دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درمورد اهمیت مدیریت بصری شهر تهران، برنامه پنجم توسعه

[do_widget id=kl-erq-2]

2- رویه نظارت :
اینگونه موارد معمولا در جوامع توسعه یافته از طریق اعمال مکانیزم های کنترل کیفی توسعه شهر ، مانند بررسی صلاحدیدی طرح معماری توسط کمیته طراحی وهمچنین تنظیم دستورالعمل های طراحی کنترل می شوند. البته در مواردی که از روش های جدیدتر معیارهای عملکردی و ضوابط قابل انعطاف استفاده میشود، بررسی کیفی طرح ،در مکانیزم کنترل توسعه ادغام شده و نیازی به نظارت جداگانه بر طرح ها نیست .اگرچه در شهر های آمریکا ، کنترل تاثیرات منفی محیطی توسعه های شهری بوسیله کمیسیون برنامه ریزی به عنوان بخشی از ضوابط منطقه بندی انجام میگیرد ولی معمولا این روش جزئیات شکل ظاهری طرح ها را مورد بررسی قرار نداده و محدود به پروژه های بزرگ و خاص است. مکانیزم ترکیبی دستورالعمل های طراحی و بررسی صلاحدیدی طرح ها که مورد استقبال بسیاری از شهر ها قرار گرفته است موقعیت مناسبی را برای بررسی همزمان شکل ظاهری ساختمان و هماهنگی نحوه طراحی آن با مشخصه های محلی و همچنین تاثیرات احتمالی محیطی احداث طرح های پیشنهادی فراهم آورده است.
3- لزوم هدایت توسعه بر محور اخلاقی هویت حقوقی شهروندی:
یکی از اولین گام ها در جهت سامان بخشی به فرایند توسعه شهرها به طور کلی و از جمله در مورد سیمای شهر، تدوین حقوق شهری و اخلاق شهرسازی ، به منظور ایجاد پشتوانه حقوقی برای اقدامات ، قابلیت ارزیابی سیاست های گوناگون، تعدیل رویکردهای کاسبکارانه دولت شهری و امکان تقابل منافع و حقوق عمومی به عنوان قوه محرکه نظام هدایت توسعه شهری با منافع خصوصی به عنوان قوه محرکه بازار ساخت و ساز است.
چرا که در غیاب حقوق شهروندی مدون، دیدگاه های کاسبکارانه بخش خصوصی و عمومی ، محوریت روند و ماهیت توسعه را در اختیار خود نگه می ‎دارد در نتیجه یکی از مهم ترین ابعاد هویتی شهرها یعنی هویت حقوقی شهروندان را مخدوش می کند.( بهرام عبدالله خان گرجی،1385)
شهر تهران
2-2-5-1-اهمیت مدیریت بصری شهر تهران:
شهر تهران دارای مناظر طبیعی (رشته کوه البرز)در شمال شهر ، ساختمانهای شاخص ، مانند برج میلاد ، برج آزادی و بناهای تاریخی ، امام زاده ها و همچنین مناطق تاریخی در مرکز شهر می باشد که هر کدام به عنوان شاخصه های بصری شهر به حساب می آیند. با توجه به شتاب ساخت و ساز در شهر تهران نیاز به تنظیم چارچوب مدیریت بصری شهر تهران در سطح استراتژیک که علاوه بر حفظ شاخص های مثبت بصری شهرتهران به تقویت و رونق آن نیز کمک میکند، امری ضروری است. گلکار با انجام مطالعه به بررسی دستاوردهای مرحله اول برنامه مدیریت منظر شهری تهران و به چشم انداز سازی مقدماتی برای منظر شهر تهران پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان داد که مناظر شهری مطلوب بیش از آنکه نتیجه انباشت تدریجی و تصادفی باشند حاصل تلاش های برنامه ریزانه هدفمند و هماهنگ هستند.از این رو تکمیل مطالعات منظر شهری تهران یعنی انجام مراحل دوم و سوم برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران برای شهری که جایگاه مناسبی در منطقه و جهان می جوید یک ضرورت عاجل است، نهایتا تجربه تهران نشان داد که لازم است سرفصلی تحت عنوان مدیریت بصری شهر و یا مدیریت منظر شهری به مجموعه وظایف و مسئولیت های متعارف مدیریت شهری تهران افزوده شود که این امر به منزله ضرورت ظرفیت سازی نهادی در مجموعه سازمان های مرتبط است.از سوی دیگر مطالعه نشان میدهد که ارتقای کیفیت منظر شهری منوط به مسئولیت پذیری شهروندان در قبال کیفیت محیطی زندگی و به طور مشخص منوط به شکل گیری خواست منظر شهری مطلوب به مثابه یک مطالبه فرهنگی عمومی از سوی شهروندان بوده و این امر مستلزم تهیه و اجرای برنامه های ترویجی و آموزش همگانی طراحی شهری و فرهنگ سازی موضوعی است (گلکار،12:1392).
ضرورت تهیه یک برنامه استراتژیک درباره ی مدیریت بصری شهر تهران، در بند 3-4 مصوبه تاریخ 13/9/1391شورای عالی شهرسازی و معماری با عنوان «دستورالعمل ماده 169 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور » آمده است . در این مصوبه «سند جامع ارتقا کیفی سیما و منظر شهری» به عنوان یکی از اسناد طرح های جامع (توسعه و عمران شهری ) معرفی شده است .سند «چارچوب مدیریت بصری» که به طور خاص به ساماندهی چشم انداز های شهر میپردازد ، می تواند به عنوان یک مجموعه راهنما و دستورالعمل زیر مجموعه ویا قسمتی از « سند جامع ارتقا کیفی سیما و منظر شهری» واقع شود و با چشم انداز های طرح های بالادستی از جمله طرح جامع تطابق داشته باشد ودر راستای تحقق پذیری هر چه بیشتر آن باشد به نظر می رسد این سند برای هدایت اقدامات توسعه ای در سطح شهر در راستای ساماندهی چشم اندازهای موجود و در نظر گرفتن ذینفعان می باید برنامه های اجرایی آن در سطوح مختلف محله ای و منطقه ای و شهر ارائه شود.

سازمان ها و مجموعه های مرتبط با مدیریت بصری شهر تهران:
مدیریت بصری شهر که نتیجه آن ساماندهی منظر نابسامان وآشفته شهرهای امروزی است ، تنها زمانی محقق می شود که عوامل پایه ای تاثیرگذار بر این آشفتگی ، مانند سیاست گذاری های نادرست کلان از سطح ملی تا سطح شهری و محله ای ، شناسایی و بازبینی مجدد شوند. (پور جعفرو دیگران ،88:1388)
در این بخش سعی شده به صورت مختصر مصوبه و قوانین موجود که با موضوع تهیه سند چارچوب مدیریت بصری شهر تهران در ارتباط است مرور شود که از آن جمله مصوبات زیر هستند:
ماده 23 قانون نوسازی و عمران مصوب 1347: شهرداری ها را دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده شهر از جمله تعیین تعداد طبقات ، ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان ها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندی آن دانسته است . بنابراین شهرداری ها با استفاده از اختیارات فوق مکلف به برنامه ریزی برای دستیابی به سیمای شهری مناسب و هماهنگ است.
بند ب ماده 137 برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور ، وزارت مسکن و شهرسازی را موظف کرده است تا ابزارها و راهکارهای قانونی ساماندهی سیمای شهر را ایجاد کند. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری به عنوان یکی از سازمان های فنی، اجرایی و مدیریتی وزارت مسکن و شهرسازی با رسالت تجدید حیات شهری و نیل به شهر پایدار و مشارکتی در سال 1376 تاسیس گردید. توسعه درونی با برنامه ریزی و مدیریت بهینه استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود شهری و مورد نیاز آتی در محدوده قانونی شهرها، هویت بخشی و احیای معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی از طریق اصلاح سیمای شهر به منظور با شکوه سازی محیط زندگی شهری، ساماندهی و انتظام بخشی به فعالیت ها، جمعیت و فضا در جهت ایجاد تعادل اقتصادی، اجتماعی و کارکردی در فضاهای زندگی بافت های شهری و نهایتا ارتقا کیفیت محیط شهری از جمله مهم ترین اهداف سازمان است.
هدف از تشکیل شرکت ، راهبری و ساماندهی فعالیت های تصدی دولت از طریق شرکت های زیرمجموعه در زمینه احیاء بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی ، فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین مدیریت استفاده بهینه از امکانات مذکور در جهت توسعه درونی شهرها و ارتقای محیط زندگی شهری در چارچوب سیاست های وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و توسعه و ترویج فعالیت های فوق الذکر از طریق مشارکت شهرداری ها ، ساکنان و مالکان بافت های مزبور و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
مصوبه تاریخ 25/09/87 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در خصوص «ضوابط ارتقای کیفی سیما و منظر شهری » است. این مصوبه پاک سازی و بهسازی نماها و جداره ها و مناسب سازی معابر پیاده را برای رسیدن به اهداف کلی زیر مورد توجه قرار داده است (مجله شهرداریها، شماره 100).
تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع و تامین سلامت و رفاه ساکنین
ساماندهی به سیما و منظر شهری در شهرها و روستاها و تلاش در جهت ایجاد شرایط مناسب زندگی درآنها

]]>