نشان می دهند که در فضای فاز، سگمان پروگزیمال جلوتر قرار دارد.
شیب منحنی فاز نشان می دهد که کدام سگمان حین سیکل راه رفتن، سریع تر حرکت می کند، به این ترتیب که شیب مثبت حاکی از حرکت سریع تر سگمان دیستال و شیب منفی بیانگر حرکت سریع تر سگمان پروگزیمال در فضای فاز می باشد.
کمینه ها و بیشینه های منحنی فاز نسبی نشان دهنده ی واژگونی های دینامیک هم آهنگی را نشان می دهند و از این طریق نگرشی به تغییرات در هم آهنگی بین دو سگمان به ما می دهند. تغییرات در زمان بندی این واژگونی ها و دفعات تکرار واژگونی ها به درک بیشتر الگوهای هم آهنگی راه رفتن طبیعی و غیر طبیعی کمک می کنند.
میانگین مطلق فاز نسبی: برای کمّیت بخشیدن به اینکه آیا الگوی حرکت سگمان ها حین سیکل راه رفتن، هم فاز یا غیر هم فاز است و همچنین به منظور آزمون آماری اختلاف ها بین منحنی های فاز نسبی، می توان از میانگین مطلق فاز نسبی (MARP) استفاده کرد.
MARP از طریق میانگین گرفتن از مقادیر مطلق نقاط روی منحنی mean ensemble (شکل 3) محاسبه می گردد:
MARP =
MARP = میانگین مطلق فاز نسبی
N= تعداد نقاط روی منحنی mean ensemble فاز نسبی
= رابطه ی فاز نسبی بین دو سگمان|ɸ_(نسبی فاز ) |

تصویر ‏3 7 – منحنی mean ensemble فاز نسبی
هر چه MARP کوچکتر باشد، سگمان های نوسان کننده بیشتر درفاز هستند و بالعکس هر چه MARP بزرگتر باشد سگمان ها بیشتر غیر هم فاز می باشند.

]]>