دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


تکه ای از متن پایان نامه :


 


اکبر نژاد و همکاران (1390) تحقیقی با عنوان «مقایسه تأثیر تمرینات تناوبی و تداومی بر برخی عوامل خطرزای قلبی ـ عروقی زنان انجام دادند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی بر برخی عوامل خطرزای قلبی ـ عروقی زنان جوان چاق بود. به این مقصود 36 آزمودنی چاق غیر فعال با شاخص توده بدنی بالای 30 انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه 12 نفری (گروه تمرین تناوبی با میانگین و انحراف استانداردهای قد، وزن و سن 8/5 + 2/163 سانتی‌متر، 8/11 + 8/86 کیلوگرم و 3/1 از تمرینات، اوج اکسیژن مصرفی به میزان 65/22 درصد (002/0 = P) در گروه تناوبی و 55/8 (036/ = P) در گروه تداومی بهبود یافت، تمرین تناوبی با شدت بالا سبب سازگاری‌های معنی‌‌دار بیشتری در اوج اکسیژن مصرفی گردید (004/0 = P). تمرینات هوازی تناوبی با شدت بالا باعث افزایش اوج اکسیژن مصرفی بیماران، پس از جراحی بای‌پس عروق کرونر گردید. از آنجا که اوج اکسیژن مصرفی، منعکس کننده‌ی پیوستار بین سلامتی و بیماری قلبی ـ عروقی و مرگ حاصل از آن می باشد. اطلاعات حاضر می‌تواند در طراحی مؤثرترین برنامه‌ی تمرینی در بهبود سلامتی بیماران در آینده مفید واقع گردد (زیلایی بوری، 1389).


سالیانه و گائینی (1386) در پژوهش خود به مقایسه‌ی تأثیر دو شیوه‌ی تمرینی هوازی تناوبی و تداومی بر تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین پرداختند. آزمودنی‌های این پژوهش 50 دانشجوی مرد با دامنه‌ی سنی 19 تا 23 سال بودند. که به روش تصادفی انتخاب و در دو گروه 25 نفری هوازی تناوبی و تداومی قرار گرفتند، که هر دو گروه به مدت 8 هفته، هر هفته 5 جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقیقه به فعالیت تعیین شده پرداختند. میزان تغییرات غلظت هورمون به عنوان متغیر اصلی و عوامل خونی و بیشینه‌ی اکسیژن مصرفی به عنوان متغیرهای کنترلی به صورت پیش و پس آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

بررسی‌های انجام گرفته نشان داد که یک دوره‌ی فعالیت دوی هوازی تناوبی (P = 0/230) و تداومی (P = 0/635) بر تغییرات غلظت هورمون EPO تأثیر معنی‌داری ندارد. علاوه‌بر این فعالیت تناوبی مورد نظر بر میزان (P = 0/2000) VO2 max معنی‌دار بوده. از طرفی تأثیر یک دوره دوی هوازی تداومی بر تعداد، اما یک دوره فعالیت دوی هوازی تداومی بر VO2 max تأثیر معنی‌داری داشته می باشد (P = 0/27) (سالیانه، 1386).


سیاهکوهیان و خدادادی(1391) در پژوهشی با عنوان «تأثیر تمرینات تناوبی شدید و تمرینات تداومی متوسط بر شاخص‌های هوازی و بی‌هوازی در پسران ورزشکار»، در بخشی از کمتر از گروه کنترل (P < 0/05) و توان هوازی آن به طور معنی‌دار بالاتر از گروه کنترل بود (P < 0/05) (رحمانیان، 1379).


دبیری روشن و همکاران (1389) در تحقیق خود با عنوان «تأثیر چهار هفته بی‌تمرینی پس از دوازده هفته تمرینات تداومی و تناوبی هوازی»، هدف از این پژوهش را بررسی تأثیر چهار هفته بی‌تمرینی پس از دوازده هفته تمرینات تداومی و تناوبی هوازی بر پروتئین واکنش دهنده C با حساسیت زیاد (HS – CRP) در موش‌های صحرایی (با وزن 325 / 625 ± 4/93 گرم و سن 21 ماه که دست کم سه ماه از اتمام دوران باروی آنها گذشته بود) بیان نمودند. بدین مقصود 80 سر موش صحرایی ماده مسن نژاد ویستارب با شرایط وزنی و سنی مشابه انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه اصلی تداومی، تناوبی هوازی و کنترل و ده زیر گروه ـ هر گروه شامل 8 سر موش ـ تقسیم شدند. پروتکل تمرینی آغاز به مدت 12 هفته و هفته‌ای 5 جلسه و هر جلسه با سرعت و مدت تعیین شده اجرا گردید. آنگاه پروتکل بی‌تمرینی به مدت 4 هفته اجرا گردید. خون‌گیری در سطوح پایه به دنبال 12 تا 14 ساعت ناشتایی در چهار مرحله با شرایط مشابه انجام و مقادیر HS – CRP  و شاخص‌های کنترلی HDL – C . LDL – C نیز اندازه‌گیری گردید. با در نظر داشتن این نتایج می‌توان گفت تمرینات تداومی و تناوبی هوازی موجب مهار پاسخ التهابی شده و مقادیر این شاخص طی دوره بی‌تمرینی تحت تأثیر نوع تمرین قرار نگرفته می باشد (دبیدی روشن، 1389).

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله- دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد
 
 
 

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : مطالعه و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی]]>