دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه سبک های مقابله با استرس، حمایت اجتماعی ادراک شده

[do_widget id=kl-erq-2]

شخصی سازی: منظور این است که فرد به غلط خود را مسئول رویدادهای ناگوار در دنیا می دارد. (رزنهان و سلیگمن، 1388).
بک همچنین اظهار داشت که علاوه بر پاسخ های شناختی به موقعیت های معین، تفراد واکنش های هیجانی و رفتاری هم دارند. تمایل افراد، رفتارها، هیجانات و واکنش های فیزیکی نقش حساسی را در ارزیابی فرد از موقعیت ایفا می کند (نیمچک،2007 ).
فرد افسرده ای که تجارب قبلی منفی ای در موقعیت های اجتماعی داشته است تمایل دارد که به رویداد های بیرونی با افکار بیرونی خطاهای شناختی و طرح واره های منفی پاسخ دهد این الگوی تفکر منفی، اغلب آشفتگی های فیزیولوژیکی را ایجاد می کند که توانایی فرد برای منطقی فکر کردن، تجربه کردن، احساس کفایت و قاطعانه عمل کردن کاهش می یابد و در نتیجه منجر به عمیق تر شدن افسردگی فرد می شود (ترن،2005).
به اعتقاد بک اگر افکار یک فرد بتواند شناسایی، اندازه گیره، اصلاح و کنترل شود، چهار حوزه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین شناسایی و اصلاح یک شناخت منفی ناسازگارانه، پتانسیل تغییر، اصلاح هیجانات، واکنش های فیزیکی و رفتارهای یک فرد را در بردارد (نیمچگ، 2007).
6-4-2فهرست مهارت های مقابله ای افسردگی
1-پذیرفتن موقعیت های ناخوشایند زمانی که خارج از کنترل شما هستند.
2-تقویت روابط شخصی خود با استفاده از مهارت های اجتماعی، جرأت ورزی و مذاکره.
3-زیر سوال بردن و اصلاح ارزیابی های اولیه غلط.
4-حفظ احساس کنترل.
5-زیر سوال بردن و اصلاح ارزیاب های اولیه ی غیر منطقی.
6-استفاده فعال از مسئله گشایی.
7-کنترل تفکر منفی.
8-تفکر مثبت.
9-استفاده از مهارت های اجتماعی مناسب.
10-پاداش دادن به موقعیت های خود. (کلینکه، 1386).
5-2پیشینه تحقیقات:
1-5-2تحقیقات انجام شده در داخل کشور :
ابراهیمی، بوالهری و ذوالفقاری(1381) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه شیوه های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با میزان افسردگی جانبازان قطع نخاع انجام داده اند. آزمودنی های پژوهش را 70 جانباز قطع نخاعی مقیم منزل تشکیل داده اند و به این نتیجه رسیدند که جانبازانی که کمترین میزان افسردگی را داشتند، به طور معنی داری از روشهای مؤثر مقابله ای متمرکز بر مسئله به ویژه روشهای روی آوردن به مذهب، مقابله فعال، برنامه ریزی، جستجوی حمایت اجتماعی و تفسیر مثبت استفاده می کردند. همچنین جانبازانی که بالاترین میزان نشانه های افسردگی را داشتند کمتر از جانبازانی که نشانه های افسردگی کمتری داشتند، از حمایت اجتماعی برخوردار بوده و کشمکش های میان فردی بیشتری را گزارش نمودند. همچنین اشتغال، اعزام داوطلبانه به جبهه ها (شاخصی از اعتقاد و تمرکز کنترل درونی )با نشانه های افسردگی کمتر رابطه داشت. این بررسی نشا ن داد نقش مؤثر حمایت اجتماعی و شیو ه های مقابله ای ویژه در کاهش نشانه های افسردگی، احساس بهتر و تحمل پیامدهای بیماریها و آسیب های جدی مانند قطع نخاع است.
بخشانی، بیرشک، عاطف و بوالهری(1382) مطالعه ای با عنوان ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و رویدادهای استرس زای زندگی با افسردگی انجام دادند . آزمودنی های پژوهش ر ا 153 نفر( 91 بیمار افسرده و 62 نفر غیر افسرده) تشکیل داده اند و به این نتیجه رسیدند که بی رویدادهای منفی و افسردگی، همبستگی مثبت و بین حمایت اجتماعی ادراک شده و افسردگی، همبستگی منفی در هر دو گروه ( افسرده و غیرافسرده) وجود دارد. همچنین با مقایسه میانگین رویدادهای استرس زا ی تجربه شده در دو گروه نشا ن دادند که افراد افسرده رویدادهای منفی بیشتر ی را تجربه کرده اند. افزون برآن، میانگین حمایت اجتماعی ادراک شده نیز در افراد افسرده به طور معنی دار ی پائینتر از افراد غیرافسرده بوده است.به طورکلی نتایج پژوهش نشان داد تأثیر رویدادهای منفی زندگی در بروز یا تشدید افسردگی و نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی در بروز یا تشدید آن است.
پژوهشی را پناغی ، قهاری ، احمد آبادی و یوسفی(1387) با عنوان همسر آزاری و سلامت روانی : نقش حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله انجام دادند..یک گروه از زنان آزاردیده(45 نفر)و یک گروه از زنانی که قربانی نبودند(72 نفر) به عنوان نمونه این مطالعه بودند. نتایج نشان داد که زنان آزار دیده در حمایت اجتماعی و سلامت روانی نمره های پایین تر و در راهبردهای مقابله ای نمره های بالاتری کسب کردند.
مطالعه ای توسط شعبان زاده، زارع ، حاتمی و زهراکار(1392) با عنوان بررسی رابطه سبک های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار شهر تهران انجام شد نمونه پژوهش شامل150 زن سرپرست خانوار منطقه 16 شهر تهران بود… نتایج نشان داد که توانایی مقابله با رویدادهای استرسزا بویژه از طریق مقابله اجتنابی و برخورداری از حمایت خانواده میتواند کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین هیجانمداری تأثیر منفی بر کیفیت زندگی دارد.
پژوهشی را زاهدی و صالح (1393)با عنوان حمایت اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی همسران جانبازان اعصاب و روان شهر تهران انجام دادند.نمونه این مطالعه 340 نفربود .یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که هرچه همسران جانبازان از حمایت اجتماعی بالاتری برخوردار باشند،متناسب با آن از سلامت اجتماعی بالاتری برخوردار خواهند بود.همچنین نتایج نشان داد که خانواده مهمترین منبع کسب حمایت اجتماعی از نظر همسران جانبازان محسوب می شود.
مطالعه اقدسی و عیدی (1390)با عنوان بررسی رابطه سلامت روانی و راهبردهای مقابله ا ی در بین جانبازان قطع نخاع شهرستان تبریز انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه جانبازان قطع نخاع شهرستان تبریز است که تعداد آنها 40 نفر بود. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از سبک های مقابله ای هیجان مدار و مسئله مدار توسط جانبازان قطع نخاع شهرستان تبریز را نمی توان از طریق متغیرهای سلامت روانی ،اختلال جسمانی ،اضطراب و اختلال در کارکرد اجتماعی آنها پیش بینی کرد و باید به دنبال عوامل دیگری به غیر از عوامل یاد شده بود.اما استفاده از این دو سبک ( هیجان مدار و مسئله مدار )از طریق متغیر افسردگی قابل پیش بینی است.
]]>