دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درمورد رفتار شهروندی سازمانی، مؤلفه‌های هوش هیجانی

1-5-1- سؤالات [do_widget id=kl-erq-2]
بین مؤلفه های هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
بین مؤلفه های رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
آیامؤلفه های هوش هیجانی قادربه پیش بینی رفتار شهروندی می‏باشد؟
آیا مؤلفه های رضایت شغلی قادربه پیش بینی رفتار شهروندی میباشد؟
هوش هیجانی و رضایت شغلی تا چه اندازه رفتار شهروندی را پیش بینی میکند.
1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
1-6-1- نظری
رفتار شهروندی:
رفتار شهروندی سازمانی رفتاری است که به قصد کمک به همکاران یا سازمان به وسیله یک فرد انجام می گیرد و برعکس عملکرد شغلی رفتاری است که در حیطه وظایف رسمی یک شغل نمی گنجد (اشنیک، 1991).
به عبارت دیگر رفتار شهروندی سازمانی شامل آن بخش از رفتارهای ارادی است که به منظور کمک به همکاران یا سرپرستان انجام می گیرد. مانند وقت شناسی، کمک به دیگران، ارائه پیشنهاد برای بهبود کارها.
مؤلفه‏های رفتار شهروندی سازمانی :
1- نوع دوستی: رفتارهای یاری دهنده ای هستند که به منظور کمک به کارکنان در رابطه با وظایف و مسائل سازمانی معین )مثلاً، مزد به افرادی که کارشان سنگین است کمک می کند. با میل و رغبت دقت خود را جهت کمک به کسانی که مشکلات کاری دارند صرف می کنند( توسط یک عضو سازمان انجام می گیرد.
2- وظیفه شناسی: رفتارهایی هستند که فرد را در انجام دادن وظایف خود در بالاتر از سطوح مورد انتظار هدایت می کند.
3- ادب و مهربانی: رفتارهای مؤدبانه ای که از ایجاد مسئله و مشکل در محل کار جلوگیری می کند.
4- مردانگی: رفتارهای جوانمردانه ای هستند که از شکوه و شکایت زیاد در محل کار جلوگیری می کنند.
5- رفتار مدنی: رفتارهایی هستند که نشان دهنده مشارکت فرد در فعالیت های مربوط به سازمان هستن . (وان داین، گراهام، دینش، 1994).
هوش هیجانی:
یک دسته از توانایی ها و مهارت های غیرشناختی است که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش می دهد و در این رهگذر عاملی که به نظر می رسد با تنش شغلی مدیران و کارکنان رابطه داشته باشد و از راه های مقاومت و مقابله در برابر تنش می باشد متغیر هوش هیجانی است ( نصراله پور، 1386).
مولفه‏های هوش هیجانی :
1- خود آگاهی هیجانی:
]]>