دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه سبک های مقابله با استرس، ویژگی های روان سنجی

[do_widget id=kl-erq-2]

رادفر، شکوفه؛ جزایری، سیده طاهره؛ حقانی، حمید؛ حبیبی، مهدی؛ انوری، سمیه السادات (1390)، بررسی مقایسه ای وضعیت حافظه در بین جانبازان مبتلا به اختلال استرس بعد از حادثه توام با افسردگی و بیماران افسرده غیر جانباز، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال دوازده، 69: 792- 787.
راس، آلن(1383)، روان شناسی شخصیت (نظریه ها و فرآیندها)، ترجمه ی سیاوش جمالفر، تهران انتشارات بعثت.
راجر، جان؛ مک ویلیامز، پیتر، تفکر منفی، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران انتشارات تبیان (چاپ اول).
رادی، حسین، مشایخی، سمانه، نوری، نجیب الله، (1392)، بررسی رابطه خوش بینی اسلامی، افسردگی و سبک های مقابله با استرس در دانشجویان. فصلنامه روانشناسی و دین، سال ششم، 1: 44-29.
رضا خانی، ضیاء الدین (1376)، تفکر نوین، تهران انتشارات کویر (چاپ اول).
روزنهان، دیوید ال؛ سلیگمن، ماتین ای پی(1388)، روان شناسی نابهنجاری آسیب شناسی روانی، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران انتشارات ساوالان .
ریاحی، محمد اسماعیل؛ علی وردی نیا، اکبر؛ پورحسین، زینب (1389)، بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سلامت روان. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، 39: 121-85.
ریو، جان.مارشال (1388)، انگیزش و هیجان، ترجمه ی یحیی سید محمدی، تهران انتشارات ویرایش.
زاهدی اصل، محمد و صالح، صلاح الدین(1393) حمایت اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی همسران جانبازان اعصاب و روان شهر تهران،فصلنامه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی شماره1.
سادوک، بنیامین جیمز؛ سادوک، ویرجینیا آلکوت (1390)، خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی، ترجمه فرزین رضاعی، چاپ سوم، تهران: انتشارات ارجمند(تاریخ اثر به زبان اصلی، 2007).
ساراسون، ایروین؛ ساراسون، باربارا (1387)، روان شناسی مرضی ، ترجمه ی بهمن نجاریان و همکاران، تهران انتشارات رشد.
سارافینو، ادوارد(1384)، روانشناسی سلامت، ترجمه ی میرزایی و همکاران، تهران انتشارات رشد.
سی وارد، برایان لوک (1380)، مدیریت استرس، ترجمه ی مهدی قراچه داغی، تهران انتشارات پیکان.
شاملو، سعید(1363)، بهداشت روانی، تهران انتشارات سهامی چهر (چاپ ششم).
شریعتمداری، علی(1372)، پرورش تفکر، اصفهان انتشارات جهاد دانشگاهی (چاپ دوم).
شعاع کاظمی، مهرانگیز؛ حقانی، سعیده؛ سعادتی، معصومه؛ خواجه وند، آرامه، (1392)، رابطه ی بین حمایت اجتماعی خانواده و سبک های مقابله ای در سیر بهبودی بیماران سرطان پستان، فصلنامه بیماری های پستان ایران، سال ششم، شماره چهارم.
شعبانزاده، افسانه؛ زارع بهرام آبادی، مهدی؛ حاتمی، حمیدرضا؛ زهراکار، کیانوش، (1392)، بررسی رابطه میان سبک های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار شهر تهران. فصلنامه زن و جامعه، 16: 1-20.
شفر، مارتین (1367)، فشار روانی، ترجمه ی پروین بلورچی، تهران انتشارات پاژنگ.
شیولسون، ریچارد (1382)، استدلال آماری در علوم رفتاری، ترجمه علیرضا کیامنش، تهران انتشارات جهاد دانشگاه جهاد دانشگاهی.
شکری، امی؛ تقی لو، صادق؛ گراوند، فریبرز؛ پاییزی، مریم؛ مولایی، محمد؛ آزاد عبدالله پور، محمد؛ اکبری، هادی، (1387)، ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه ی فارسی پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا، تازه های علوم شناختی، سال دهم، شماره 3.
صالحی، لیلی (1386)، رابطه بین اعتقادهای مذهبی و منبع کنترل باسلامت روان در دانشجویان پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
علی پور، احمد، (1385)، ارتباط حمایت اجتماعی با شاخص های ایمنی بدن در افراد سالم : بررسی مدل تأثیر کلی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی اندیشه و رفتار، سال دوازدهم، 2: 139-134.
فری، مایکل(1382)، شناخت درمانی، ترجمه ی صاحبی، علی؛ اندوز، زهرا و حمیدپور، حسن، مشهد انتشارات جهاد دانشگاهی.
]]>