دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه شرکت های پذیرفته شده، شرکتهای پذیرفته شده

در این تحقیق از روش رگرسیون خطی مرکب جهت ارزیابی رابطه بین متغیر ها استفاده می شود. [do_widget id=kl-erq-2]
فصل چهارم:
یافته های تحقیق
1-4) مقدمه
در فصل سوم، روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش ها و ابزار گردآوری داده ها و نهایتا روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث قرار گرفت.
در این فصل داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه های تحقیق جمع آوری شده و به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روشهای توصیفی و استقرایی استفاده شده است.
ساختار کلی فصل حاضر بر مبنای توصیف نمونه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش فرض ها ، تحلیل روابط بین متغیرها و نهایتا تعمیم یافته ها از نمونه تصادفی به جامعه آماری تنظیم شده است. پیش فرض های مورد ارزیابی به تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب به منظور تعیین رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته اند.
به منظور داده پردازی اولیه از نرم افزار اکسل و در راستای توصیف یا تحلیل یافته ها از نرم افزارهای آماری SPSS و EVIEWS بهره گرفته شده است.
در این فصل ابتدا جدول آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه گردیده و پس از آن آزمون فرضیات تحقیق ارائه می گردد.
2-4) توصیف نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت های منتخب از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1391 تعریف و داده های تاریخی عملکردی آن ها از نرم افزار ره آورد نوین بورس گردآوری شده است. به تبع تحقیقات مشابه مرزهای این جامعه آماری بر اساس محدودیت هایی مشتمل بر تاریخ خاتمه دوره مالی، ماهیت فعالیت و … بوده است. است . ارزش افزوده اقتصادی به عنوان متغیر وابسته و سرمایه درگردش، نسبت های نقدینگی و جریان نقد عملیاتی به عنوان متغیرهای مستقل تعریف شده اند. داده های مربوط به این متغیرها بر مبنای صورت های مالی ارایه شده به بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره آورد نوین گردآوری یا محاسبه شده اند. در مواردی که مغایرتی بین داده ها ملاحظه شد با مراجعه به صورت های مالی این شرکت ها رفع مغایرت گردید.
برای تعیین کفایت حجم نمونه آماری از روش نمونه گیری پایلوت استفاده شده است. همان طور که ذکر شد، در تحقیق حاضر، پس از اعمال شرایط و ملاحظات تعداد 204 شرکت به عنوان جامعه آماری تعریف شد. نتایج اعمال روش اعمال محدودیت ها یا حذفی سیستماتیک در تعریف جامعه آماری به شرح جدول (1-4) است:
جدول (1-4). نمونه آماری تحقیق
شـــــــــــــــــرح
تعداد
تعداد
کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس تا پایان سال 1391
540
تعداد شرکت هایی که در محدوده مورد بررسی به بورس پیوسته یا از بورس خارج شده اند.
54
تعداد شرکت های فعال در صنعت مالی، سرمایه گذاری و بانک
87
به منظور همگن بودن، شرکت هایی که سال مالی آنها به 29/12 ختم نمی شود.
42
شرکت های فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده در قلمرو زمانی تحت بررسی
79
]]>