دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه مسئولیت اجتماعی سازمان، ابعاد مسئولیت اجتماعی

[do_widget id=kl-erq-2]

کمترین بیشترین
شکل (٢ـ2): استراتژی های مختلف مسئولیت اجتماعی سازمان
2ـ9ـ5ـ پاسخگویی اجتماعی
یکی دیگر از استراتژی های مقابله با مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی اجتماعی است. سازمان هایی که این سیاست را برمی گزینند، درواقع هم به تعهدات قانونی خود عمل می کنند و هم به تعهدات اخلاقی. ازاین رو یک گام جلوتر از التزام اجتماعی برمی دارند. درعین حال این گونه سازمان ها زمانی به این عمل دست می زنند که از آن ها تقاضا شده باشد. یا به عبارت دیگر مثل اشخاصی می مانند که تنها وقتی پاسخ می دهند که کسی در خانه شان را بزند و تقاضای کمک کند.
2ـ9ـ 6ـ مساعدت اجتماعی
بالاترین سطحی که یک شرکت می تواند در خصوص مسئولیت اجتماعی خود رفتار کند، مساعدت اجتماعی است. شرکت هایی که چنین سیاستی را برمی گزینند، درواقع خود را عضو خانوادگی جامعه دانسته و ازاین رو فعالانه به دنبال موقعیت و فرصتی هستند که کمکی به جامعه بکنند.
نبایستی تصور کرد که سازمان ها نسبت به زمینه های مسئولیت اجتماعی خود یکسان عمل می کنند، بلکه ممکن است در خصوص هر یک از زمینه ها و زمان های مختلف، استراتژی خاصی را برگزینند. علاوه بر همه این موارد، درک مدیران از عمق مسائل و مشکلات اجتماعی نیز می تواند در نوع استراتژی که برمی گزینند تأثیر داشته باشد.
2ـ10ـ ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان
مسئولیت اجتماعی سازمان ها و مؤسسات را همچنین می توان به چهار بعد اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و ملی تقسیم نمود.
مهم ترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد اقتصادی آن است که در آن فعالیت ها و اقدامات اقتصادی آن مدنظر قرار می گیرد. در این خصوص کسب سود، حفظ منافع صاحبان و مالکان، ارائه کالا و خدمات با کیفیت و قیمت های مناسب و ایجاد بازار کار برای نیروی انسانی جامعه موردتوجه می باشد.
دومین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد حقوقی (قانونی) می باشد که التزام سازمان ها به انجام قانون و رعایت مقررات را شامل می شود. بدیهی است جامعه به منظور انسجام بخشیدن به کل نظام، قوانین و مقرراتی را تعیین می نماید که کلیه شهروندان موظف اند به آن ها احترام گذاشته و عمل نمایند. در این خصوص سازمان ها نیز ملزم به رعایت آن ها می باشند.
سومین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد اخلاقی است که متأثر از موازین و ضوابط اخلاقی حاکم بر کل جامعه است. ازاین رو، از سازمان ها این انتظار می رود که همچون سایر اعضاء جامعه به ارزش ها، هنجارها و اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در کارها و فعالیت های خود موردتوجه قرار دهند. نهایتاً آخرین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد ملی است که شامل انتظارات، خواسته ها و سیاست های مدیران عالی کشور است که انتظار می رود مدیران و کارگزاران سازمان ها با نگرشی کلان و به منظور حفظ وحدت و انسجام ملی و رعایت مصالح کشور، تصمیمات و استراتژی های کلی کشور را سرلوحه امور خود قرار دهند.
2ـ11ـ سطوح مسئولیت اجتماعی
به زعم اندیشمندان مدیریت، مسئولیت اجتماعی تنها مختص سازمان های اقتصادی نبوده و کلیه سطوح جامعه را در برمی گیرد. بر این اساس چهار سطح کل جامعه، یعنی حکومت، گروه های ذی نفوذ، سازمان ها و افراد نیز به نوبه خود از مسئولیت اجتماعی برخوردار هستند.
حکومت به منزله قلب جامعه و مرکز سیاست گذاری های کلان، هر یک از تصمیماتش تأثیر مستقیم بر روی کلیه بخش های جامعه دارد. ازاین رو صاحبان قدرت و گردانندگان حکومت بایستی در تصمیم گیری های خود کمال دقت و توجه به بخش های مختلف و آحاد جامعه را مبذول داشته و کلیه جوانب اقدامات خود را خصوصاً در ابعاد اجتماعی آن بسنجند. گروه های ذی نفوذ (شامل احزاب و تشکلات مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) نیز به دلیل توانایی نفوذ در بخش هایی از حکومت و سازمان ها بایستی در سیاست گذاری ها و فعالیت های خود تأثیرات اجتماعی آن را مدنظر قرار دهند.
همچنین سازمان ها به طور اعم به عنوان نهادهای اجتماعی که فعالیت های آن ها روی بخش های مختلف جامعه اثرگذار است از مسئولیت اجتماعی برخوردارند. افراد جامعه نیز هرکدام به نوبه خود بایستی به عنوان یک عضو جامعه نسبت به مسائل و مشکلات جامعه احساس مسئولیت کرده و در حد توان خود در حل آن مساعدت نمایند. این در صورتی است که احساس مسئولیت اجتماعی هر فرد نشانگر اخلاق اجتماعی او می باشد.
2ـ12ـ مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان
2ـ12ـ1ـ مدل مسئولیت اجتماعی دیویس
متداول ترین مدلی که در خصوص مسئولیت اجتماعی ارائه گردیده و مورد پذیرش عمومی قرار گرفته است متعلق به کیث دیویس می باشد. مدل مسئولیت اجتماعی دیویس شامل پنج پیش فرض است.
پیش فرض اول:
سازمان به طورکلی به خاطر تأثیر زیادی که روی مسائل مختلف جامعه ازجمله بیکاری، وضعیت محیط، کیفیت زندگی و. . . . دارد، در رفاه جامعه سهیم است؛ به عبارت دیگر، پیش فرض فوق دلیل اینکه سازمان یا موسسه باید مسئولیت اجتماعی فعالیت های خود را به عهده بگیرد توضیح می دهد که از سازمان ها این انتظار وجود ندارد که بیش از توانشان اقدامی بکنند، بلکه به همان اندازه که نظام حقوقی جامعه از هر یک از شهروندان انتظار دارد که به اندازه توانشان اقدام بکنند، از سازمان ها هم همین انتظار می رود.
پیش فرض دوم:
سازمان باید به عنوان یک سیستم باز دوطرفه عمل کند. آزادانه ورودی های خود را از جامعه دریافت و آزادانه نتیجه کار خود را به جامعه عرضه دارد. پیش فرض فوق، نحوه انجام مسئولیت اجتماعی را توضیح می دهد. دیویس معتقد است که باید ارتباطات باز و محترمانه ای بین سازمان و جامعه برقرار باشد؛ به عبارت دیگر سازمان می باید مشتاقانه به نظرات شهروندان و نمایندگان آن ها توجه نماید و داوطلبانه گزارشات منظمی از اقدامات خود در خصوص تعهدات اجتماعی اش را ارائه نماید.
پیش فرض سوم:
]]>