دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

رسانه های الکترونیکی، برنامه های تلویزیونی

متغیرهای فردی:1- جنس 2- سن 3- تحصیلات
عینیت و بی طرفی (تعادل)
بی غرضی(عدم سوگیری)
جامعیت (داشتن علم و تخصص لازم)
اعتبار رسانه در نزد مخاطب
جذابیت
قابلیت اعتماد (اعتبار رسانه نزد مخاطب درگذشته)
اعتماد مخاطب به رسانه
انگیزه
5-2- فرضیه های پژوهش
1. کارکرد سریالهای پخش شده از تلویزیون در سال 90- 1389 از دیدگاه جامعه مورد مطالعه مطلوب بوده است.
2. سریال های پخش شده از تلویزیون در سال 90- 1389 در افزایش اعتماد مخاطبین به رسانه موفق بوده اند.
3. به نظر می رسد برخی عوامل غیررسانه ای در اعتماد مخاطب به رسانه تاثیرگذار هستند.
4. به نظر می رسد که برخی از عوامل رسانه ای بر میزان اعتبار رسانه در نزد مخاطب و در نتیجه اعتماد او به رسانه نقش دارند.
6-2- تعریف مفهومی متغیرها
کارکرد
کارکرد که در لغت به معنای نقش،وظیفه،خدمت،نتیجه و نظایر آن بکار رفته، در واقع به معنای فعالیت یا کار معینی است که یک عنصر در ساختار اجتماعی برای کل نظام اجتماعی ایفا می نماید (صداقتی، 1388: 172). در جامعه شناسی، کارکرد به نتایج و آثار عینی نهادها و ساختهای اجتماعی گفته می شود. منظور این است که هر نهاد اجتماعی دارای کارکرد معینی است که به نحوی در دوام و پایداری آن موثر است. نهادها دارای کارکردها یا نقش های ویژه ای هستند یعنی هر یک از آنها وظیفه و کار معینی برای جامعه انجام می دهند و آنچه انجام می دهند با آنچه مقرر است انجام دهند، رابطه دارد (قنادان،140:1384).
رسانه
اصطلاح رسانه های گروهی غالباً به وسایل یا تدابیر فنی که ارتباط جمعی از طریق آنها به وقوع می پیوندد، اطلاق می شود. از این دیدگاه رسانه های گروهی را می توان مشتمل بر رسانه های چاپی و رسانه های الکترونیکی قلمداد کرد.
رسانه های چاپی: روزنامه ،مجله ،کتاب،جزوه، نشریات ادواری به صورت مراسله مستقیم تابلوهای تبلیغاتی، آسمان نویسی (نشان دادن پیامهای تبلیغاتی از طریق هواپیما) و دیگر تدابیر فنی که پیامی را با توسل به حس بینایی به توده ها می رساند.
رسانه های الکترونیکی: الف: برنامه های رادیو و صفحات گرامافون که متوسل به حس شنوایی می شوند.
ب: برنامه های تلویزیونی، فیلم های سینمایی و برنامه های ضبط شده بر نوار ویدئو که هم به حس شنوایی و هم به حس بینایی متوسل می شوند.
رسانه های گروهی پدیده اجتماعی نسبتاً تازه ای است که تنها چند صد سال عمر دارد. پیدایی رسانه ها منوط به دو تحول عمده بوده است:1- وجود یک تکنولوژی نسبتاً پیشرفته که بتواند ابزار مورد لزوم را تولید یا فراهم نماید. 2- سطحی از سواد در میان گروه کثیری از مردم که در کنار آن تکنولوژی بتوانند از آگاهی های منتشره بهره برداری کنند (هارولدمن 17:1378).
رسانه یک واسطه عینی و عملی در فرآیند یا فرآیندهای برقراری ارتباط است با توجه به تعریف، دو نوع کارکرد آشکار و نهان برای رسانه ها را بدین گونه می توان مطرح کرد:

]]>