دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه مسئولیت اجتماعی سازمان، مسئولیت اجتماعی

[do_widget id=kl-erq-2]

نکته دیگر اینکه سازمان ها از قدرت اجتماعی کافی برخوردار هستند؛ بنابراین جامعه نباید به آن ها قدرت بیشتری محول کند. بر طبق این استدلال، سازمان جزو مؤسسات و نهادهای صاحب قدرت در جامعه بوده، تأثیر آن در تمامی بخش های جامعه محسوس است. فرآیند تلفیق فعالیت های اجتماعی با فعالیت های اقتصادی که سازمان بنا نهاده است، آن را به یک نقطه قدرت تبدیل می کند. این تمرکز قدرت، تقسیم قدرتی را که امروز در جامعه بین سازمان ها داریم مورد تهدید قرار داده و احتمالاً اثربخشی و کارآیی جامعه را کاهش می دهد.
2ـ 8 ـ 6ـ فقدان مهارت های اجتماعی
یکی دیگر از دلایل مخالفت با مشارکت اجتماعی سازمان ها این است که بسیاری از مدیران سازمان ها فاقد درک و مهارت لازم برای کار روی مسائل اجتماعی هستند؛ به عبارت دیگر دیدگاه مدیران و توانایی هایشان بیشتر جنبه اقتصادی دارد. اگر جامعه به فردی احتیاج دارد که مشکلاتش را حل کند، چرا گروهی را انتخاب می کند که هیچ مهارتی در این خصوص ندارند و از شایستگی لازم برخوردار نیستند.
2ـ 8 ـ7ـ عدم «حساب پس دهی»
سازمان ها نسبت به فعالیت های اجتماعی خود مستقیماً به مردم حساب پس نمی دهند؛ بنابراین عاقلانه نیست که به سازمان اجازه فعالیت در حیطه هایی بدهیم که قرار نیست حساب پس بدهد. اگر از هرکسی بخواهیم که این کار را بکند، باعث آن می شویم بعداً کنترل اجتماعی ضعیفی داشته باشیم.
2ـ 8 ـ 8 ـ ناتوانی شرکت ها در انتخاب گزینه های اخلاقی
نظریه آخر این است که ساختار سازمان ها به گونه ای است که ذاتاً قادر نیستند «گزینه های اخلاقی» داشته باشند. مفاهیم اخلاقی در مورد افراد بکار می رود نه سازمان ها. تنها افراد هستند که می توانند گزینه های اخلاقی را برگزینند. ایده «مسئولیت اجتماعی سازمان» یک عبارت بدلی و مبهم است و توسط افرادی بکار می رود که یا منافع خاصی را دنبال می کنند و یا از این طریق می خواهند دیدگاه خاص خودشان را تحمیل کنند.
2ـ9ـ استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعی
حال با این توضیحات، با تأملی بیشتر، استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعی سازمان را از دیدگاه نظریه پردازان مختلف مدیریت موردتوجه قرار می دهیم.
(از دیدگاه کیث دیویس):
2ـ9ـ1ـ اجابت قانون
پایین ترین حد مفروضی که سازمان می تواند «پاسخگویی اجتماعی» داشته باشد از سوی نظام حقوقی جامعه تعیین و تعریف شده است. سازمان هایی که از قانون تبعیت نمی کنند، درواقع امر، به نکات راهبردی و راهنمایی های اصولی و اساسی جامعه که متضمن برقراری اخلاق اجتماعی و رفتار مدنی و منظم است، اهانت و تجاوز کرده اند.
2ـ9ـ2ـ پاسخگویی بیش از خواسته قانون
قوانین حقوقی نمی توانند تمام جنبه های پاسخگویی اجتماعی را تحت پوشش قرار دهند. بسیاری از سازمان های بزرگ، هنگامی که داوطلبانه و به اشکال مختلف از قبیل کمک به مستمندان و نیازمندان و مشارکت در امور خیریه با امکانات متفاوتی همچون پول، تجهیزات و کمک های مشاوره ای و. . . . به جامعه مساعدت می ورزند، در اصل، استراتژی پاسخگویی اجتماعی خود را بیش ازحد موظف به نمایش گذاشته اند. پاسخگویی بیش از خواسته قانون در سازمان ها می تواند به دلیل توقعات و انتظارات عمومی و یا به دلیل اخلاق و معیارهای اجتماعی موجود در جامعه باشد.
(از دیدگاه گریفین):
2ـ9ـ3ـ مخالفت اجتماعی
کمتر سازمانی چنین راهبرد و روشی را برای خود برمی گزیند. سازمان هایی از این نوع معمولاً در صحنه مسئولیت های اجتماعی حداقل فعالیت ممکن را انجام می دهند و زمانی که عمل غیرقانونی یا غیراخلاقی را اعمال می دارند، معمولاً یا منکر آن می شوند و یا اینکه سعی می کنند به نحوی آن را مخفی کرده، سرپوش روی آن بگذارند.
2ـ9ـ4ـ التزام اجتماعی
مرحله بعد از مخالفت اجتماعی، التزام اجتماعی است. در این مرحله، سازمان منحصراً آن کاری را می کند که قانوناً از او خواسته شده و بیشتر از آن اقدامی نمی کند. درواقع قدرت قانون باعث آن شده است که مدیران به مشارکت اجتماعی تن دردهند. مدیران سازمان هایی که بیشتر به سود سازمان فکر می کنند این گونه سیاستی را انتخاب می نمایند.
استراتژی مسئولیت اجتماعی
مخالفت اجتماعی
التزام اجتماعی
پاسخگویی اجتماعی
مساعدت اجتماعی
]]>