علمی

روانشناسی با موضوع تعامل سوگیری توجه و سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی

به نظر می رسد راه تحقیق های انجام شده در بخش ارتباطات زنجیره ای مؤلفه های برنامه کاهش سوگیری شناختی بسیار سریع تغییر جهت داده و بر تاثیر برنامه های ترکیبی این مؤلفه ها متمرکز شده. این ضعفه اونجا پررنگ می شه که حتی درصورت تاثیر برنامه های ترکیبی، می باید سهم برنامه هر مؤلفه مشخص شه تا بشه درک دقیقی از نقش مؤلفه ها و ساختار های سودار درگیر در پروسه پردازش اطلاعات به دست آورد.

در مطالعه تاثیر برنامه های ترکیبی، بروسان[۶]، هاپیت[۷]، شلفر[۸]، سایلنس[۹] و مکینتاش (۲۰۱۱) تاثیر ترکیب مؤلفه های توجه و تفسیر برنامه کاهش سوگیری شناختی رو روی ۱۳ فرد مضطرب بالینی با چهار جلسه آموزشی مورد امتحان قرار دادن. یافته های کاهش توجه به تهدید و پیشرفت سوگیری تفسیر مثبت به همراه کاهش اضطراب صفت و حالت شرکت کنندگان گروه آزمایش رو تایید کرد.

اضطراب

برد، ویسبرگ و امیر (۲۰۱۱) هم تاثیر ترکیب مؤلفه های توجه و تفسیر رو در افراد با اضطراب اجتماعی آزمایش کردن. این برنامه، ترکیبی از آزمایه پروب دات و پارادایم رابطه کلمه-جمله بود تا توجه و تفسیر آدما به دور از محرک های منفی (از راه ارائه پروب پشت چهره خنثی) و تفسیرهای تهدیدآمیز (با ارائه بازخورد مثبت به تفسیرهای خنثی و بازخورد منفی به تفسیرهای تهدیدآمیز) جهت داده شه. برنامه دو بار در هفته و در هشت جلسه اجرا شد. افراد گروه آزمایش پشت آزمون در مقایسه با گروه کنترل، نمره اضطراب اجتماعی کمتری در پرسشنامه های خودگزارشی به دست آوردن. علاوه بر اون در تکلیف سخنرانی هم با اضطراب کمتر و کارکرد بهتر نسبت به پیش آزمون آزمایش شدن. در آخر اینکه اندازه اثر این برنامه ترکیبی نسبت به درمان های شناختی-رفتاری و دارویی، متوسط تا بالا گزارش شد.

 

[۱] Posner Task

[۲] Interpretation Questionnairre

 

[۳] White

[۴] Suway

[۵] Pine

[۶] Brosan

[۷] Huppitt

[۸] Shelfer

[۹] Sillence