دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

روایی و پایایی ابزار سنجش و اندازه گیری، میزان آلفای کرونباخ

کلیات تحقیق

1-3روش تحقیق ومراحل پژوهش [do_widget id=kl-erq-2]
روش تحقیق در این پایان نامه از نوع مطالعات توصیفی، تحلیلی می باشد و به روش کتابخانه ای انجام می پذیرد. اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب، مجلات علمی وپژوهشی، مقالات و سایت های اینترنتی گردآوری شده است.
مطالعات کتابخانه ای، به عنوان محور اصلی و اساسی در زمینه دسترسی به اطلاعات و منابع مورد نظر قرارگرفته است و سعی گردیده با فیش برداری از منابع مختلف و تاکید بر منابع مهم کتابخانه ای زمینه قوام یابی اطلاعات تحقیق بیشتر گردد. برای تحلیل اطلاعات به دست آمده و کمیت بخشی به آن از نرم افزار spssاستفاده شده است.
1-1-3- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشد.از آنجا که جوامع آماری معمولاً از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و محققان نمی توانند به تمام آنها مراجعه کنند.بنابراین ناگزیرند به انتخاب جمعی از آنها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه اکتفا کنند (حافظ نیا، 1387، صص 120-119)لذا جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دختر وپسرومعلمان زن و مردشهرستان رودبار می باشند.
2-1- 3- حجم نمونه
همان طوری که گفته شد جامعه آماری،دانش آموزان و معلمان زن و مرد شهرستان رودبار می باشند، انتخاب تعداد نمونه ها، با توجه به موضوع تحقیق و آگاهی های اولیه از جامعه آماری، هم چنین گستردگی محدوده ی مورد مطالعه، کمبود وقت و امکانات، تعداد 384 پرسشنامه به صورت تصادفی و سهمیه ای میان معلمان ودانش آموزان به صورت مساوی توزیع گردید. مخاطبان این پرسش نامه شامل معلمان زن و مرد و دانش آموزان دختر و پسر بودند که در این شهرستان حضور داشتند و به سؤالات پرسشنامه پاسخ گفتند.
2-3روش تجزیه و تحلیل
پس از جمع آوری داده های میدانی از طریق پرسشنامه، اطلاعات خام موجود وارد نرم افزار SPSS گردید، ابتدا به تحلیل توصیفی، سپس در ادامه جهت دستیابی به نتایج و اهداف اصلی تحقیق با استفاده از آمار استنباطی و آزمون های مرتبط به تحلیل داده ها پرداخته شد.
1-2-3 روایی و پایایی ابزار سنجش و اندازه گیری
منظور از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد)موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های مناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی،1382،288 )
لذا برای رسیدن به روایی تحقیق مراحل زیر انجام شده است:
1- مطالعه متون و منابع علمی و مشخص نمودن شاخص های هر کدام از ابعاد.
2- تهیه پرسشنامه با استفاده از نظر استاد راهنما
3- در نهایت پرسشنامه در قالب2 فرضیه مورد نظر تنظیم گردید.
بنابراین روایی ابزار با بهره گیری از روش اعتبار محتوا به لحاظ این که به تائید استاد محترم راهنما رسیده است تامین می گردد.برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی”استفاده می کنیم واندازه آن معمولاًبین صفر تا یک تغییر می کند .ضریب پایایی صفر معرّف عدم پایایی وضریب پایایی یک ، معرّف پایایی کامل است. در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . چراکه تقریباً در همه موارد ، آلفای کرونباخ را می توان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد.در این روش ، اگر ضریب آلفا کمتر از 60% باشد معمولاً اعتبار آن ضعیف تلقی می شود ، دامنه 70% قابل قبول و بیش از 80% خوب تلقی می شود. با توجه به موارد مذکور میزان آلفای کرونباخ متغیرها با استفاده ازپرسشنامه بصورت زیر بدست آمد.
که در آن
N= تعداد سوالات پرسشنامه
= واریانس سوال I ام
= واریانس کل پرسشنامه

]]>