دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درمورد مهارتهای اجتماعی، همبستگی پیرسون

[do_widget id=kl-erq-2]

هوشیاری اجتماعی
794/0
مهارتهای اجتماعی
710/0
ج) پرسشنامه رضایت شغلی(JDI)
دومین ابزار مورد استفاده محقق، پرسشنامه رضایت شغلی یا شاخص توصیفی شغل بود. این پرسشنامه توسط اسمیت، کندال و هالین طراحی شده است. این ابزار در ابتدا شامل 72 سوال بود که به علت تعداد زیاد سوالات از کارایی لازم برخوردار نبود، محققان در سال 1987 در تحقیقی سعی در کاهش تعداد سوالات پرسشنامه نمودند و تعداد سوالات را به 30 سوال کاهش دادند.
با توجه به ابعاد مطروحه در این ابزار، سوالات 1 تا 6 مربوط به ماهیت کار، 7 تا 12 مربوط به بعد سرپرست، 13 تا 18 مربوط به بعد همکاران، 19 تا 24 مربوط به بعد ارتقاء (ترفیع) و 25 تا 30 مربوط به بعد پرداخت (حقوق و دستمزد) است. مقیاس پرسشنامه رضایت شغلی لیکرت بوده و گزینه‏های هر سوال شامل عبارات : کاملا موافقم، موافقم، بی نظرم، مخالفم، کاملا مخالفم می‏باشد. نحوه امتیاز دهی نیز به ترتیب از 5 امتیاز برای گزینه کاملا موافقم تا 1 امتیاز برای گزینه مخالفم است. همچنین سوالات 3، 4، 10، 18، 21 و 30 امتیاز دهی معکوس دارند.
اعتبار (روایی) پرسشنامه
مفهوم اعتبار (روایی) به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‏سنجد. به منظور تعیین روایی این پرسشنامه از 2 نوع ابزار اندازه گیری (اعتبار محتوا و اعتبار سازه) استفاده شد. در این پژوهش سؤالهای پرسشنامه با نظر استاد راهنما و اساتید مشاور و تنی چند از متخصصان علوم تربیتی و آموزشی دانشگاه در چندین مرحله اصلاح و نهایی شد. بنابراین، سؤالهای پرسشنامه از اعتبار محتوایی لازم برخوردار است.
ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation) برای تعیین روایی سازه (Construct Validity) مورد استفاده قرار میگیرد. روایی سازه از 2 جز تشکیل شده است:
1- روایی همگرایی (Convergent Validity) که عبارت از همبستگی نسبتا قوی میان سوال مربوط به یک حیطه با همان حیطه میباشد. ضریب همبستگی پیرسون در مورد روایی همگرایی باید بزرگتر از 4/0 باشد.
2- روایی تمایز (Discriminant Validity) بر همبستگی ضعیف بین سوالات مربوط به یک حیطه با دیگر حیطهها دلالت دارد. به عبارت دیگر ضریب همبستگی یک سوال با حیطههای دیگر باید کمتر از ضریب همبستگی آن سوال با حیطه مربوط به خودش باشد.
روایی همگرایی برای تمام حیطهها در حد مطلوب بود، به نحوی که ضریب همبستگی هر سوال با حیطه مربوطه بیش از 4/0 تعیین شد. روایی تمایز نیز برای تمامی ابعاد مناسب تشخیص داده شد.
جدول 3-6 ضرایب همبستگی مربوط به روایی همگرایی و تمایز در خرده مقیاسهای چند سوالی پرسشنامه
رضایت شغلی
خرده مقیاس‏های رضایت شغلی
روایی همگرایی (ضریب همبستگی)
روایی تمایز (ضریب همبستگی)
شغل شما
74/0-41/0
64/0-22/0
]]>