دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه مسئولیت اجتماعی سازمان، تحقق مسئولیت اجتماعی

[do_widget id=kl-erq-2]

فایده اجتماعی هر کار، کالا یا خدمتی بایستی کلاً محاسبه و به منظور تصمیم گیری در مورد اینکه آیا این کار انجام شود یا خیر، موردتوجه قرار گیرد. این پیش فرض تأکیدش روی این مفهوم بنیادی است که امکانات فنی و سودآوری اقتصادی تنها عواملی نیستند که روی تصمیم گیری های سازمان تأثیر داشته باشد. سازمان بایستی قبل از آنکه کاری را متعهد شود نتایج و عواقب کوتاه مدت و بلندمدت اجتماعی آن را مدنظر داشته باشد.
پیش فرض چهارم:
هزینه های اجتماعی مربوط به هر کار، کالا یا خدمتی باید به مصرف کننده منتقل شود. پیش فرض فوق بیانگر این نکته است که نمی توان از سازمان این انتظار را داشت که هر فعالیتی را که هم زیان اقتصادی و هم نفع اجتماعی در بر دارد را تأمین مالی کند. هزینه های فوق می باید از طریق بهای اضافه تر کالا یا خدمات موردبحث به مصرف کننده منتقل شود.
پیش فرض پنجم:
مؤسسات بازرگانی، مثل هر شهروندی، این مسئولیت را دارند که در خصوص حل مشکلات اجتماعی که خارج از محدوده کاری شان است مشارکت داشته باشند. پیش فرض آخر، این نکته را بیان می دارد که اگر سازمان یا موسسه ای از تخصصی برخوردار است که می تواند مشکل اجتماعی را مستقیماً به آن مربوط نیست حل کند، باید برای کمک به جامعه جهت حل آن مشکل، خود را مسئول بداند.
2ـ12ـ2ـ مدل سه بعدی مسئولیت اجتماعی کارول
بر اساس مدل فوق، کارول معتقد است که سازمان ها از چهار دسته مسئولیت اجتماعی برخوردارند: اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و سایر مسئولیت ها. مسئولیت های اقتصادی از مسئولیت های اولیه سازمان می باشد که همان سودآوری است. مسئولیت های حقوقی اشاره به این دارد که سازمان بایستی در چهارچوب قوانین و مقررات جامعه فعالیت اقتصادی خود را انجام دهد. سومین مسئولیت سازمان ها، مسئولیت اخلاقی است که بر اساس آن از سازمان ها انتظار می رود که ارزش ها و هنجارهای جامعه را مدنظر داشته باشند و به آن ها احترام بگذارند؛ و درنهایت، سایر مسئولیت ها، اشاره به فعالیت های داوطلبانه و انسان دوستانه سازمان دارد.
کارول همچنین معتقد است که سازمان ها برای انجام مسئولیت اجتماعی خود از چهار نوع استراتژی استفاده می کنند که عبارت اند از: استراتژی تدافعی، واکنشی، انطباقی و اثرگذار. در استراتژی تدافعی سازمان تلاش می کند که با استفاده از حربه های مختلف از انجام مسئولیت خود شانه خالی کند؛ و در استراتژی واکنشی، سازمان تنها در زمانی که توسط عوامل خارجی (مثل قوانین و مقررات، گروه های فشار و دولت) مجبور می شود، به مسئولیت اجتماعی خود عمل می کند. درحالی که در استراتژی انطباقی، سازمان بدون آنکه از سوی عوامل خارجی تهدید شده باشد مسئولیت خود را انجام می دهد. بر اساس استراتژی اثرگذار، پیش از آنکه مسئله یا مشکل اجتماعی بخواهد به طور ناخواسته رخ دهد، سازمان نسبت به آن مسئولانه واکنش نشان داده و سعی می کند که آن را از بین ببرد.
شکل (2ـ3): مدل سه بعدی مسئولیت اجتماعی کارول
2ـ13ـ سیر تکاملی پاسخگویی اجتماعی سازمان
بدیهی است که هیچ سازمانی یک شبه به این بلوغ نمی رسد که نسبت به مشکلات اجتماعی به ایفای پاسخگویی اجتماعی بپردازد. باید طرز تلقی ها و برداشت ها و نگرش های جدیدی ایجاد و گسترش یابند. کارهای روزمره جدیدی بایستی یاد گرفته شوند و سیاست ها و برنامه های کاری نوینی طراحی گردند. در همین زمینه، الگویی از نحوه تغییر شکل تدریجی سازمان ها به شکل سازمان های مؤثر اجتماعی در شکل زیر نشان داده شده است.
شکل (2ـ4):
2ـ14ـ مرحله خط مشی
این مرحله، اولین مرحله آگاهی اجتماعی است. در این مرحله که سازمان قادر به دیدن بخش هایی از محیط اطراف خود خواهد بود که از او طلب پاسخگویی می کنند. مشتریان ممکن است از معایب محصولات یا خدمات شرکت ناراضی باشند. تقاضاهای فوق خواه قانونی باشند خواه نه در عمل از سازمان می خواهند که به نحوی پاسخگو باشد. چنانچه مدیریت عالی سازمان یک خط مشی کلی را در رابطه با مسائل جامعه تعیین نماید، پاسخی که نیاز اجتماعی را تأمین کند، اتفاق افتاده است. اعمال خط مشی های جدید تولید، ممکن است منجر به کنترل کیفیت بهتر برای محصولات عرضه شده به مشتریان شود.
2ـ15ـ مرحله یادگیری
وقتی که مشکل اجتماعی معلوم و یک خط مشی عمومی برای آن مشخص شد، سازمان بایستی یاد بگیرد که چگونه به مقابله با مشکل موجود پرداخته، متعاقباً خط مشی جدید را به کار گیرد.
در این راستا لزوم وجود دو نوع آموزش احساس می شود: فنی و اداری. اغلب به این منظور یک متخصص فنی (شخصی که با فرهنگ، الگوهای زندگی و مشکلات اجتماعی آشنا است) برای امر مشاوره با مدیران و کارکنان در شرکت استخدام می شود. انجام چنین مشاوره ای در مراحل اولیه پاسخگویی اجتماعی مفید است، خصوصاً وقتی که شرکت با یک مسئله اجتماعی خاص روبروست که با آن آشنایی ندارد.
آموزش اداری زمانی انجام می گیرد که مدیران و سرپرستان سازمان (کسانی که اداره امور روزمره سازمان بر عهده آن هاست) نسبت به کارهای جدیدی که برای مقابله با مشکل اجتماعی لازم است انجام گیرد آگاهی کافی نداشته باشند. در این حالت متخصص فنی می تواند در برداشتن گام های اولیه به سازمان کمک کند، ولی نمی تواند کل کار را به تنهایی انجام دهد.
2ـ 16ـ مرحله تعهد سازمانی
آخرین مرحله ای که برای رسیدن به یک پاسخگویی کامل اجتماعی لازم است، این است که سازمان، خط مشی اجتماعی را «نهادی» سازد. و این بدین معنی است که خط مشی ها و کارهای روزمره در دو مرحله اول به خوبی انجام و آموزش داده شده و در کلیه بخش های سازمان به عنوان بخشی از وظایف کاری مورد پذیرش قرار گرفته است؛ و به عبارت دیگر، به عنوان «رویه های کاری» و «معیارهای عملکرد» درآمده اند. در این مرحله از منحنی پاسخگویی اجتماعی، کل سازمان به خط مشی اجتماعی خود متعهد است.
2ـ17ـ مشکلات پذیرش و ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان ها
ازجمله این مشکلات، نامشخص بودن حدودوثغور این مسئولیت می باشد. مسلماً تا مسئولیت اجتماعی برای سازمان ها تعریف نشده و مبهم باشد، مدیران نمی توانند در راه تحقق آن گام بردارند.
یکی دیگر از مشکلات مسئولیت اجتماعی، محیط رقابت آمیز خارج سازمان هاست. اگر سازمان ها منابع خود را صرف تحقق مسئولیت اجتماعی کنند، مسلماً در صحنه رقابت نخواهند توانست با سازمان های دیگر برابری کنند. ما نباید سازمان ها را به صورت واحدهای مجزا و مستقل که دارای منابع بی حدوحصر هستند در نظر بگیریم بلکه آن ها در ارتباط با سایر سازمان های مشابه خود از جهت منابع و امکانات نیز محدودیت دارند.
مسئله دیگر اینکه، اصولاً در جامعه، سازمان ها بر اساس نوعی تقسیم وظیفه به فعالیت مشغول اند و هرکدام در یک زمینه خاصی تلاش می کنند. به فرض، سازمان حفاظت محیط زیست مسئول حفظ محیط زیست می باشد و لزومی نیست که همه سازمان ها در این زمینه به طور متداخل کار کنند.
]]>