دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

روان شناختی دانش آموزان، حمایت اجتماعی ادراک شده

روزنامه شرق. 1389. تاریخچه جراحی پلاستیک، شماره 1173، 14. [do_widget id=kl-erq-2]
ریتزر‏، جورج (1374)، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر‏، ترجمه محسن ثلاثی‏ تهران: علمی.
زاهدی فر پ. 1388. واکاوی علل اقدام به اعمال جراحی زیبایی، انجمن جامعه شناسی ایران. (isa.org.ir)
شکوری ص. 1391. شاخص های تصویر بدنی در جامعه مدرن. پایگاه تحلیل خبری خانواده و زنان.
http://mehrkhane.com/fa/news
صفارزاده آ. 1386. پیامدهای ناخواسته جراحی زیبایی در ایران. تهران: پایگاه اطلاع رسانی ایران سلامت.
عباس زاده م، اقدسی علمداری ف، سعادتی م، مبارک بخشایش م. 1391. مطالعه جامعه شناختی گرایش به زیبایی با عمل جراحی پلاستیک و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان و دختران 64-16 ساله شهر تبریز). فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 23 (3)، 140-123.
غلامرضایی ز؛ پورشافعی هـ ؛ دستجردی ر. 1388. مقایسه بهزیستی روان شناختی دانش آموزان تیزهوش و عادی، فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 2 (1-4)، 42-47.
فاتحی ا ق. اخلاصی ا. 1387. مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی بدن (مطالعه موردی زنان شیراز). فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 41، 1-33.
فاضلی م. 1382. مصرف و سبک زندگی، قم: انتشارات صبح صادق.
قاسمی ع؛ مؤمنی م؛ خانکه ح. ر. 1388. مقایسه تصویر بدنی معلولین ورزشکار با معلولین و غیر معلولین غیر ورزشکار مرد، فصلنامه توانبخشی، 1 (4)، 26-31.
قائدی غ ح. یعقوبی ح. 1387. بررسی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر. مجله ارمغان، 13 (2)، 81-69.
قلعه بندی م ف؛ افخم ابراهیمی ع. 1383. الگوهای شخصیتی متقاضیان زیبایی، فصلنامه روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران، 9 (36)، 4-9.
کرد تمینی، ب. (1384)، نقش ازدواج مجدد در سلامت روانی همسران و فرزندان شاهد استان سیستان و بلوچستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
گیدنز آ. 1387. تجدد و تشخص. (ترجمه ناصر موفقیان)، چاپ پنجم، تهران: نشر نی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1995).
محب ن، حسینی نسب د، کلاهی پ. 1388. بررسی مقایسه ای اختلالات شخصیت در میان طالبان جراحی زیبایی و افراد عادی. فصلنامه زن و مطالعات خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز ،1 (3):106-91.
محمدپناه اردکان ع، یعقوبی ح، یوسفی ر. 1391. صفات شخصیت و سبکهای دفاعی در افراد داوطلب جراحی زیبایی، فصلنامه پوست و مو، 3 (2)، 82-72.
محمدی ن، سجادی نژاد، م س. 1386. رابطه نگرانی تصویر بدنی، ترس از ارزیابی منفی و عزت نفس یا اضطراب اجتماعی. فصلنامه علمی_پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 2 (5)، 55-70.
ملکان راد ح. 1390. تاریخچه حراجی پلاستیک، روزنامه سلامت، شماره 1979.
میرساردو ط، کلدی ع ر، عطایی ب. 1389. رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و گرایش زنان به جراحی زیبایی در بین زنان شهر کرج، فصلنامه زن و مطالعات خانواده، 3 (10) ، 164-145.
میکائیلی منیع ف. 1388. مقایسه بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان دبستانی دارای کم توان ذهنی و عادی، فصلنامه تعلیم وتربیت استثنایی، (92) 88 .
میلانی فرد، ب. 1386. بهداشت روانی، تهران: نشر قومس.
]]>