دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه روزهای یخبندان، رطوبت نسبی

با حرکت توده های هوا به سمت عرضهای شمالی حداکثر درجه حرارت در ا ین منطقه از اواخر بهار شروع شده و به تدریج افزایش پیدا می کند بطوریکه جدول 4-2 و نمودارهای 4-1. 4-2 نشان می دهند میانگین بیشینه گرمترین ماه سال در ایستگاه رامسر، جولای و آگوست (تیر و مرداد)و برابر 28. 6 درجه سانتیگراد می باشد و از سپتامبر (شهریور )به تدریج کاهش پیدا می کند. همچنین میانگین کمینه سردترین ماه سال ژانویه (دی )بوده که برابر 3. 8 درجه سانتیگراد می باشد. دامنه گرمای سالانه برابر 6. 8 درجه سانتیگراد می‎باشد و از سپتامبر (شهریور) به تدریج کاهش پیدا می کند. همچنین کمینه سردترین ماه سال ژانویه (دی) بوده که برابر 3. 8 درجه می باشد. دامنه گرمای سالانه برابر 6. 8 درجه سانتیگراد می باشد. [do_widget id=kl-erq-2]
4-4-3-متوسط ماهانه تعداد روزهای یخبندان
با توجه به آمارهای موجود در جدول و نمودار 4-1 4-2 متوسط روزهای یخبندان در سال در ایستگاه رامسر 10. 1 روز می باشد که بسیار ناچیز است و در ماههای دسامبر، ژانویه، فوریه و مارس (آذر، دی، بهمن و اسفتد) بیشترین یخبندان به وقوع می پیوندد و بیشترین روزهای آن متعلق به ژانویه (دی ماه ) می‎باشد (3. 8 روز).
جدول 4-7 –متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک رامسر و نوشهر
سالانه
سالانه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه
ایستگاه
10 1. 1 3. 6 3. 8 1. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 رامسر
7 0. 6 2. 4 2. 7 1. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 نوشهر

نمودار 4-5- متوسط تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک رامسر نوشهر
4-4-4-متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک منطقه مورد مطالعه
رطوبت نسبی عبارت است از نسبت بخار آب موجود در هوا به مقدار بخار آبی که در همان دما می تواند داشته باشد. نم نسبی درجه اشباع وتوان بارندگی هوا را نشا ن می دهد. با توجه به جدول و نمودار 4-1. 4-2 و با توجه به میانگین کل دوره آماری، در ایستگاه رامسر بالاترین مقادیر نم نسبی در اسفند به مقدار 87 % و کمترین آن در تیر 79 % است. از توزیع نم نسبی چنین بر می آید که هوای تابستان با توجه به مقادیر زیاد دما، شرجی می باشد. مرداد ماه گرمترین ماه سال است، با توجه به رطوبت نسبی بالا در این ماه (81 %)، گرما محسوس تر بوده و بعبارت دیگر هوا به شرجی ترین حالت خود می رسد. در ایستگاه نوشهر نیز بالاترین مقادیر نم نسبی در اسفند به مقدار 86 % و کمترین آن در تیر به مقدار 80 %است. از توزیع نم نسبی چنین بر می آید که هوای تابستان با توجه به مقادیر زیاد دما، شرجی می باشد. در این ایستگاه رامسر چون مرداد ماه گرمترین ماه سال است دارا بودن رطوبت نسبی بالا در این ماه (82 %)شاهد گرما بیشتری نسبت به ماه های دیگر هستیم و هوا به شرجی ترین حالت خود می رسد.
جدول 4-8- متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک رامسر و نوشهر
سالانه
سالانه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه
ایستگاه
84 87 85 84 85 85 85 84 81 79 81 84 86 نوشهر
83 86 84 83 84 85 84 84 82 80 81 83 85 رامسر

نمودار 4-6-متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک رامسر و نوشهر
4-4-5-ساعات آفتابی

]]>