دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه مسئولیت اجتماعی سازمان، ابعاد مسئولیت اجتماعی

[do_widget id=kl-erq-2]

جدول (4ـ12): رابطه ی بین ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه) با تعهد سازمانی 94
جدول (4ـ13): مقایسه میانگین نمرات مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی بر اساس جنسیت 95
جدول (4ـ14) مقایسه میزان مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی بر اساس تحصیلات و وضعیت شغلی 96
جدول (4ـ15): رابطه ی بین متغیر های جمعیت شناختی (سن و سابقه) با مسئولیت اجتماعی 96
جدول (4ـ16): مقایسه میانگین نمرات تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی بر اساس جنسیت و وضعیت تأهل 97
جدول (4ـ17): مقایسه میزان تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی بر اساس تحصیلات و وضعیت شغلی 98
جدول (4ـ18): رابطه ی بین متغیر های جمعیت شناختی (سن و سابقه) با تعهد سازمانی 98
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4ـ1): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس متغیر جنسیت 83
نمودار (4ـ2): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت تأهل 84
نمودار (4ـ3): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس تحصیلات 85
نمودار (4ـ4): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سمت اداری 86
نمودار (4ـ5): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سابقه کار 87
نمودار (4ـ6): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سن 88
نمودار (4ـ7): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت استخدامی 89
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (2ـ1): سیر تکامل مشارکت اجتماعی 29
شکل (٢ـ2): استراتژی های مختلف مسئولیت اجتماعی سازمان 43
شکل (2ـ3): مدل سه بعدی مسئولیت اجتماعی کارول 49
شکل (2ـ4) 49
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی در کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل تشکیل می دهند که در سال 1393 در مدیریت و شعبات بانک کشاورزی مشغول به کار بودند. برای این منظور تعداد 125 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های لازم پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار در سطح 001/0 وجود دارد؛ و همچنین بین مؤلفه های مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی و مؤلفه ای تعهد سازمانی با مقیاس مسئولیت اجتماعی و نیز بین مؤلفه های در دو متغیر از نظر آماری رابطه معنی داری به دست آمد. متغیرهای رضایت شغلی و جنسیت رابطه معنی داری به دست آمد. بین تعهد سازمانی و متغیر های جمعیت شناختی ازجمله جنسیت، تحصیلات، وضعیت تأهل، سن، سابقه و وضعیت استخدامی کارکنان و همچنین بین جنسیت، تحصیلات، وضعیت استخدامی و سن کارکنان با مسئولیت اجتماعی رابطه معنی داری به دست آمد؛ اما بین وضعیت تأهل و سابقه کاری با مسئولیت اجتماعی کارکنان رابطه آماری مشاهده نشد.
]]>