دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده بخش کشاورزی، اشتغال در بخش کشاورزی

که در آن ضریب تعدیل و است. هر چقدر ضریب تعدیل بزرگتر باشد، سرعت تعدیل به سوی انباشت سرمایه مطلوب سریعتر است. عوامل اقتصادی بسیاری می توانند روی اثر گذارند و آن را تغییر دهند (همان، به نقل از Mario؛ 23). یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تصمیمی گیری نسبت به سرمایه گذاری، امکان دسترسی بنگاه به منابع مالی است (همان). [do_widget id=kl-erq-2]
همانطور که پیش از این اشاره شد، از اعتبارات سرمایه ای می توان به عنوان عامل مؤثر بر سرمایه گذاری نام برد. این عامل از طریق ضریب اثرات خود را بر روی سرمایه گذاری نشان می دهد.
بدین ترتیب ضریب تعدیل به صورتی که Tunwai-Wagch تعریف کرده و صدر در تحقیق خود استفاده کرده است، بکار می رود.
که در آن CRD، اعتبارات و K موجودی سرمایه است.
دلیل اینکه در رابطه فوق بر تقسیم شده این است که در رابطه (3) فرضیه تعدیل جزئی رابطه معکوسی با دارد یعنی هر چه اختلاف بین و کمتر باشد، بزرگتر خواهد بود.
قرار دادن رابطه (5) در رابطه (2) نتیجه می دهد:
با فرض اینکه سطح مطلوب یا بهینه انباشت سرمایه تابعی خطی از سطح تولید مطلوب باشد:
با قرار دادن رابطه (7) در رابطه (6) بدست می آید:
بدین ترتیب تقاضا برای سرمایه گذاری در هر سال تابعی از تولید کل و اعتبارات سرمایه ای پرداخت شده در همان سال و انباره سرمایه سال قبل است.
لازم به ذکر است که نرخ استهلاک در بخش کشاورزی بر اساس مطالعات (بغزیان، امینی، نهاوندی و صفاری پور) % 3/5 در نظر گرفته شده است. همچنین اطلاعات مربوط به موجودی سرمایه تا سال 73 از آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و برای سال های پس از آن به روش تعدیل سرمایه محاسبه و با استفاده از شاخص ضمنی سرمایه گذاری به قیمت های ثابت 76 تبدیل شده است.
4-1-2- تابع تولید
در اقتصاد تولید کشاورزی توابع متعددی تعریف می شوند که برخی از آن ها عبارتند از تابع کاب داگلاس، تابع تولید اسپلمن، ترانسندنتال، ترانسندنتال دو نهاده ای و … (دبرتین، 1376 : 241). تابع کاب داگلاس معروفترین تابع تولید در فرآیند تولید کشاورزی است. این تابع ابتدا در سال 1928 در یک مطالعه تجربی برای محاسبه عملکرد سرمایه و کار در آمریکا بکار برده شد و به علت سادگی در سطح وسیعی در تحقیقات کشاورزی از آن استفاده شد (همان: 222). شکل کلی این معادله بصورت است که در آن y = تولید و , نهاده های تولید هستند. همچنین حالت خطی این تابع بصورت است (همان:224).
در این تابع در حالت کلی است، اما در حالت تعمیم یافته مجموع ضرایب می تواند مخالف یک باشد. همچنین در این تابع مقدار نهاده ها می تواند بیش از دو نهاده باشد و همچنین ضرایب کشش نهاده های تولید هستند و مجموع این ضرایب درجه همگنی تابع را مشخص می کند (همان :323)
در تحقیق حاضر با توجه به کاربرد وسیع تابع کاب – داگلاس در اقتصاد کشاورزی و نیز استفاده از این تابع در اکثر تحقیقات مربوط به اقتصاد کشاورزی ایران، تابع تولید به شکل کاب – داگلاس در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که تابع در نظر گرفته شده در این تحقیق حالت تعمیم یافته کاب – داگلاس است که در آن اعتبارات جاری بانک کشاورزی نیز به عنوان نهاده کشاورزی در نظر گرفته شده است.
شکل کلی مدل در نظر گرفته شده بصورت زیر است:
که در آن:
Vagr76 = ارزش افزوده بخش کشاورزی (میلیارد ریال)
Credj76 = اعتبارات جاری بانک کشاورزی (میلیارد ریال)
eagr = اشتغال در بخش کشاورزی به نفر
K76= انباشت سرمایه در بخش کشاورزی (میلیارد ریال)
4-1-3- تابع اشتغال
به منظور معرفی تابع اشتغال در سیستم معادلات همزمان فوق از «رهیافت تقاضای نیروی کار» استفاده شده است. یعنی فرض شده است اشتغال به سبب نامحدود بودن عرضه نیروی کار معادل، تقاضای نیروی کار است. لازم به ذکر است به منظور بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال در اقتصاد کشاورزی ایران با توجه به مطالعات انجام شده قبلی و تئوری های اقتصادی در خصوص تقاضای نیروی کار (که در فصل سوم و چهارم به تفصیل ارائه شد)، به نظر می آید متغیرهایی چون سرمایه گذاری، ارزش افزوده و شاخص کاربری بر اشتغال مؤثر باشند. شکل کلی تابع اشتغال بصورت زیر در مدل در نظر گرفته شده است.
]]>