رشته های تحصیلی

سطح استنباطی، از آزمون خی دو یک متغیره استفاده شد.
شیوه گردآوری اطلاعات:
با توجه به روش پژوهش (توصیفی – پیمایشی)گردآوری اطلاعات از طرق مختلفی انجام گردید.
مطالعه کتب و مدارک موجود در کتابخانه.
مراجعه به شبکه ها و پایگاه های اطلاعاتی اینترنت.
استفاده از پایان نامه های دانشکده که موضوعی مرتبط با موضوع تحقیق داشتند.
استفاده از پایان نامه های دانشگاه های دیگر در رابطه با موضوع تحقیق.
مراجعه به نشریاتی که حاوی مقالاتی پیرامون موضوع تحقیق بودند.
مطالعه مقالاتی که به صورت پراکنده چه به صورت چاپی و یا به صورت نسخه دیجیتالی موجود بودند و ….
فصل چهارم
تحلیلیافته های تحقیق
مقدمه:
آموزش مجازی یک فرایند جدید در آموزش است که بر اساس فناوری های رایانه ای چند رسانه ای و پردازشگرها شکل گرفته است وانعطاف زیادی را در روش شناسی آموزشی،مدیریت محتوی،تعامل استادان و دانشجویان ،سازماندهی و ساختار دوره هاو ارزیابی دانشجویان بوجود آورده است. آموزش مجازی ارائه آموزش از طریق وسایل الکترونیکی است.این نوع آموزش برای آن دسته از یادگیرندگان که به دلایل مختلفی تمایل دارند به صورت مجازی آموزش ببینند،جذابیت ایجاد میکند.(جوادی فرد،1390)
امروزه توسعه علمی و فناوری های جدید، جامعه بشری را به سویی می کشاند که استفاده از آموزش مجازی، اجتناب ناپذیر است.توانایی آموزش مجازی برای کمک به همگانی کردن آموزش،رفع نابرابری های آموزشی و تکمیل برنامه های مدرسه و دانشگاه بسیار ضروری می باشد.(بهشتی،1383)
در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی واستنباطی استفاده شده است.در بخش توصیفی شاخص های آماری از قبیل فراوانی،درصد ودرصد تراکمی و در بخش استنباطی، برای پاسخگویی به سوالات تحقیق، از خی دوی تک متغیره استفاده شده است. پاسخ هر سوال تحقیق در قالب یک جدول آورده شده است.
بخش توصیفی:
جدول 1-4:تعداد دانشجویان به تفکیک گروه آموزشی
نام گروه
جامعه آماری
نمونه
عودت داده شده
روان شناسی
372
24
18
علوم تربیتی
671
45
41
مشاوره
319
18
16
تربیت بدنی
120
7
7
کتابداری
68
6
6
جمع
1550
100
90
همانگونه که داده های جدول فوق نشان می دهد جامعه آماری دانشجویان کارشناسی ارشد که در این تحقیق مدنظر بودند در سال تحصیلی 91-1388،1550 نفر بوده اند که از این تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به آنها پرسشنامه داده شد که تعداد 90 تا از آنها به محقق عودت داده گردید.مشاهده می شود اکثریت دانشجویان در گروه تحصیلی علوم تربیتی و پس از آن روان شناسی مشغول به تحصیل می باشند.
جدول 4-2:تعداد اساتید به تفکیک گروه آموزشی
نام گروه
عودت داده شده
جامعه آماری
50
نمونه
30
روان شناسی
4
علوم تربیتی
8
کتابداری
2
تربیت بدنی
1
مشاوره
2
جمع
17
با توجه به جدول فوق مشاهده می شود،جامعه آماری اساتید در این تحقیق 50نفر بوده اند که از این تعداد
30نفر روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند و به آنها پرسشنامه داده شد که تعداد 17 تا از آنها به محقق عودت داده شد.رشته های تحصیلی اساتید در جدول آورده شده است.همانند گروه دانشجویان،اکثریت اساتید نیز در گروه تحصیلی علوم تربیتی و پس از آن روان شناسی قرار دارند.
شاخص های آمار توصیفی مربوط به گروه اساتید:
جدول4-3:شاخص های آماری مربوط به سمت
شاخص های آماری
سمت
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
مدیر گروه
2
11.8
11.8
100.0
هیئت علمی
15
88.2
جمع
17
100%
جدول بالا داده های مربوط به سمت اساتید را نشان می دهد.از این داده ها درمی یابیم که 15نفر از اساتید (88.2درصد)جزء هیئت علمی دانشکده و 2نفر(11.8درصد)مدیر گروه می باشند.
جدول 4-4:شاخص های آماری مربوط به میزان تحصیلات
شاخص های آماری
مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
کارشناسی ارشد
2
11.8
11.8
100.0
دکتری
15
88.2
جمع
17
100
شاخص های آماری مرتبط به میزان تحصیلات اساتید در جدول فوق، بیانگر آن است که 88.2درصد از اساتید دارای مدرک دکتری و 11.8 درصد از آنها دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند.
جدول4-5:شاخص های آماری مربوط به جنسیت
شاخص های آماری
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
مرد
11
64.7
64.7
100.0
زن
6
35.3
جمع
17
100
در مورد جنسیت اساتید،جدول فوق نشان می دهد که 64.7 درصد از آنها مرد و 35.3 درصد زن می باشند.
جدول4-6:شاخص های آماری مربوط به سابقه تدریس
شاخص های آماری
سابقه
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
5
12
13
15
17
19
21


23
24
25
28
30
32
35
بی پاسخ
جمع
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
17.6
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
100
6.2
12.5
18.8
25.0
31.2
50.0
56.2
62.5
68.8
75.0
81.2
87.5
93.8
100.0
سابقه تدریس اساتید پاسخ دهنده در جدول فوق آورده شده است.بیشترین فراوانی مربوط به سابقه تدریس 19سال است که دارای فراوانی 3 می باشد.هرکدام از دیگر اساتید سابقه تدریس متفاوتی با سایرین داشته است.تنها 1نفر به سوال پاسخی نداده است.
سوال اول:آیا شما دارای پست الکترونیکی هستید؟
جدول 4-7:شاخص های آماری مربوط به سوال اول
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
بله
14
82.4
93.3
100.0
خیر
1
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


5.9
بی پاسخ
2
11.8
جمع
17
100%
حدول بالا داده های مربوط به پاسخ سوال اول را بیان می دارد.اکثریت اساتید (82.4درصد) دارای دارای پست الکترونیکی هستند .11.8درصد پاسخی نداده اند و تنها 1نفر (5.9درصد)پاسخ منفی داده است.
سوال دوم:آیا شما دارای سایت شخصی بر روی اینترنت هستید؟
جدول 4-8:شاخص های آماری مربوط به سوال دوم
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد


]]>