دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه مدل سازی معادلات ساختاری، مدلسازی معادلات ساختاری

شکل 4-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر درک سودمندی استفاده (معناداری ضرایب)
نتایج تحلیل عاملی مندرج در اشکال (3-4 و 4-4) نشان می دهد که تمامی شاخص های مربوط به متغیر درک سودمندی استفاده از مقادیر تی (بیشتر از 96/1) و بار عاملی (بیشتر از 3/0) مورد قبولی برخوردارند و برای متغیر درک سودمندی استفاده مناسبی محسوب می شوند.
3-4-3-4 تحلیل عاملی تاییدی متغیر انگیزه و قصد استفاده

شکل 5-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر انگیزه و قصد استفاده (تخمین استاندارد)

شکل 6-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر انگیزه و قصد استفاده (معناداری ضرایب)
نتایج تحلیل عاملی مندرج در اشکال (5-4 و 6-4) نشان می دهد که تمامی شاخص های مربوط به متغیر انگیزه و قصد استفاده از مقادیر تی (بیشتر از 96/1) و بار عاملی (بیشتر از 3/0) مورد قبولی برخوردارند و برای متغیر انگیزه و قصد استفاده مناسبی محسوب می شوند. [do_widget id=kl-erq-2]
4-4-3-4 تحلیل عاملی تاییدی متغیر انتقال دانش

شکل 7-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر انتقال دانش (تخمین استاندارد)

شکل 8-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر انتقال دانش (معناداری ضرایب)
نتایج تحلیل عاملی مندرج در اشکال (7-4 و 8-4) نشان می دهد که تمامی شاخص های مربوط به متغیر انتقال دانش از مقادیر تی (بیشتر از 96/1) و بار عاملی (بیشتر از 3/0) مورد قبولی برخوردارند و برای متغیر انتقال دانش مناسبی محسوب می شوند.
5-3-4 مدل سازی معادلات ساختاری
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوشش های زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این روش ها برای انجام تحلیل عاملی تاییدی، معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. مدل سازی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد آزمون قرار می دهد. مدل معادلات ساختاری رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علی و گاه نیز LISREL نامیده شده است. اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM نامیده شده است (هومن، 1388؛11).
در این قسمت تحلیل عاملی تأییدی و نمودارهای مسیر (وزن های استاندارد و معناداری ضرایب) مدل مفهومی تحقیق آورده می شود.

شکل 9-4 مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد)

شکل 10-4 مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب)
به طور کلی در کار با برنامه لیزرل، هر یک از شاخص های بدست آمده برای مدل به تنهایی دلیل برازندگی مدل یا برازندگی آن نیستند. بلکه شاخص ها را باید در کنار یکدیگر و با هم تفسیر کرد. جدول 4-8 بیانگر مهمترین این شاخص ها می باشد، مقادیر تمام شاخص ها نشان دهنده برازش مناسب و قابل قبول مدل مفهومی تحقیق می باشد. بنابراین و بر اساس برازش الگوی مفهومی پژوهش، همخوانی الگوی مفهومی با داده های گردآوری شده مورد تاًیید می شود (کلانتری، 1388).
جدول8-4 شاخص های برازش مدل
نام شاخص حد مجاز مقدار بدست آمده
کمتر از 3 14/2
GFI (نیکویی برازش) بالاتر از 9/0 94/0

]]>