دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، معیار ارزش افزوده اقتصادی

در فصل اول این پژوهش، کلیات تحقیق شامل مقدمه، تعریف موضوع ، اهمیت و ضرورت تحقیق، تبیین مسئله تحقیق و جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، قلمرو تحقیق، فرضیه های تحقیق، تعریف عملیاتی واژه ها، ارائه شده است. [do_widget id=kl-erq-2]
درفصل دوم، مبانی نظری شامل مفاهیم و نظریات تئوری و تجربی و پیشینه تحقیق شامل روش انجام تحقیق و نتایج تحقیقات انجام شده بیان شده است.
در فصل سوم، روش انجام تحقیق تبیین شده، هم چنین فرضیه های تحقیق و مبانی اندازه گیری متغیرها، جامعه و نمونه ی آماری، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها در این قسمت بیان شده است.
فصل چهارم، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و بیان یافته ها اختصاص یافته است.
در فصل پنجم، خلاصه، نتیجه گیری ، محدودیت ها و پیشنهادهایی برای استفاده کنندگان پژوهش جاری و محققان تحقیقات آتی مطرح شده است.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2) مقدمه:
در این فصل ابتدا در مورد مبانی نظری ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه در گردش بحث خواهد شد و سپس به نسبتهای نقدینگی پرداخته می شود. در پایان، تحقیقات صورت پذیرفته در خارج و داخل کشور که مرتبط با موضوع تحقیق می باشند،ارائه می گردد.
2-2)مفاهیم نظری
1-2-2)ارزش افزوده اقتصادی
مالکان برای کنترل عملکرد مدیران از معیارهایی استفاده میکنند تا مدیریت را تشویق نمایند که به بهتری نحو، منابع آنها را جهت کسب ثروت بیشتر بکار گیرد. برای اندازه گیری و سنجش عملکرد و تعیین ارزش شرکت روشهای مختلفی وجود دارد ، یکی از روش هایی که در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته است ارزش افزوده اقتصادی می باشد . این معیار اولین بار در دهه 1221 توسط استیوارت و شرکت او مطرح شد.
استیوارت بر این عقیده بود که ارزش افزوده اقتصادی ، به جای سود و وجوه نقد حاصل از عملیات به عنوان معیار ارزیابی عملکرد به کار برده شود . استیوارت عنوان نمود ” سود هر سهم را رها کنید” . سود ، سود هر سهم، و رشد سود معیارهایی گمراه کننده جهت ارزیابی عملکرد هستند . ارزش افزوده اقتصادی بهترین معیار ارزیابی عملکرد است ، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم را
فراموش کنید(استیوارت ، 1991)
بعد از معرفی ارزش افزوده اقتصادی توسط استیوارت ، شرکت های معروفی همانند ای تی تی ، سی اس ایکس و کوکاکولا برای ارزیابی عملکرد از آن استفاده کردند . در این خصوص ، بر مبنای شواهد فراهم شده توسط بیدل و همکارانش پیشنهاد شده است که طرح های انگیزشی پاداش مدیران به جای سود بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی باشد(بیدل و همکاران ،2002)
هیات های تدوین استانداردهای حسابداری نیز همزمان با شرکتها ، و AICPA به بررسی ادعای استیوارت پرداختند . بر این اساس، کمیته گزارشگری مالی کمیته جنکینز در سال 1994 به منظور بهبود گزارشگری مالی، استفاده از ارزش افزوده اقتصادی را برای اخذ تصمیمات داخلی و گزارشگری خارجی پیشنهاد نمودند. (صالح آبادی و احمدپور،1382)
بر مبنای پیش بینی AICPA ، آینده مدیریت مالی با جایگزینی ارزش افزوده اقتصادی به جای سود هر سهم همراه خواهد بود. همزمان، ، ادعای استیوارت با علاقه وافری در تحقیقات دانشگاهی روبرو شد. تحقیقاتی که مدل های ارزشیابی ارزش شرکت، برحسب ارزش دفتری و جریان موردانتظار سود باقیمانده یا سودهای غیرعادی را کانون توجه خود قرار داده بود . (صالح آبادی و احمدپور،1382)
ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه گیری عملکردی است که راههای منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می نماید. این معیار نشان دهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه های سرمایه ای است. ارزش افزوده اقتصادی که یک معیار عملکرد ساده تلقی می شود و تصویر واقعی از ایجاد ثروت برای سهامداران ارائه کرده و در اتخاذ تصیمات سرمایه گذاری و شناسائی فرصت هائی برای بهبود و توجه به منافع کوتاه مدت همانند منابع بلندمدت به مدیران کمک می کند. (صالح آبادی و احمدپور،1382)
1-1-2-2)نحوه اندازه گیری ارزش افزوده اقتصادی:
ارزش افزوده اقتصادی برابر است با سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات منهای هزینه سرمایه شرکت.
طبق این معیار، ارزش، زمانی خلق می شود که واحد تجاری بتواند تمام هزینه های عملیاتی و همچنین هزینه های سرمایه خود را پوشش دهد و مبلغی نیز به عنوان سود باقی بماند. به عبارت دیگر نرخ بازده سرمایه گذاری بیشتر از هزینه سرمایه باشد. در واقع ارزش افزوده اقتصادی با در نظر گرفتن تمامی منابع سود اقتصادی را بجای سود حسابداری اندازه گیری می کند . ارزش افزوده بازار معیار اقتصادی دیگری است که از تفاوت میان ارزش بازار شرکت و سرمایه بکار گرفته شده در آن بدست می آید و بیانگر ارزش خلق شده در بازار برای واحد تجاری است(صالح آبادی و احمدپور،1382)
یکی از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش بینی ارزش سهام شرکتها معیار ارزش افزوده اقت صادی می باشد. مدیریت شرکت قصد دارد بر اساس ارزش افزوده اقتصادی ثروت سهامداران را حداکثر کند. متاسفانه، بسیاری از شرکت ها سود نهایی محصولاتشان را بدون در نظر گرفتن هزینه فرصت سرمایه خود برآورد می کنند. حداکثر کردن نه تنها راه حلی برای این مشکل ارایه می نماید بلکه همواره انگیزه هایی را نیز جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران در مدیران ایجاد می نماید. ارزش افزوده اقتصادی با ارزش فعلی خالص نیز رابطه نزدیکی دارد.ارزش افزوده اقتصادی با این تئوری که ارزش شرکت تنها با انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت افزایش می یابد سازگار است. ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل انهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه و نه معیارهایی غیر قابل کنترل نظیر ارزش بازار سهام پاسخگو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تامین مالی،نرخ هزینه سرمایه است. به عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می نماید. ارزش افزوده اقتصادی نشان می دهد که ارزش شرکت مستقیما به عملکرد مدیریت بستگی دارد.
ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار شرکت در ارتباط است چرا که ارزش سهام تابعی از ارزش افزوده اقتصادی های آتی پیش بینی شده می باشد. ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که نشان می دهد عملکرد واقعی شرکت نسبت به عملکرد پیش بینی شده اش کاهش یا افزایش داشته است. ارزش افزوده اقتصادی مثبت به این معنی است که ارزش شرکت با درنظر گرفتن هزینه سرمایه به کار گرفته شده افزایش یافته است. ارزش افزوده اقتصادی روش مناسبی برای تعیین اهداف اندازه گیری عملکرد، ارزیابی استراتژی ها، تخصیص سرمایه ها، طراح سیستم های پاداش، افزایش سرمایه و قیمت گذاری است. ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد اقتصادی و پیش بینی با معیارهای دیگری نظیر ارزش افزوده نقدی، ارزش افزوده سهامداران و بازده جریان نقدی روی سرمایه گذاری ها سازگار می باشد. در نهایت اینکه ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد کمتر در معرض تحریف های حسابداری قراردارد.( انواری رستمی و همکاران، 1388)
2-1-2-2)مزایای استفاده از ارزش افزوده اقتصادی:
1- ارزش افزوده اقتصادی رابطه نزدیکی با خالص ارزش فعلی دارد.
2- ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیاری که بیشتر تحت کنترل آنها است، پاسخگو می کند.
]]>