دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درمورد اشتغال در بخش کشاورزی، کالاهای سرمایه ای

الگوی تدوین شده در این مطالعه شامل چهار معادله ساختاری است. در معادله سرمایه گذاری، اثر اعتبارات سرمایه ای بر تقاضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و سپس تأثیر سرمایه گذاری بر انباشت سرمایه دیده شده است. آنگاه تأثیر عامل انباشت سرمایه در تابع تولید مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن آنکه تأثیر اعتبارات جاری بانک کشاورزی نیز در این معادله به عنوان نهاده تولید مورد توجه قرار گرفته و در نهایت تأثیر تولید و سرمایه گذاری بر اشتغال دیده شده است. [do_widget id=kl-erq-2]
3-2- اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی به تفکیک سرمایه ای و جاری بر متغیرهای اقتصادی است. بدین ترتیب تلاش شده است تا موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد:
1- برآورد تأثیر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
2- برآورد تأثیر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر اشتغال در بخش کشاورزی
3- برآورد تأثیر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی
3-3- فرضیات تحقیق
در این تحقیق فرضیات زیر مورد آزمون قرار گرفته است:
1- تأثیر اعتبارات جاری بانک کشاورزی (به عنوان عاملی در تأمین نهاده های کشاورزی)، بر سرمایه گذاری و اشتغال و ارزش افزوده مثبت بوده است.
2-تأثیر اعتبارات سرمایه ای اعطا شده توسط بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده مثبت بوده است.
3-4-جامعه آماری و نمونه گیری:
اطلاعات مربوط به بانک کشاورزی استان اصفهان و از طریق مراجعه به آمار و اطلاعات مربوطه بوده است
3-5-قلمرو تحقیق :
در تحقیق حاضر تلاش می شود تا میزان اثربخشی اعتبارات بانک بر متغیرهایی چون سرمایه گذاری، اشتغال، انباشت سرمایه، ارزش افزوده و … مورد بررسی قرار گیرد. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق مربوطه به سالهای 1345 تا 1391 است .در سال 1345 تغییرات اساسی در اساسنامه بانک کشاورزی حاصل شد و نام بانک اعتبارت کشاورزی و عمران روستایی ایران به بانک کشاورزی ایران تغییر کرد. از این رو این سال به عنوان مبدأ در نظر گرفته شده است.ضمناً همانطور که گفته شد با توجه به اینکه برخی از اعتبارت بانک به صورت سرمایه در گردش و برخی به صورت سرمایه ثابت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد، اثربخشی اعتبارت اعطایی به تفکیک جاری و سرمایه ای ارزیابی شده است.
3-6-تعاریف عملیاتی
6-3-1 کشاورزی
کشاورزی به فعالیت اقتصادی عمده ای اطلاق می شود که مبتنی بر زراعت،پرورش دام و طیور و باغداری است.بر این اساس، می توان کشاورزی را در برگیرنده مجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی خواند که هدف از آن ، تهیه نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد اولیه کشاورزی برای دیگر بخشهای تولیدی از جمله صنعت است. در قلمرو گسترده تر ،بخش کشاورزی علاوه بر موارد گفته شده،جنگلداری،رنبورداری،شیلات و … را نیز شامل می شود.(رزاقی،263:1367 ).
6-3-2-سرمایه
یکی از عناصر مهم تولید در اقتصاد سرمایه داری ، سرمایه است و متشکل از وجوهی است که از آن عایدی بدست می آید و بر حسب پول بیان می شود.معمولاً سرمایه با اصطلاح کالاهای سرمایه ای استعمال می شود (فرهنگ،1371). بنا به تعریف کالاهای سرمایه ای در هر مقطعی از زمان عبارتست از کلیه کالاهای موجود در آن لحظه که دارای ارزش اقتصادی بوده و در تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد (توتونچیان،157:1380).
گاه سرمایه را پول سرمایه و یا سرمایه ملکی می دانند.مقصود از پول بصورت سرمایه،آن قسمت از سرمایه است که به شکل پول یا سپرده بانکی حفظ می شود و سرمایه ملکی آن جزئی از سرمایه است که به شکل سند مالکیت مانند سهام و اسناد قرضه نگهداری می شود.یه معنای وسیع تر، سرمایه کل داراییهای یک واحد اقتصادی است(فرهنگ ،1371).
همچنین سرمایه به عنوان داراییهایی است که خودشان قابل تولید بوده و توانایی ایجاد درآمد دارند. سرمایه یکی از چهار عامل تولید بوده و ترکیبی از ماشین آلات،کارخانه ها و ساختمانهاست که امکانات تولید را ایجاد می کنند. اگر چه کل سرمایه خود توسط نیروی انسانی و مواد خام تولید می شود و می تواند به عنوان یک دارایی از ارزش ذخیره ای آنها در نظر گرفته شود ،اما با این حال شامل مواد خام اولیه و نیروی انسانی نیست. براساس عادت مرسوم به دارایی یا اجاره دارایی اعم از پولی و فیزیکی که توانایی ایجاد درآمد را داشته باشد، سرمایه گویند (همان).
اقتصاد دانانی چون ایرونگ فیشر و فرانک نایت سرمایه را به صورت دارائیهای سرمایه تعریف و آنرا عبارت از هر چیزی که ایجاد روزانه خدمت در طول زمان می کند،دانستند. با چنین کاربردی سرمایه بطور خالص و ساده ای مترادف قدرت تولیدی خواهد بود . به عبارت دیگر سرمایه عبارت از هر چیز مفید در فرایند تولید است (توتونچیان،175:1380).
]]>