دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

روش حداقل مربعات معمولی، میزان افشای اختیاری

4-3 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق [do_widget id=kl-erq-2]
از آنجایی که در انجام این تحقیق به منظور تخمین پارامترهای مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می گردد و این روش بر این فرض استوار است که متغیر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال باشند و توزیع غیرنرمال نمونه منجر به تخطی از مفروضات این روش برای تخمین پارامترها می شود، لذا لازم است نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه این موضوع از طریق آماره جارکیو- برا مورد بررسی قرار می گیرد. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر می باشد:
اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از 05/0 باشد (Prob>.05) فرضیه مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته می‏شود. نتایج آزمون جارکیو – برا برای متغیر وابسته تحقیق (میزان افشای اختیاری) در نگاره 4-2 ارائه شده است.
نگاره 4-2) نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق
متغیر
آماره جارکیو -برا
سطح اهمیت
میزان افشای اختیاری
()
707/12
0017/0
با توجه به این که سطح اهمیت آماره جارکیو – برا برای متغیر امتیاز افشای اختیاری کمتر از 05/0 می باشد بنابراین فرضیه مبنی بر نرمال نبودن توزیع متغیرها در سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار می‏گیرد و بیانگر این است که متغیر افشای اختیاری از توزیع نرمال برخوردار نمی‏باشند. بنابراین لازم است قبل از آزمون فرضیه ها متغیرهای تحقیق نرمال سازی شوند. در این مطالعه برای نرمال سازی داده ها از تابع انتقال جانسون بهره گرفته شده که فرآیند و نتایج آن در پیوست ارائه شده است. نتایج حاصل از آزمون جارکیو – برا بعد از فرآیند نرمال سازی داده ها به شرح نگاره 4-3 می باشد.
نگاره 4-3) نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی
متغیر
آماره جارکیو -برا
سطح اهمیت
میزان افشای اختیاری
()
089/1
5799/0
با توجه به نگاره‏ 4-3، از آنجایی که بعد از نرمال سازی داده ها سطح اهمیت آماره جارکیو – برا بالاتر از 5 درصد می باشد بنابراین فرضیه در سطح اطمینان 95% تأیید شده و بیانگر این است که متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی، دارای توزیع نرمال می‏باشد.
4-4 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق
در این بخش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق و همبستگی موجود بین آنها پرداخته می‏شود. ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق در نگاره 4-4 ارائه شده است.
نگاره 4-4) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق
]]>