دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درمورد برنامه‌ریزی شهری، برنامه سوم توسعه

جدول 4-40:آزمون تعقیبی مقایسه شاخص کارآمدی و پشتوانه قانونی با تاکید بر سطوح محل اشتغال به کار 111 [do_widget id=kl-erq-2]
جدول 5-1: یافته های سوال اول تحقیق 119
جدول5-2:یافته های سوال دوم تحقیق بخش اول 121
جدول 5-3:یافته های سوال دوم تحقیق بخش دوم 121
فهرست نمودارها
نمودار4-1: پراکنش پاسخ دهندگان به پرسشنامه در نمونه بر اساس جنسیت 72
نمودار4-2: پراکنش سنی پاسخ دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی 73
نمودار4-3:پراکنش وضعیت مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان در نمونه مورد بررسی 74
نمودار4-4:پراکنش وضعیت شغل و رده سازمانی پاسخ دهندگان در نمونه مورد بررسی 75
نمودار4-5:پراکنش وضعیت سابقه کار پاسخ دهندگان در نمونه مورد بررسی 76
نمودار4-6:پراکنش وضعیت محل اشتغال به کار پاسخ دهندگان در نمونه مورد بررسی 77
فصل اول:
کلیات پژوهش
مقدمه :
توسعه بی رویه شهرها، تغییرات ساختار اقتصادی _ اجتماعی، ترافیک و آلودگی، وجود تشکیلات متعدد و موازی در زمینه مدیریت شهری و مهم تر از همه بی توجهی مدیریت و برنامه ریزی شهری به جنبه های بصری و ادراکی شهر در ذهن شهروندان باعث افت و نزول کیفیت زندگی در شهرها می شود. در ادراک شهر اولین حسی که به ما کمک خواهد کرد حس بینایی است. اما اگر درک ما محدود به درک بصری شود، فقط بر شکل ها تمرکز کرده ایم در واقع درک مکانی، زمانی آغاز می شود که از ظواهر فراتر برویم.
ارزش های بصری ، مهم ترین بخش کیفیات محیطی محسوب می گردند که عامل تقویت و یا تضعیف حس مکان و در نهایت حس تعلق خاطر افراد به محیط خود میگردند. این پدیده نقش کلیدی و تاثیر گذار در هویت و مطلوبیت یک مکان و جامعه را دارد که در آخر دارای تبعات سازنده در اقتصاد مکان و جایگاه گردشگری می باشد. کیفیت های بصری نه تنها منعکس کننده ارزش های مذکور است بلکه در مواردی سمبل و هویت ملی، منطقه ای به شمار می آید. (سلیمه خداوردی،11:1393)
سیما و منظر عمومی موجود شهرهای کشور بدون شک، مورد تایید متخصصین در امر شهرسازی و صاحبنظران امور شهری نیست. این شرایط در مورد مردم عادی و غیر متخصص نیز به صورت دیگری صدق میکند. با تاملی در عکس العمل های توام با آرامش مردم به هنگام بازدید از بافت های تاریخی و آثار معماری ایرانی و اسلامی موجود در شهرهای مختلف کشورمان و مقایسه آن با رفتار های پرخاشگرایانه در داخل خیابانها و محلات اغلب شبیه به یکدیگر موجود در شهر های مختلف میتوان به میزان اهمیت و اثرگذاری این مقوله در جسم و روح انسان ها پی برد.
اشکال بسیار متفاوت و بی ارتباط نماها ، ارتفاع ها و رنگ های متفاوت انواع و اقسام مصالح ، فرم های متفاوت، وضعیت بناهای واقع در طرفین کوچه ها و خیابان ها ، بالکن های عمدتا بی منطق که به انباری تبدیل می شوند، تابلوهای متفاوت، دود کش ها ، آنتن ها و خرپشته ها و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی که در پشت بام ها و در نمای ساختمان ها خود نمایی می کند و بسیار دیگری از جزئیات موجود در شهرها باعث گردیده است تا مجموعه ای ناهماهنگ از سیما و منظر شهری در پیش روی شهروندان قرار گیرد.
طرح مساله:
فقدان طرح یا نظام بصری مشخص، اندیشیده شده ودرعین حال انعطاف پذیر و متناسب با زمینه در بسیاری از شهرها موجب بروز اغتشاشات بصری شده است. این آشفتگی های بصری مانند ابهام در فرم، فقدان پیوستگی کالبدی- بصری و عدم پیوند بصری حوزه های شهری، در منظر شهرهای امروزی خودنمایی می کنند. محصول این اغتشاشات بصری، پیچیدگی حس شناسایی و جهت یابی شهروندان در شهر و در نتیجه عدم دسترسی راحت به نقاط شهری خصوصا در شهرهای بزرگ است. تاثیر این آشفتگی و نابه سامانی بر روح و روان شهروندان و همچنین تاثیر آن بر عملکرد نامطلوب شهرها موجب گسست پیوند معنایی و رابطه شناختی ـ ادراکی بین شهر و ساکنان آن شده است.
امروزه بر خلاف دیدگاه های کمی گذشته توجه به کیفیت محیط شهری یکی از دغدغه های مردم و حکومت راتشکیل داده است. از آنجاییکه چارچوب مدیریت بصری وظیفه کنترل و جهت دهی به نظم بصری شهر را دارد و مکانهایی که بر پایه ویژگیها و شخصیت محلی خود توسعه می یابند قابلیت زیادی برای پایداری، دلپذیری و جذب سرمایه های فرهنگی و مالی ایجاد می کنند،در سال های گذشته پروژه های بسیاری با مضامین سیما و منظر شهر تعریف شده ،در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بند ب ماده 137به منظور هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها و روستاهای کشور انطباق مشخصات کلیه ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی کشور باویژگی های فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی ( بومی) و رعایت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازی و طراحی شهری و روستائی کشور و جلوگیری از تخریب ساختمان ها و نماهای با ارزش در شهرها،به عهده وزارت مسکن و شهرسازی بوده ،همچنین در قانون برنامه چهارم ماده 30 ، تحت عنوان ضوابط و مقررات نمای شهری و به منظور ارتقای کیفی بصری و ادراکی سیما و منظر شهری ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری را با اهدافی از جمله جلوگیری از بروز ناهماهنگی های بصری و کارکردی در فضا ها و فعالیت های شهری تصویب نموده است.
]]>