دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ژئومورفولوژی ساحلی، تغییرات خطوط ساحلی

[do_widget id=kl-erq-2]

2-2-قلمرو ژئومورفولوژی
در مطالعه ناهمواریهای پوسته جامد زمین می توان سه ناحیه به شرح زیر تشخیص داد:
1- زمین هایی که در آب فرو رفته اند (اعماق دریا ها و دریاچه ها)
2- زمین هایی که خارج از آب هستند یعنی خشکیها.
3- ناحیه تلاقی این دو یعنی ساحل که خود قلمرو ویژه ای است.
2-3-انواع ژئومورفولوژی
2-3-1-ژئومورفولوژی ساختمانی
ژئومورفولوژی ساختمانی از ماهیت سنگها و طرز قرار گرفتن آنها و پدیده هایی که از عمل تکتونیک (مانند خمیده گیهای طبقات، شکستگیها، چین ها و…) حاصل می شود، بحث می کند که می توان گفت قسمت عمده شکل گیریهای پوسته زمین به وسیله این علم شناخته می شوند.
2-3-2-ژئومورفولوژی فرسایشی
گروه دیگر مانند آبهای جاری، باد، یخچالها که موجب کنده کاری ناهمواریها گشته و کم و بیش موجب تخریب و از بین رفتن آنها می گردند، مطالعه این گونه عوامل، ژئومورفولوژی فرسایشی را تشکیل می دهد که گاهی به آن با کمی تفاوت در معنی عبارت ژئومورفولوژی دوره ای اطلاق می شود.
2-4-ژئومورفولوژی ساحلی
ژئومورفولوژی ساحلی از شکل گیری اشکال ساحلی (لندفرم ها)، فرایندهای حاکم بر آن ها و تغییرات صورت گرفته بر آن ها و تعییرات صورت گرفته بر روی آنها بحث می کند. زمین شناسی ساحلی نیز بر تشکیلات و ساختار سنگ ها و رسوباتی تاکید دارد که در نواحی ساحلی وجود دارند. این عوامل پایه مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی را تشکیل می دهند. (یمانی، مجتبی، 1392، ص1)
2-4-1-زمینه های مطالعاتی ژئومورفولوژی ساحلی را می توان به صورت زیر برشمرد
1) شکل گیری لندفرم ها در ارتباط با زمین شناسی، فرایندها، نوسانات اقلیمی و نوسانات سطح نسبی دریا و خشکی.
2) تغییرات خطوط ساحلی طی دوره های مختلف و تحلیل علل این تغییرات.
3) فرایندها و واکنش های کرانه نزدیک، به ویژه در سطح سواحل ماسه ای.
4) شواهد تاریخ زمین شناسی و به ویژه تغییرات سطح دریا و خشکی و نوسانات اقلیمی.
5) منشا و الگوهای حرکت رسوبات ساحلی.
6) طبقه بندی فرایندهای هوازدگی در ناحیه ساحلی.
ساحل محل تلاقی پهنه های آبی و خشکی است و عرصه فعالیت عواملی نظیر فرایند های هیدرو دینامیکی و دینامیکی فعال و مرتبط با شرایط زیستی، اقلیمی و موقعیت قرارگیری آنها می باشد. فرایند های فرسایش، اشکال کاوشی و تراکمی متنوعی را در این محیط ایجاد می کند (نوحه گر و یمانی در کتاب ژئومورفولوژی ساحل شرقی تنگه هرمز، 1385)
سواحل نوعی از سیستم های حساس و ظریف محیطی به شمار می روند. زیرا تحت تاثیر فرایندهای مورفودینامیک حاکم بر این نقاط، تحول در آنها نسبتا سریع است و شاید از این نظر قابل مقایسه با سایر سیستم های ژئومورفولوژی نباشند (نوحه گر و یمانی در کتاب ژئومورفولوژی ساحل شرقی تنگه هرمز، 1385)
زمین شکل های ساحلی به عمل متقابل بعضی فرایندها مانند عمل امواج، جزرو مدّ، جریانها و مواد محلی وابسته اند (کوک و دورکمپ، 1378، 145). کلتات نیز (1378، 112) فرایندهای شکل زا در اراضی ساحلی را با سه عنوان شرح داده است:
]]>