دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

روش آلفای کرونباخ، شناسایی و تشخیص

این مقیاس توسط وکسلر ( 1969 ) به منظور سنجش هوش کودکان تهیه شده است. مقیاس هوش کودکان در سال 1972 مورد تجدید نظر قرار گرفت. این مقیاس، هوش کودکان گروه سنی 6 سال تا 16 سال و 11 ماه و 30 روز را اندازه گیری می کند. این مقیاس از 12 خرده آزمون تشکیل شده است. مقیاس کلامی کودکان شامل خرده آزمون های اطلاعات عمومی، درک و فهم، محاسبات، شباهت ها، خزانه ی لغات و حافظه اعداد می باشد و مقیاس عملی کودکان شامل خرده آزمون های تکمیلی تصاویر، تنظیم تصاویر، طراحی با مکعب ها، الحاق قطعات، رمز گردانی و مازها می باشد. در مقیاس هوش وکسلر کودکان، خرده آزمون های حافظه عددی و مازها به عنوان آزمون های تکمیلی به حساب آمده است. این آزمون از جمله مقبول ترین و پرمصرف ترین آزمون ها برای ارزیابی هوش کودکان است. اعتبار این آزمون از طریق دو نیمه کردن برای هوش بهر کلی 97٪، برای هوش بهر کلامی 97٪ و برای هوش بهر عملی 93٪ گزارش شده است ( مارنات، 2003 ؛ ترجمه پاشا شریفی و نیکخو، 1386 ) در این پژوهش از فرم فارسی این مقیاس که توسط شهیم (1373 ) جهت هوش کودکان 6 تا 13 ساله هنجاریابی شده استفاده شده است. اعتبار این آزمون با روش دو نیمه کردن برای هوش کلی ، هوش کلامی و هوش غیر کلامی به ترتیب 94٪، 90٪ و 96٪ گزارش شده است. همچنین همبستگی آزمون با پیشرفت تحصیلی 88٪ و با میزان باز آزمایی 85٪ گزارش شده است. [do_widget id=kl-erq-2]
3-7 آزمون ادراک دیداری – حرکتی بندر – گشتالت :
آزمون بندر – گشتالت، توسط لور تا بندر در سال 1938 برای ارزیابی سطح بالیدگی ادراکی – حرکتی کودکان طرح ریزی شد. این آزمون مرکب است از 9 طرح جداگانه که هریک در یک زمینه ی سفید روی کارتی جداگانه چاپ شده است. کارت اول با علامت اختصاری A مشخص شده است و بقیه کارتها از 1 تا 8 شماره گذاری شده است که به ترتیب به آزمودنی ارائه شده تا آن را در یک کاغذ A4 ترسیم کند ( لطف آبادی ، 1385 ) .
برای نمره گذاری این آزمون از 8 نظام متفاوت استفاده شده است. نظام نمره گذاری غالب آنهایی هستند که توسط کوپیتز ( 1963 -1975 ) پاسکال و ساتل ( 1951 ) تدوین شده اند. اعتبار باز آزمایی بر اساس نظام پاسکال و ساتل ( 1951 ) 70 درصد گزارش شده است.
اعتبار باز آزمایی این آزمون با نظام کوپیتز بر حسب سن و فاصله زمانی در اجرا از 53 دزصد تا 90 دزصد گزارش شده است. روایی آن از طریق محاسبه همبستگی با آزمون ادراک دیداری فراستیگ 65 درصد به دست آمده است ( مهری نژاد، صبحی قراملکی، 1391 ).این آزمون توسط براهنی ( 1371 ) روی 767 کودک 5 تا 11 ساله تهرانی هنجار یابی شده است. که ضریب پایایی آزمون با روش باز آزمایی بسته به سطوح سنی در دامنه ای از 81 درصد تا 96 درصد گزارش شده است.
ادراک بینایی شامل 5 مهارت ادراکی- عملیاتی است که شامل تمرین هایی جهت تقویت و اصلاح این زمینه هاست. این زمینه ها عبارتند از:
1-توانایی هماهنگی حرکتی و چشمی
2-تشخیص شکل از زمینه
3-درک ثبات شکل
4-ادراک فضایی(وضعیت در فضا)
5-ادراک جزء و کل(تکمیل دیداری)
3-8 آزمون حافظه فعال
برای سنجش حافظه فعال از خرده مقیاس حافظه فعال نسخه نوین هوش آزمای تهران – استنفورد – بینه (کامکاری،1390) استفاده شد. این نسخه به عنوان نسخه مطلوب در راستای سنجش روان شناختی با تاکید بر سازه هوشی در دامنه سنی 2 تا 90 سالگی کاربرد داشته و از آن می توان در زمینه های شناسایی و تشخیصی و گمارشی افراد، در برنامه های آموزش و پرورش ویژه، استفاده به عمل آورد. این آزمون شامل 2 حیطه غیر کلامی و کلامی می باشد که هر حیطه نیز شامل 4 خرده مقیاس: دانش ، پردازش دیداری – فضایی، استدلال کمی و حافظه فعال می باشد.
در مقیاس استنفورد – بینه، اعتبار با تاکید بر تجانس درونی برای هر شاخص پنجگانه از 90% تا 92% وبرای هر خرده آزمون از 84% تا89 % متغیر است. ضریب اعتبار برای نمرات مقیاس کل 98%، غیرکلامی95% و کلامی 96% است که موارد بالاتر از 90% در حیطه اعتبار معرف ویژگی مطلوب روان سنجی در حیطه تجانس درونی آزمون فوق است (کرنی، باربارا و گیلمان،2004).
3-8-1خرده مقیاس حافظه فعال غیرکلامی
در این آزمون،آزمونگر 8 مکعب را در دو ردیف زرد و قرمز روی کارت طرح بندی قرار داده و سپس با ترتیب خاصی به آن ها ضربه می زند.آزمودنی در ابتدا بایستی با همان ترتیب ضربه زده شده آن ها را تکرار کند و در سطوح بعدی با تاکید بر مکعب های قرار گرفته شده در ردیف زرد و قرمز با نظم خاصی ضربه ها را انجام دهد.
3-8-2 خرده مقیاس حافظه فعال کلامی
در این آزمون در ابتدا آزمونگر جملاتی را می خواند و آزمودنی بایستی جملات را با همان ترتیب خوانده شده، تکرار کند و در سطح بعدی، آزمودنی بایستی بعد از شنیدن چندین جمله ی خوانده شده توسط آزمونگر،کلمات آخر همه جملات را به یاد آورده و آن ها را بازگو کند.
3-9 آزمون دیکته
این آزمون محقق ساخته، با توجه به تغییرات کتاب درسی تازه تالیف (1391) بخوانیم و بنویسیم پایه دوم وسوم دبستان تهیه شد. روایی محتوایی این آزمون توسط 5 تن از متخصصان تایید شد.
برای بررسی پایایی آزمون ساخته شده، نتایج تحلیل نشان داد که ضرایب پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ در کل نمونه مورد بررسی 84/0 میباشد و در دانشآموزان کلاس دوم 72/0 و در دانشآموزان کلاس سوم 86/0 میباشد. همچنین ضرایب پایایی به روش تصنیف گاتمن 88/0 برای کل نمونه، 72/0 برای کلاس دوم و 90/0 برای کلاس سوم می باشد. در جدول 3-1 ضرایب همبستگی بین مولفه های دیکته با نمره کل در مرحله اول آزمون آمده است.
]]>