دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه نرمال بودن توزیع باقی مانده ها، ارزش افزوده اقتصادی

6.359 [do_widget id=kl-erq-2]
0.095
بر مبنای نتایج مندرج در جدول شماره3-4 در ارتباط با توصیف یافته ها ملاحظه می شود که:
1) سرمایه در گردش در شرکت های نمونه بر حسب روز اقلا 9388492- و حداکثر13477204 هزار ریال بوده است. به طور متوسط سرمایه در گردش 122351 هزار ریال با انحراف معیار 1229525 ریال بوده است.
2) نسبت جاری در شرکت های نمونه به طور نسبی اقلا 0.17 و حداکثر برابر 9.16 مرتبه بوده است. مقدار متوسط این نسبت در بین شرکت ها 1.334 با انحراف معیار 0.823 مرتبه بوده است.
3) نسبت آنی یا اسیدی و سریع در شرکت های نمونه به طور نسبی اقلا 0.05 و حداکثر برابر 9.16 مرتبه بوده است. مقدار متوسط این نسبت در بین شرکت ها 0874 با انحراف معیار 0.743 درصد بوده است.
4) ارزش افزوده اقتصادی طبق مقادیر محاسبه شده در شرکت های نمونه به هزار ریال اقلا 13732954- و حداکثر برابر 15961181 بوده است. مقدار متوسط این معیار در بین شرکت ها 264320 با انحراف معیار 1658291 هزار ریال بوده است.
5) جریان نقد عملیاتی شرکت ها در بین شرکت های نمونه بر حسب هزار ریال اقلا 1569490- و حداکثر 19395996 بوده است. این معیار به طور متوسط برابر 475278 با انحراف معیار 1831906 درصد اندازه گیری شده است.
4-4) تحلیل پیش فرض ها:
در این تحقیق به تبع تحقیقات مشابه یا مرتبط جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از روش رگرسیون خطی مرکب ترکیبی یا دیتا پنل استفاده شده است. بر همین اساس پیش از به کارگیری روش رگرسیونی ، پیش فرض های استفاده از این روش مورد ارزیابی قرار گرفته اند. این پیش فرض ها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرهای تابعی و مستقل، نرمال بودن توزیع باقی مانده های مدل برآوردی، ثبات واریانس ها، استقلال خطی متغیرهای مستقل، بزرگی یا به سمت یک میل کردن ضریب تعیین برآوردی و پیش فرض های استفاده از داده های تابلویی می باشد. در این بخش از شرح یافته های تحقیق به نتایج ارزیابی این پیش فرض ها اشاره شده است.
الف) نرمال بودن توزیع متغیرها:
آماره های توصیفی جدول شماره3-4 مشتمل بر ضرایب چولگی و کشیدگی نشان می دهد که توزیع متغیرها در نمونه تصادفی تقریبا نرمال است. از آن جهت که مقادیر شاخص های ضریب کشیدگی تقریبا به صفر میل کرده و می توان با اغماض نرمال بودن متغیر ها از جهت کشیدگی یا بلندای توزیع ها را پذیرفت.ولی ضرایب چولگی در همه موارد به لحاظ مقداری بسیار بزرگ تر از حد استاندارد بوده و نمی توان تقارن توزیع را پذیرفت. در عین حال برای قضاوت نسبت به نرمال بودن توزیع متغیرها در سطح جامعه آماری از آزمون ناپارامتریک کولموگروف- اسمیرونوف استفاده شده است. فرض نرمال بودن توزیع متغیر در مقابل نرمال نبودن توزیع آزمون می شود. این آزمون را غالبا در تحقیقات مشابه فقط در مورد متغیرهای وابسته انجام می دهند، ولی در این تحقیق هم برای متغیر وابسته و هم برای متغیرهای مستقل انجام پذیرفته است.
در تحقیقات مشابه می توان با طبقه بندی هر یک از متغیرها از آزمون کااسکودر استفاده کرده یا بدون طبقه بندی از آزمون کلموگروف-اسمیرونوف استفاده کرد که در اینجا روش دوم مورد استفاده واقع شده است. در ابتدا برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته از آزمون کولموگروف اسمیرونوف استفاده شده است. این آزمون برای متغیر ارزش افزوده اقتصادی به عنوان متغیر وابسته تحقیق انجام شد، و نتیجه این آزمون به طور خلاصه در جدول خروجی آزمون K-S در نرم افــزار آماری برای این متغیر به شرح جدول 4-4 است:
جدول 4- 4 .آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته
متغیر
آماره Zکولموگروف اسمیرنوف
سطح معناداری
نتیجه
ارزش افزوده اقتصادی
EVA
9.675
0.000
توزیع نرمال نیست
با توجه به اینکه سطح معنی دار در این جدول به سمت صفر میل کرده است، فرض H1 مبنی بر نرمال نبودن توزیع متغیر وابسته پذیرفته می شود. بر مبنای تحقیقات مشابه یا مرتبط، در این تحقیق با استفاده از لگاریتم مربع مقادیر، متغیر را نرمالیزه شده است . پس از نرمالیزه کردن متغیر وابسته، مجددا آزمون نرمال بودن توزیع انجام و نتایج در جدول شماره5-4 خلاصه شده است:
جدول 5- 4 .آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته پس از نرمال کردن
متغیر
]]>