دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه هزینه و فایده، نیروی انسانی

11-برنامه ریزی راهبردی [do_widget id=kl-erq-2]
اولین گام در برنامه ریزی راهبردی وجود رسالت ها یا آرمان هاست که غایی ترین هدف سازمان، دستیابی به آنهاست. معمولاً رسالت ها را فلسفه وجودی سازمان یا دلایلی می دانند که سازمان برای آنها ایجاد شده است. چنین به نظر می رسد که مشکل اساسی برنامه ریزی راهبردی، به نبود اشتراک یا اجماع نظر درباره اهداف غایی، و در مواقعی، نبود رسالت های معین و مشخص برای برنامه های سازمان بازمی گردد. در حوزه فرهنگ، به دلیل کیفی بودن و قابل تفسیر بودن فعالیت ها، رسیدن به اجماع درباره چشم اندازها(در مقایسه با سایر حوزه ها نظیر حوزه صنعت) به مراتب پیچیده تر است. (دکتر مجید وحید. ص94)
12-برنامه های راهبردی و برنامه های عملیاتی
در نگاه اجمالی، برنامه ها را به دو دسته؛ تحت عنوان «برنامه های راهبردی» و «برنامه های عملیاتی» تقسیم می کنند. از جمله ویژگی های برنامه های راهبردی؛ دراز مدت و کیفی بودن، تنظیم و تصویب شدن در سطوح عالی سازمان، تأثیرپذیری از متغیرهای محیطی و لحاظ کردن این متغیرها در تدوین آنهاست. در مقابل، برنامه های عملیاتی با ویژگی هایی چون کوتاه و میان مدت بودن، تنظیم شدن در سطوح سرپرستی و عملیاتی، منتج شدن از برنامه های راهبردی، و تأثیرپذیری کم تر از عوامل محیطی(در مقایسه با برنامه های راهبردی) شناخته می شوند. به عبارت دیگر، طراحی برنامه های راهبردی با توجه به رسالت ها، مأموریت ها و فلسفه وجودی سازمان، صورت می گیرد. حال آن که طراحی برنامه های عملیاتی، ملهم از برنامه های راهبردی و رویکرد تعیین اهداف کمی و سنجش پذیر، تعیین راه های حصول به اهداف، تخمین هزینه مالی و زمانی و نیروی انسانی مورد نیاز است. (دکتر مجید وحید/ص. 93 – 92)
13-برنامه ریزی عقلایی
برنامه ریزی عقلایی عبارت است از مجموعه ای از اصول یا فنون استراتژیک برای رسیدن به هدف معین… در برنامه ریزی عقلایی، فرایند برنامه ریزی شامل مجموعه ای از روشها تلقی می شود. در این فرایند سیاست گذاران و برنامه ریزان می کوشند مشکلات مهم، نیازها و هدفها را شناسایی و اهداف کلی را به اهداف جزئی تبدیل و شقوق و راه های مختلف دوره عمل را توصیف کنند. همچنین «هزینه و فایده» هر شق خاص نیز مشخص می شود و برنامه عمل آن انتخاب می گردد. آن گاه برنامه به اجرایی و برنامه اجرایی به پروژه تبدیل می شود سپس برنامه اجرا شده با توجه به هدف اصلی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
(دکتر بهرام محسن پور/ص123 – 122)
14-برنامه ریزی تعاملی
… در برنامه ریزی تعاملی، فرایند برنامه ریزی خیلی قالبی و از پیش تعیین شده، نیست. در این الگو، تفسیر عمل، مفهوم مبادله اطلاعات و طبیعت پویای تعامل بین افراد و نظام و محیط مورد تأکید می باشد. طبق این الگو، برنامه ریزی کوششی است به منظور وساطت بین عمل و نظر. در این الگو برنامه ریزی به عنوان یک سلسله روشهای منطقی، مرتبط به هم و دارای توالی تلقی نمی شود؛ بلکه برنامه ریزی از دید این الگو عبارت است از تعامل، تفسیر، تصمیم گیری و باز تعامل، تفسیر و تصمیم گیری.
2-9 اقلیم
اقلیم نتیجه تاثیر توام پدیده های هواشناسی است و حالت متوسط هوا را در یک نقطه دلخواه به دست میدهد. بنابراین وقتی در مورد آب وهوای یک نقطه بحث می کنیم لحظه زمانی را مطرح نمی کنیم. البته اقلیم معنای گسترده تری داشته و تنها به پارامترهای هواشناسی محدود نمی شود.
بلکه مجموعه عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی را در بر می گیرد. (علیزاده، 1377، ص232).
2-9-1- انحراف معیار بارندگی حوضه
انحراف معیار نشان دهنده میزان پراکندگی داده ها بود و هر چه مقدار ان کمتر باشد نشان دهنده نزدیکی اعداد موجود در زنجیره یا سری داده ها به یکدیگر است.
2-9-2- ضریب تغییرات (Coeddicient of Variation)
ضریب تغییرات نیز یکی دیگر از شاخص ها برای بررسی آمار بارندگی می باشد که پراکندگی مشاهدات را مشخص می کند لذا در عرف کارشناسی هنگامی که ضریب تغییرات سالانه بارش یا جریان آب رودخانه‎ها کمتر از 40 درصد باشد رزیم بارش یا جریان را از نوع منظم می دانند و برای مقدار بیش از آن رژیم نامنظم خوانده می شود. (علیزاده، 1377، ص496).
2-9-3- بارندگی ماهیانه
به منظور تعیین و توزیع بارندگی ماهانه در هر یک از محدوده مورد مطالعه های آبریز لازم است از نزدیکترین ایستگاه به ارتفاع متوسط یا مرکز ثقل محدوده مورد مطالعه استفاده نمود و متوسط بارندگی سالانه محدوده مورد مطالعه را که از شکل هم باران مورد محاسبه قرار گفته به نسبت درصدهای ماهانه آن ایستگاه توزیع نمود.
2-9-4- فرسایندگی باران در محدوده مورد مطالعه
مقدار فرسایش حاصل از باران در ماههای مختلف سال بااستفاده از شاخص فرسایندگی باران به روش فورنیه محاسبه می شود.
2-9-5- درجه حرارت
میزان درجه حرارت در یک محدوده مورد مطالعه نیز عامل تعیین کننده در بسیاری از تغییرات محدوده مورد مطالعه است هر چه درجه حرارت هوا بیشتر باشد میزان بخار آب موجود در هوا هم بیشتر است (ولایتی، 1379، ص14).
]]>