دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه مستقل و تحلیل واریانس، مدیران و کارکنان

3ـ3ـ نمونه و روش نمونه گیری [do_widget id=kl-erq-2]
روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی طبقه ای می باشد. به این صورت که جامعه کارکنان بانک کشاورزی را با توجه به متغیرهایی که احتمالاً درنتیجه پژوهش مداخله داشته باشند به چند طبقه از نظر محل خدمت، جنسیت، سابقه، مدرک تحصیلی و . . . تقسیم کرده و بر اساس درصدهای اختصاص یافته به هرکدام از متغیرهای ذکرشده به صورت تصادفی ساده اقدام به نمونه گیری از کارکنان گردید؛ که درنهایت تعداد نمونه آماری پژوهش حاضر 125 نفر انتخاب گردید.
3ـ4ـ ابزار گردآوری اطلاعات
ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل:
پرسشنامه مسئولیت اجتماعی: این پرسشنامه 35 سؤال دارد که چهار بعد مسئولیت اجتماعی را می سنجد که توسط حقیقتیان تدوین و تنظیم شده است. برای بررسی روایی ابزار پژوهش از روش تحلیل عامل استفاده شده است که گویه های این متغیر در 4 بعد متمرکز شده اند (قانونی، اقتصادی، اخلاقی و بشردوستانه). به منظور قابلیت اعتماد داده ها از آزمون کفایت نمونه برداری (KMO) استفاده گردید که مقدار آن 864/0 است. همچنین آزمون کرویت بارتلت در سطح 95 درصد اطمینان معنی دار است. چهار عامل اصلی که از تحلیل عامل به دست آمده اند به ترتیب عبارت اند از: اول خرده مقیاس قانونی با هفت گویه (سؤالات 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8)، عامل دوم مقیاس اقتصادی با هفت گویه (سؤالات 9، 10، 11، 12، 13، 14 و 16) عامل سوم یا خرده مقیاس اخلاقی با نه گویه (سؤالات 4، 15، 18، 20، 21، 22، 23، 28 و 31) و عامل چهارم یا خرده مقیاس بشردوستانه با دوازده گویه (سؤالات 17، 19، 24، 25، 26، 29، 30، 32، 33، 34 و 35). روش نمره گذاری پرسشنامه نیز به صورت لیکرتی می باشد.
2ـ پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1991) که شامل 24 سؤال می باشد و سه شاخص فرعی عاطفی، مستمر و هنجاری را اندازه می گیرد و هرکدام از معیار ها دارای 8 سؤال است.
اعتبار و روایی و نمره گذاری: ساعتچی؛ محمود، کامکاری؛ کامبیز، عسکریان؛ مهناز، در آزمون های روان شناختی، نشر ویرایش (1389) به منظور سنجش اعتبار این مقیاس از روش های مختلفی مانند محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در مطالعه ای که در سال 1378 توسط احمدی پور در ایران انجام گرفت، با تأکید بر روش نامبرده، اعتبار هر یک از خرده مقیاس های پرسشنامه به دست آمده و مشخص شد که: ضرایب اعتبار تعهد عاطفی برابر با 77%، ضرایب اعتبار تعهد مستمر برابر با 79% و ضرایب اعتبار تعهد هنجاری نیز برابر با 61% می باشد. ضرایب اعتبار به دست آمده با تأکید بر ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مطلوب بوده و در سطح قابل قبولی قرار می گیرد. نتایج تحقیقات انجام گرفته، نشان دهنده روایی و اعتبار قابل پذیرش هر یک از خرده مقیاس های عاطفی، مستمر و هنجاری می باشد.
ضرایب اعتبار مقیاس تعهد عاطفی در تحقیقات انجام شده بیش از 70% و در سطح قابل قبولی می باشد. همچنین، ضرایب روایی مقیاس مذکور در سطح آلفای 01/0 معنادار می باشد. هاکت، باسیو و هاسدروف در سال 1994 برای سنجش این مقیاس از تحلیل عوامل استفاده کرده اند.
ضرایب اعتبار مقیاس تعهد در تحقیقات انجام شده نیز بیش از 70% بوده و در سطح قابل قبولی می باشد. همچنین، ضرایب روایی مقیاس مذکور در سطح آلفای 05/0، معنادار می باشد.
ضرایب اعتبار مقیاس تعهد مستمر در تحقیقات انجام شده نیز بیش از 70% بوده و در سطح قابل قبولی می باشد. ضمناً، ضرایب روایی مقیاس مذکور در سطح آلفای 05/0 معنادار می باشد. به منظور اخذ روایی، همبستگی بین هر یک از خرده مقیاس ها با نمره کل به دست آمده و نتایج زیر حاصل شده است.
خرده مقیاس
ضریب همبستگی شاخص های فرعی با نمره کل
تعهد عاطفی
068/0
تعهد مستمر
048/0
تعهد هنجاری
070/0
روش نمره گذاری پرسشنامه نیز به صورت لیکرتی می باشد.
3ـ پرسشنامه سنجش ویژگی های جمعیت شناختی کارکنان بانک کشاورزی: که توسط محقق برای سنجش این ویژگی ها طراحی شده است.
3ـ5ـ روش تجزیه وتحلیل داده ها
روش تجزیه وتحلیل داده ها به صورت توصیفی و استنباطی انجام شده که در روش توصیفی، اطلاعات و داده های خام با استفاده از روش های معین طبقه بندی شده و به صورت جداول و نمودارهای آماری نمایش داده شده است. در قسمت استنباطی به تعیین ارتباط و شدت و جهت ارتباط بین نظرات آزمودنی ها در مورد هر یک از ابعاد پرداخته می شود. جهت انجام این کار بر اساس نرم افزار SPSS ابتدا آزمون اسمیرنف ـ کولموگروف انجام می شود، در صورت نرمال بودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، در غیر این صورت از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده خواهد شد و همچنین برای مقایسه میانگین های متغیر های پژوهش بر اساس گروه های مختلف از آزمون های تی مستقل و تحلیل واریانس نیز استفاده می گردد.
از نتایج به دست آمده از این تحقیق، کلیه مدیران عالی و اجرایی سازمان ها، ادارات و نهاد های دولتی و خدماتی ازجمله مدیران و کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل می توانند در جهت بهبود عملکرد سازمان و کارکنان بهره مند شوند و همچنین دانشگاهیان و پژوهشگران می توانند از نتایج این تحقیق استفاده نمایند.
3ـ 6ـ روش گردآوری اطلاعات
]]>