دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درمورد رضایت شغلی تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی

2-12- جمع بندی [do_widget id=kl-erq-2]
یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در مدیریت نیروی انسانی در سازمان‏ها تامین نیازهای افراد و ایجاد انگیزه برای بالا بردن کیفیت کار آنهاست توجه به این عامل اساسی بیانگر اهمیتی است که مدیران برای نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه‏های با ارزش قائل هستند.
از آنجایی که کارایی نیروی انسانی همواره بر اساس محاسبات اقتصادی قابل پیش بینی نیست، عامل‏های دیگری در این زمینه دخیل هستند که برخاسته از نیازهای برتر انسان در ابعاد اجتماعی، احترام و خودیابی است.
هماهنگونه که در پیشینه و ادبیات بررسی گردید نتایج نشان داد که کارمندان با هوش هیجانی بالا تمایل بیشتری دارند که دارای سطوح بالای رضایت شغلی باشند. زیرا انها در ارزیابی و تنظیم عواطف خاص خود نسبت به کارمندان دارای هوش هیجانی کمتر سازگارترند.
هوش هیجانی می‏تواند یک محیط کاری مطبوع و دلپذیری را به وجود آورد و بر رضایت شغلی کارمندان تاثیر داشته باشد نتایج پژوهش‏ها نشان می‏دهد که هوش هیجانی رابطه مستقیم با متغیرهایی چون رضایت شغلی تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، عملکرد و… دارد.
لذا با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع و با توجه به اینکه کمتر تحقیقی به بررسی سه متغیر هوش هیجانی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی پرداخته شده است محقق سعی کرده است در این پژوهش به بررسی این سه متغیر پرداخته و نتایج آن را در اختیار متخصصان و سازمان‏های مختلف قرار دهد.
2-12-1- چهارچوب نظری
در این تحقیق از آنجا که مدل رفتار شهروندی ارگان و مدل هوش هیجانی گاردنر مدل‏های کامل هستند و تا حدودی تمام مدل‏ها مطرح شده درباره رفتار شهروندی و مدل هوش هیجانی از این مدل‏ها پیروی می‏کند محقق این مدل‏ها را، مدل‏های کامل مطرح می‏کند. ضمن اینکه مدلی را برای متغییرهای مذکور در ذیل آمده که نشاند دهنده رابطه رضایت شغلی و هوش هیجانی بر رفتار شهروندی می‏باشد.
رفتار شهروندی سازمانی
رضایت شغلی
هوش هیجانی
فصـل سـوم
روش پژوهـش
3-1- مقدمه
در این فصل تمامی مراحل روش شناسی پژوهش شامل: روش پژوهش، جمله آماری مورد مطالعه، نمونه آماری، ابزار جمع آوری اطلعات، اعتباری یابی ابزار پژوهش، روش تجزیه و تحلیل داده‏ها و آزمون‏های آماری استفاده شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
3-2- روش تحقیق
از آنجایی که در پژوهش حاضر سعی گردید که به بررسی و توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص توجه و کمک شود، پس میتوان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده است. ملاک دیگر در تقسیم بندی روشهای پژوهشی بر حسب نحوه گردآوری داده‏ها می‏باشد که بر اساس این ویژگی پژوهش حاضر را میتوان از نوع پژوهش‏های توصیفی و غیر آزمایشی از نوع همبستگی به حساب آورد.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس شهر شیراز بوده است که تعداد آنها 110 میباشد. در این پژوهش جامعه و نمونه یکسان میباشد. از روش اماری سرشماری استفاده شده است.
3-4- ابزار اندازه گیری
ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه شامل سه پرسشنامه:
]]>