دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش، میزان سرمایه در گردش

تعریف واژه سرمایه در گردش در متون حسابداری، دارایی های جاری منهای بدهی های جاری است و نشانگر میزان سرمایه گذاری شرکت در وجه نقد، اوراق بهادار قابل فروش، حسابهای دریافتنی تجاری و موجودی مواد و کالا منهای بدهی های جاری است. برخی نویسندگان، سرمایه در گردش را به وسیله مجموع دارایی ها و بدهی های جاری معنی می کنند و اختلاف آنها را به عنوان سرمایه در گردش خالص بیان می کنند. به عبارت دیگر، سرمایه در گردش خالص، معرف آن بخش از دارایی های جاری است که بر بدهی های جاری فزونی دارد و از طریق وام گرفتن بلندمدت و حقوق صاحبان سرمایه، پشتیبانی شده است (شباهنگ،1387) [do_widget id=kl-erq-2]
سرمایه در گردش یک شرکت مجموع مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود.(نیکومرام و دیگران،1386)
“سرمایه در گردش” همان دارایی های جاری یک واحد تجاری است که می توان شامل بانک حسابهای دریافتنی و موجودی کالا باشد .سرمایه در گردش یک معیار مالی است که میزان نقدینگی لازم برای عملیات جاری رانشان داده و درجه انعطاف پذیری مالی واحد تجاری را اندازه گیری می کند.انعطاف پذیری مالی عبارت از توانایی واحد تجاری مبنی براقدام موثر جهت تعیین میزان و زمان جریان نقدی آن می باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت های غیر منتظره واکنش نشان می دهد. مجموعه صورتهای مالی اطلاعاتی را که جهت ارزیابی انعطاف پذیری واحد تجاری مفید است منعکس می کند.
به طور کلی سرمایه در گردش به دارایی های جاری یا کوتاه مدت شرکت که عبارتست از :وجه نقد ،حسابهای دریافتنی،موجودی و اوراق بهادار قابل فروش اطلاق می گردد.(اسمیت1980)
2-2-2-2) منابع ومصارف سرمایه درگردش
دارائى هاى جارى یک شرکت از اقلام زیر تشکیل مى گردد: صندوق و بانک، اوراق بهاءدار قابل فروش، حساب هاى دریافتنی، موجودى کالا و سایر دارائى هاى جاری. بسیارى از دارائى هاى جارى از محل بدهى هاى جارى (مثل حساب هاى پرداختنی، اسناد پرداختنى و وام هاى کوتاه مدت) تأمین مالى مى شوند. در عین حال، برخى از شرکت ها بخشى از دارائى هاى جارى خود را از محل وام هاى بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مى کنند.
3-2-2-2)ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش
اگرسرمایه در گردش ضعیف شود شرکت به سختی می تواند شکوفا مانده وبه فعالیت خود ادامه دهد. نبود سرمایه در گردش کافی به عنوان یک علت اصلی ورشکستگی واحدهای تجاری کوچک در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و پیشرفته قلمداد می شود(رافیوس 1996)1 اصولا سرمایه در گردش توان بازپرداخت بدهی ها را نشان می دهد و دلیلش هم این است که چون از تفاضل داراییها و بدهیهای جاری به دست می آید نشانگر منابعی از شرکت است که قابلیت نقد شوندگی بالایی دارند پس هرچه قدر که سرمایه در گردش بزرگتر از صفر باشد مطلوبتر است و نشان دهنده این است که شرکت قادر است در مدت زمانی کمتر از یک سال به بازپرداخت بدهی هایش روی آورد. اصولا سر مایه در گردش در خصوص فرض تداوم فعالیت مطرح است  و یکی از نسبت های مورد توجه اعتبار دهندگان و استفاده کنندگان از صورت های مالی می باشد در کنار سایر نسبتها. موفقیت یک واحد تجاری بستگی به توانایی اش در جهت دریافت وجه نقد بیشتر از پرداخت آن می باشد، مشکلات گردش وجه نقد تعداد زیادی از واحدهای تجاری کوچک بر اثر مدیریت مالی ضعیف و به ویژه کمبود برنامه ریزی در ارتباط با نیازهای وجه نقد است.(نوبانی2008 )2.
سرمایه در گردش شرکت برای اعتبار دهندگان برون سازمانی( بانکها و مؤسسات اعتباری) عامل مهمی برای اعطای این اعتبارات و تسهیلات به شمار می رود . در واقع هر چه این عدد افزایش یابد توانایی شرکت در باز پرداخت دیون نیز افزایش می یابد. از سوی دیگر فزونی سرمایه درگردش برای مدیریت سازمان از این نظر که. از منابع برون سازمانی استفاده نکرده است و یا دارائی جاری بیش از حد نگهداری کرده میتواند یک سوئ مدیریت را نشان دهد.
4-2-2-2)خالص سرمایه در گردش
در صورتی که مبالغ بدهی های جاری را از دارایی هایی جاری کسر کنیم، خالص سرمایه در گردش بدست می آید. این معیار به مراتب دقیق تر است و در تصمیم گیری ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه منظور از سرمایه در گردش همان خالص سرمایه در گردش.
بدهی های جاری – دارایی های جاری = سرمایه در گردش
خالص سرمایه در گردش می تواند مقداری مثبت یا منفی داشته باشد .عموما این مقدار بستگی زیادی به بدهی های شرکت دارد جای تعجبی نیست که مبالغ قابل توجهی از سرمایه در گردش می تواند موجبات موفقیت واحدهای تجاری را فراهم سازد. اما در عین حال باید به ریسک سرمایه در گردش زیاد و خطر راکد ماندن وجوه نقد توجه داشت.
طبق استاندارد حسابداری 14 ایران یک دارایی زمانی باید به عنوان دارایی جاری طبقه بندی شود که :
الف .انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه ،هر کدام طولانی تر است، مصرف یا فروخته شود، یابه وجه نقد یا دارایی دیگری که نقد شدن آن قریب به یقین است تبدیل شود.
ب .وجه نقد یا معا دل وجه نقدی باشد که استفاده از آن محدود نشده است.
ویک بدهی زمانی باید به عنوان بدهی جاری طبقه بندی شود که انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه،هرکدام طولانی تر است تسویه شود. سایر بدهی ها باید به عنوان بدهی های غیر جاری طبقه بندی شود.
5-2-2-2)سرمایه در گردش به ازای هر ریال فروش
برای یافتن مقداری تقریبی برای سرمایه در گردش یک واحد تجاری بایداز مفهوم “سرمایه در گردش به ازای هر ریال فروش”استفاده کرد.به عبارتی که ،باید میزان سرمایه در گردش در ترازنامه را بامقادیر فروش در صورت سود وزیان مقایسه کرد .به طور معمول کسب وکارهایی باموجودی های ارزان قیمت وگردش بالای موجودی هابه 10تا15درصد سرمایه درگردش به ازای هر ریال(دلار)نیاز دارند .در مقابل شرکتهای باموجودی های گران قیمت وگردش پایین موجودی هابه 20 تا25 درصد سرمایه در گردش به ازای هر ریال فروش نیاز دارد.
برای محاسبه سرمایه درگردش به ازای هر ریال فروش از رابطه زیر استفاده کنیم :
فروش کل / سرمایه در گردش
6-2-2-2)سرمایه در گردش منفی
بعضی ازواحدهای تجاری به سرعت می توانند وجه نقد به دست آورندو برخی از رستوران های زنجیره ای تولید غذاهای آماده وسریع از این قبیل کسب وکارها محسوب می شوند. این واحدهای تجاری توانایی داشتن سرمایه در گردش منفی را دارند. این موضوع زمانی اتفاق می افتد که مشتریان نقدا پول می دهند و گردش وجوه بالاست. در این واحدهای تجاری اجناس خیلی زودتر از آنکه شرکت بهای آنها را پرداخت کند فروخته وبرای مشتریان فرستاده می شوند. (گیتمن1989)
سرمایه در گردش منفی می تواند برای کسب وکارهایی با گردش موجودی بالا خوب باشد. شرکتهای که گردش موجودی کالای بالای دارند وخرید وفروشهای خود رانقدی انجام می دهند (مانند سوپر مارکتها)به سرمایه در گردش زیادی نیاز ندارند.در این کسب وکارها جریان ورودی وجه نقد مکرر و روزانه اتفاق می افتد ،مدیران به آسانی می توانند بخشی از فروش روزانه خود را جهت مقابله با بسیاری از تنگناهای مالی ذخیره کند. (گیتمن1989)
7-2-2-2)عوامل موثر در تعیین میزان سرمایه درگردش:
میزان سرمایه در گردش در هر شرکت تحت تأثیرعوامل خاصی است که به دلیل تفاوت میزان وجود این عوامل در شرکتها نیاز به سرمایه در گردش متناسب با آنها تغییر می کند. برخی از این عوامل به شرح زیر است :
]]>