دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درباره پرداخت منصفانه وکافی، مدیریت منابع انسانی

[do_widget id=kl-erq-2]

کاسیو
حقوق ومزایا ، امکانات رفاهی ، بهداشت وایمنی ، مشارکت درتصمیم گیری، دموکراسی ، تنوع وغنی بودن مشاغل ، بازخور ازنتایج (کاسیو، 1992)
انجمن مدیریت امریکا
حقوق ودستمزد ، مزایا به ویژه مزایایی خدمات درمانی ، امنیت شغلی ، داشتن شانس انتخاب شغل دیگر درسازمان ، نداشتن تنش های کاری ، شرکت درتصمیماتی که درسرنوشت افراد مهم است ، دموکراسی درمحل کار،سهم بودن درسود، وجود نظام بیمه وبازنشستگی ، وجود امکانات وخدمات رفاهی ، چهارروز کاری درهفته ( گریفین ، 1996)
موتون
حقوق ومزایا ، جدول زمانی کاری ماهیت شغل ،جنبه های فیزیکی شغل ، جنبه های نهادی شده داخلی وخارجی شغل ، عوامل سیاسی ، اجتماعی واقتصادی (داوودی ، 1377)
تاتل
امنیت وایمنی ، مساوات ومنصفانه بودن حقوق ومزایا ، وجود فرصت پرورش مهارت ها ویادگیری مستمر ، دموکراسی یا مشارکت درتصمیم گیری (میرسپاسی ،1372)
دسلر
داشتن یک شغل باارزش ، حقوق ومزایای کافی ، شرایط کاری ایمن ومطمئن ، امنیت شغلی ،سرپرستی لایق ، وجود بازخورد، شرایط اجتماعی مثبت ، دارا بودن فرصت برای آموزش ، واگذاری نقش ها ووظایف از روی عدالت (جزنی ،1375)
لوئیس وهمکاران
کاهش فشار کاری ، تعهد وتعلق سازمانی ، ارتباط مثبت ، استقلال عمل ، مورد شناسایی قرار گرفتن ،قابلیت وپیش بینی فعالیت های کاری ، عدالت ، مشخص بودن نظام نظارت ،حرفه گرایی، فرصت های پیشرفت ،پرداخت عادلانه (لوئیس وهمکاران ، 2001)
محققان اخیر
حمایت خانوادگی سازمانی ، تعهد عاطفی ، تعارض خانوادگی کاری، کارهفتگی فشرده، انعطاف پذیری درمکان کار، حمایت های اجتماعی واطلاعاتی ، انعطاف پذیری درزمان کار ، حمایت وتوجه به مسئولیت ها ،مداخله کاردر خانواده ، مداخله خانواده درکار و…(کاپلمن وهمکاران ،2006)
منبع (نجفی 1385 : 7)
2-2-8- مدلهای کیفیت زندگی کاری
2-2-8-1مولفه های کیفیت زندگی زندگی کاری والتون
مولفه های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه دانشمندان مختلف ارائه شده است ، به دلیل اینکه در این تحقیق برای سنجش کیفیت زندگی کاری از الگوی والتون استفاده می شود، در این جا مولفه های الگوی والتو توضیح داده می شود.
2-2-8-1- 1پرداخت منصفانه وکافی
مبلغی که کارمندان درمقابل کارفکری یا جسمی یا هردو ، متناسب با معیارهای اجتماعی ، حجم کار و مشاغل مشابه دریافت می کنند.
درنگرش جدید به مدیریت منابع انسانی ، جبران خدمات کارکنان تنها از طریق پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای پولی صورت نمی پذیرد بلکه میزان کیفیت زندگی کاری که شامل مزایای غیر مستقیم و مزایای غیرمالی است مورد توجه قرار می گیرد (عباس پور، 1384 : 235).
مقاصد و اهمیت نظام پرداخت :نظام پرداخت با اهمیت شمرده می شود زیرا می تواند:
1- کار کنان بالقوه را جذب کند نظام پرداخت می تواند این اطمینان را به وجود آورد که حقوق و دستمزد موسسه برای جذب افراد در زمان مناسب و برای مشاغل کافی است .
2- کارکنان خوب را نگهداری کند. اگر نظام پرداخت نتواند کارکنان خوب را متقاعد سازد که از لحاظ درون سازمانی برمبنای مساوات بوده واز لحاظ برون سازمانی قابل رقابت است آنان موسسه را ترک خواهند کرد.
]]>