دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه مطالعات ایرانی صورت گرفته در ارتباط با موضوع، استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش

[do_widget id=kl-erq-2]

2-3-2) مطالعات ایرانی صورت گرفته در ارتباط با موضوع:
نوروش و همکاران ( 1383 ) رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی، سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهامداران را بررسی نمودند و نتیجه گرفتند که ارزش افزوده اقتصادی شاخص بهتری برای پیش بینی ثروت ایجاد شده برای سهامداران بوده است.
مصطفی خرم نژاد (1386) براساس تفکیک سیاست های مالی و عملیاتی شرکت ها ، تجزیه وتحلیل مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های دارو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نموده است. در این تحقیق تأثیر عوامل مختلف محیطی و درونی شرکت بر روی دو جزء سرمایه در گردش شامل وجه نقد خالص و سرمایه در گردش مورد نیاز مورد مطالعه قرار گرفته است.
این تحقیق با ارائه مدل مطرح شده در تحقیق «تفکیک سیاست های مالی و عملیاتی » به دنبال این موضوع بود که نمی توان گفت سیاست های یک شرکت در کل جسورانه است یا محافظه کارانه، بلکه دیدگاه شرکت نسبت به مسائل مالی وعملیاتی می تواند متفاوت باشد.
با توجه به نتایج تحقیق می توان تا اندازه ای تفکیک سیاست ها را مشاهده کرد.سیاست های مالی شرکت ها دارویی در کل جسورانه بود و سیاست های عملیاتی آنها محافظه کارانه.
با توجه به نتایج این تحقیق مانده نقد خالص که نشان دهنده سیاست های مالی شرکت ها است در کمترین حد خود بوده و نیز سرمایه در گردش موردنیاز که نشان دهنده سیاست های عملیاتی آن ها است در بیشترین حد خود قرار دارد.
مرضیه عبدل نژاد (1386)در مقاله ای در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش اینگونه نتیجه گیری کرده اند:
سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم در مدیریت زنجیره تأمین از نگاه مالی می باشد و اگر به خوبی مدیریت شود منافع عظیمی عاید سازمان ها می گردد. بالاخص برای سازمان ها با اندازه های کوچک تر که دارایی ها و بدهی های جاری حجم عظیمی از سرمایه آنهارا تشکیل می دهد، مدیریت سرمایه در گردش و سیاست های اتخاذ شده در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که این سیاست ها تعاملات مالی شرکت با تأمین کنندگان وخریداران در زنجیره تأمین را مدیریت می کند.
عوامل زیادی همچون مدیریت وجوه نقد، ابزارهای کنترل ریسک، نسبت بدهی، جریان نقدی عملیاتی و غیره برروی سرمایه در گردش سازمان ها تأثیر می گذارد که اگر به خوبی توسط سازمان ها شناسایی شده و مورد استفاده قرار گیرد می تواند در ارتقای عملکرد سرمایه در گردش سازمان مفید واقع شود . به نوبه خود مدیریت سرمایه در گردش و سیاست های سرمایه در گردش اتخاذ شده در سازمان نیز می تواند بر عملکرد مالی سازمان تأثیر گذار باشد و موجب افزایش سود آوری سازمان گردیده و یک موقعیت نقدینگی بهینه را برای آن فراهم سازد.
این مقاله توصیه های سیاستی را در مورد سرمایه در گردش به سازمان ها به شرح زیر ارائه داده است:
1-سازمان ها بایستی عوامل تأثیر گذار بر سرمایه درگردش و سیاست های سرمایه درگردش سازمان را شناسایی کرده و از طریق توجه کافی به این عوامل موجب ارتقای عملکرد سرمایه در گردش سازمان شوند.
2-برای رسیدن به مدیریت سرمایه در گردش بهینه سازمان ها باید با مدیریت مناسب بخش رو به جلوی زنجیره تامین (خریداران) که شامل مدت زمان وصول مطالبات و مدت زمان وصول مطالبات مدت زمان نگه داری موجودی کالا می شود و همچنین با مدیریت مناسب بخش روبه عقب زنجیره تأمین (تأمین کنندگان) که در برگیرنده مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی می شود چرخه نقدینگی خود را در حد بهینه نگه دارند.
3- برخلاف تصور عام که تأخیر در پرداخت حساب های پرداختنی را گامی مثبت در جهت بهبود عملکرد و سودآوری می دانند، شرکت ها برای رسیدن به سودآوری باید مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی خود را در حداقل بهینه نگه دارند و از سیاست های اعتباری مناسب نسبت به مشتریان و عرضه کنندگان خود استفاده کنند.
4-شرکت ها لازم است با عوامل موثر بر سیاست های سرمایه در گردش سیاست خود را (از بین سیاست های تهاجمی، محافظه کارانه و متعادل ) انتخاب و تاکتیک های تعریف شده قبلی را دنبال کنند.
5-شرکت ها باید با استفاده از ابزارهای کنترل ریسک، مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگهداری موجودی کالا، مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی و چرخه نقدینگی را کنترل و از این طریق اثرات
مثبت برروی شاخص های عملکرد مالی را برای شرکت به ارمغان آورند.
رهنمای رودپشتی ، کیایی، (1387) طی تحقیقی عملی که در چهارچوب کلی قیاسی استقرایی انجام شده است به بررسی و تبیین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند و با استفاده از روش های آما ری همبستگی ارتباط بین بازدهی، نقدینگی، و توان پرداخت بدهی واحد انتفاعی را با استراتژی مدیریت سرمایه در گردش در مورد 39 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دو صنعت غذائی، داروئی و شیمیایی مورد بررسی قرار داده است. و هدف از انجام آن شناخت موارد زیر بوده است :
1-آیا بین بازدهی واحد انتفاعی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط وجود دارد؟
2-آیا بین نقدینگی واحد انتفاعی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط وجود دارد؟
3-آیا بین توان پرداخت بدهی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط وجود دارد؟
نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط ضعیفی بین بازدهی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش وجود دارد و از لحاظ آماری معنی دار است. بین توان پرداخت بدهی و استراتژی مدیریت سرمایه درگردش ارتباط معنا داری وجود دارد و از لحاظ آماری معنی دار است.
جعفرحیدریان و همکاران (1387) در تحقیقی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سود آوری شرکتهای ایرانی مورد بررسی قرار داد اند. در این بررسی روشن گردید که مدیریت سرمایه در گردش نقش با اهمیتی در بهبود سود آوری شرکتهای ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بین سود آوری شرکت با دوره وصول مطالبات و دوره نگهداری موجودی کالا، رابطه منفی معنی داری مشاهده شد . با توجه به نتایج حاصل باید تاکید کرد مدیریت سرمایه در گردش برای شرکتها اهمیت فوق العاده ای دارد، زیرا شرکتها می توانند تا جایی که مقدور است با کاهش روزهای چرخه تبدیل به نقد، برای خود ارزش آفرینی کنند. برخلاف انتطارات بین دوره پرداخت بدهی ها و سود آوری شرکتهای ایرانی ، رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد.مدیران می توانند باکاهش میزان موجودی ها وتعداد روزهای دوره وصول مطالبات برای شرکت ارزش آفرینی کنند ، علاوه براین کوتاه ساختن چرخه تبدیل وجه نقد هم موجب بهبود سود آوری می شود.
نوروش و مشایخی(1387) سودمندی ارزش افزوده اقتصادی را در پیش بینی سود حسابداری در شرکت های تولیدی در بازه زمانی 1381-1386 مورد بررسی قراردادند . آن ها اعلام نمودند که ارتباط معناداری بین تغیرات سود حسابداری و تغیرات ارزش افزوده اقتصادی در این شرکتها وجود دارد.
انواری رستمی و همکاران(1388) به بررسی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی ، سودقبل از بهره و مالیات و جریان نقدی فعالیت های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج بیانگر این است که سودقبل از بهره و مالیات دارای همبستگی بیشتری نسبت به ارزش افزوده اقتصادی با بازار است .
محمد محمدی(1388) در تحقیق خود تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سود آوری در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را ، مورد بررسی قرار داده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 92 شرکت می باشد که بین سال های 1375 تا 1384 مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق از متغیر ” نسبت سود ناخالص به جمع داراییها ” به عنوان معیار سودآوری شرکت ها و از متغیرهای، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیارهای ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش و از متغیرهای، اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت دارایی های مالی به کل دارایی ها و نسبت بدهی های مالی به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که بین سودآوری شرکت ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد، رابطه معکوس معنا داری وجود دارد. به عبارتی مدیران می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی ها در حد معقول سودآوری شرکت خود را افزایش دهند. همچنین نتایج این تحقیق در رابطه با دوره واریز بستانکاران می تواند بیانگر این امر باشد که شرکت هایی که سودآور می باشند دوره واریز بستانکاران کوتاه تری دارند.
بیتا مشایخی و اسماعیل فدایی نژاد (1388)در مقاله ای به محتوای اطلاعاتی اضافی مخارج سرمایه ای و نقش اطلاعات با ارزش که توسط آنها درباره سودهای آتی به بازار ارائه می گردد، پرداخته است. در مدل های حسابداری یا مدیریت معمولا چنین پیش بینی می شود که آن دسته از اطلاعات سودهای آتی را که توسط سرمایه گذاری هایی مانند مخارج ارائه می شود، نمی توان ازسود جاری بدست آورد، همان گونه که مدیران نیز نسبت به اطلاعات محرمانه در مورد خواسته ها، انتظارات و هزینه های آتی تصمیم های سرمایه گذاری، واکنش نشان می دهند این در حالی است که پژوهش های تجربی تاکنون شواهد یکنواخت و محکمی را دراین زمینه ارائه نکرده اند. در پژوهش حاضر، پس از کنترل اطلاعات متقارن سود و عوامل اختصاصی و عوامل اختصاصی موجود در هر شرکت و استفاده از اطلاعات تاریخی 54 شرکت از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1382 لغایت 1387 به صورت مقطعی و بهره گیری از روش رگرسیون و آماری به کمک نرم افزار آماری SPSS نتیجه گرفته شده است که تغییرات مخارج سرمایه ای به صورت قوی و به شکلی مثبت با بازده اضافی رابطه دارد. در این پژوهش از چهار مدل ارائه شده به گونه ای به صورت تکاملی استفاده شده که در نهایت ،مدل اصلی پژو هش را معنا دار ساخته است.
]]>